Arsacal
button
button
button
button


Zes diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam

In H. Vituskerk te Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 november 2014 - 248 woorden
Na afloop van de plechtigheid: de nieuwe diakens met de bisschop
Na afloop van de plechtigheid: de nieuwe diakens met de bisschop

Zes kan­di­da­ten ont­vingen op 15 no­vem­ber de H. Diaken­wij­ding uit han­den van mgr. dr. Jozef Punt in de H. Vitus­kerk in Hilversum, vier kan­di­da­ten wer­den tot per­ma­nent diaken gewijd, twee anderen wer­den diaken gewijd met het oog op hun pries­ter­wij­ding op zater­dag na Pink­ste­ren van het komend jaar. Een mooie sfeer­volle plech­tig­heid, die velen bijeen bracht en waarbij onder meer ook mgr. J. van Burg­ste­den en ik con­ce­le­breer­den.

De kan­di­da­ten voor het per­ma­nent dia­ko­naat waren van heel ver­schil­lende ach­ter­grond: Paul Bindels is directeur-eige­naar van een machine­fa­briek en wordt onbezol­digd diaken, Rob Polet is als diaken werk­zaam in de Sint Nicolaas­basi­liek en de bin­nen­stads­paro­chie van Am­ster­dam, Toon Jorink is aan­ge­steld in een aantal dorpen in West-Friesland: Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Waarland, Eric Wiss werkt als gees­te­lijk ver­zor­ger in zorgin­stel­lingen van de Stich­ting Sint Jacob in Haar­lem. De beide 'transeünt' diakens - die ‘over­gaan naar’ het pries­ter­schap - waren Andrea Geria, werk­zaam in de pa­ro­chies in het Gooi van Blaricum en Huizen, Bussum en Naar­den, en Marco Cavagnaro die in Hoorn en omge­ving is aan­ge­steld. Deze laatste twee nieuwe diakens volgen de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg (Re­demp­to­ris Mater­semi­narie) en hebben in De Tilten­berg gestu­deerd.

De Bis­schop wees er in zijn homilie op dat iedere dienst in de Kerk, dus ook het dia­ko­naat, gebaseerd is op drie pijlers: het geloof, de liefde en het gebed. Die drie maken het dia­ko­naat tot een waarach­tige her­der­lijke dienst en moeten ook voort­du­rend wor­den gevoed.

Van harte wensen we de nieuwe diakens proficiat!

Terug