Arsacal
button
button
button
button


Jongeren maken keuze voor Christus en de kerk in Assendelft

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 16 november 2014 - 930 woorden
Dopeling en vormelingen met de celebranten
Dopeling en vormelingen met de celebranten

Op zon­dag 16 no­vem­ber hebben ver­schil­lende jon­ge­ren in Assendelft een be­lang­rijke stap naar Christus en de Kerk gezet: Petra Gorter-Liefhebber ont­ving het doopsel en vormsel, Frano en Mario Matic ont­vingen het heilig Vormsel en de eerste heilige communie en Charis Breemer en Daniël Al kregen het heilig Vormsel. Pastoor is Floris Bun­scho­ten; bij de vie­ring con­ce­le­breer­den kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst en pastoor Henk Niesten. Dr. Stan Baars was diaken. De fees­te­lij­ke vie­ring werd opge­luis­terd door het Sint Caecilia­koor dat onder lei­ding van Jos Martens dat de door de dirigent gecompo­neerde Missa in honorem Sancti Odolphi uit­voerde.
Van harte fe­li­ci­te­ren we de dopeling en vor­me­lin­gen met deze stap en de genade van de heilige Geest!

Homilie

Beste dopeling, beste Petra, beste vor­me­lin­gen en U allen,

Jullie weten na­tuur­lijk allemaal wat talenten zijn,
want die hebben jullie allemaal zelf ook:
de één kan goed schil­de­ren, die heeft dat talent;
een ander kan goed rekenen, dat is ook een talent;
weer een ander kan goed zingen,
die heeft talent om bij het koor te gaan!
Ie­der­een heeft zijn talenten!
Som­mi­ge mensen vin­den zich­zelf heel erg goed,
maar mis­schien denk jij/denkt U weleens een keer:
anderen kunnen allemaal veel meer dan ik,
ik kan bijna niks,
of ik kan het lang niet zo goed,
dan zeg ik jou, dan zeg ik U:
dat is niet waar,
ook jij, ook U hebt mooie, unieke talenten!
Waarom denk je dan
dat een ander alles beter kan?
Dat komt omdat je aan de talenten
die je zelf hebt gekregen
niet genoeg waarde geeft.

Je bent uniek, bij­zon­der!

God heeft jou heel mooi gemaakt,
je bent een heel bij­zon­der mens,
uniek zelfs.
Ieder mens is uniek!
Maar als je graag heel goed zou willen kunnen rekenen,
dan denk je dat je alleen maar goed en be­lang­rijk bent
als je goed kunt rekenen!

Ik ken een gezin
dat een kindje kreeg met Down.
Weten jullie wat dat is?
Zo’n kindje heeft een verstan­de­lijke beper­king.
Eerst vond dit gezin het heel erg,
nu zijn we jaren ver­der
en zijn ouders en zijn broers en zussen zeggen mij:
Ons broertje met Down
heeft een heel bij­zon­der talent,
door hem is ons gezin veel leuker gewor­den,
we denken meer aan elkaar,
we zijn er meer voor elkaar;
ons broertje heeft ons geleerd
alles met andere ogen te zien.
Iedere mens heeft een bij­zon­der talent!

Een dure munt...

Dat woord talent komt uit het evan­ge­lie
dat we vandaag hebben voor­ge­le­zen.
Jezus ver­telt daar een verhaal
(een parabel of gelijkenis) over een man
die zijn die­naars talenten geeft.
In de tijd van Jezus was “talent” de naam
voor een heel grote dure gou­den munt
met een waarde van bijna twin­tig jaarsala­rissen!
Die man staat in het evan­ge­lie
dat grote geld
aan zijn dienaren uit te delen.
Niet dat ze het mogen hou­den,
ze moeten ermee gaan werken
en de opbrengst weer terug geven,
daar wer­den ze voor beloond
met een mooie baan.
Dit is een gelijkenis van Jezus,
dat betekent: een verhaal met een diepere bedoeling,
met een speciale bete­ke­nis.

Ontdek je talenten!

Voor ons heeft dat woord “talent”
een heel andere bete­ke­nis gekregen:
het is niet meer die dure, gou­den munt,
die zo verschrikke­lijk veel waard is,
maar het zijn de mooie gaven
die je gekregen hebt,
de kwali­teiten in jouw persoon.
En dat is precies
wat Jezus met dit verhaal bedoelde.
Jezus wil zeggen:
Je hebt allemaal veel van de Heer gekregen,
God heeft je allemaal mooie cadeautjes gegeven,
daar kan geen Sint of Piet
(van welke kleur dan ook) tegenop;
niemand is alleen maar nega­tief,
geen mens heeft alleen maar een roe gekregen.
We moeten niet te gauw gaan denken:
ik heb te weinig gekregen,
ik ben niets waard,
ik doe maar niks;
nee: ga met je talent aan de gang
en gaandeweg zul je ont­dek­ken,
hoe fijn en mooi het is.
Want zo is het met alle mooie dingen
die we van God hebben gekregen.

Één die­naar kreeg vijf talenten,
een ander kreeg er twee,
een derde kreeg er maar één.
Het maakt niet uit,
we moeten niet ver­ge­lij­ken,
God geeft aan ie­der­een
iets moois
en het gaat er eigen­lijk alleen maar om
dat we onze plaats en roe­ping vin­den.

Die van de vijf talenten en die van de twee
krijgen in het verhaal van Jezus
precies dezelfde woor­den
van die heer te horen:
“Uits­te­kend, goede en trouwe die­naar,
over weinig was je trouw,
over veel zal ik je aanstellen,
ga binnen in de vreugde van je heer”.

Ontdek je roe­ping!
Probeer je mooie gaven en talenten
in te zetten
voor het ko­nink­rijk van God.
Ga aan het werk en doe je best,
want je hebt veel van God gekregen!
En dan zal God aan het einde van ons leven
ook tegen ons zeggen:
“Goed gedaan,
kom binnen
in de vreugde van mijn huis”.

Hij is bij je!


Vandaag wor­den jullie gedoopt
en ont­van­gen jullie het heilig vormsel.
de kracht van de heilige Geest komt dan over jullie.
Ik zalf jullie met de zalfolie, het heilig chrisma, op je hoofd.
Je kunt die olie bijna niet zien,
mis­schien glimt je huid er alleen een beetje van.
Dat is een teken van de kracht van God, van de heilige Geest:
je ziet Hem niet,
maar Hij is bij je
en Hij geeft kracht en steun, ver­trouwen
om te doen wat je moet doen,
te ver­trouwen op God
en met je talenten aan het werk te gaan.
En als je voor iets moei­lijks staat,
je weet het even niet,
bidt dan met vuur en kracht
dit heel korte gebed:
“Kom, kom heilige Geest”.

Amen.

Terug