Arsacal
button
button
button


Bij hen is niets te halen.... niet interessant?

Christus Koning (A): feest in Zwaag

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 23 november 2014
na afloop van de H. Mis in de sacristie.
na afloop van de H. Mis in de sacristie.

Op 23 november werd in Zwaag, op het feest van Christus Koning, het koperen priesterfeest van kapelaan Antonio Tocco gevierd. De H. Matteüsparochie is sinds dit jaar ontstaan en bestaat uit Hoorn, Westwoud, Westerblokker, Oosterblokker en Zwaag. Vandaag kwamen alle parochianen samen in Zwaag en met een volle kerk werd feestelijk deze laatste zondag van het liturgisch jaar gevierd. Voor mij een goede gelegenheid om dit feest mee te vieren en de nieuwe parochie te bezoeken. Naast de pastoor, kapelaan Tocco en de diakens Marco Cavagnaro (pasgewijd, ter voor­be­rei­ding op de priester­wijding), René Visser en Hans Bruin, waren ook rector Luc Georges, emeritus pastoor Jan Granneman en pastoor Franklin Brighitta gekomen om dit feest mee te vieren (zie foto).

Aan het einde van de viering werd de jubilerende kapelaan toegesproken door pastoor Eugene Jongerden, die hem namens de parochie een cadeau overhandigde. Ook namens de Vietnamese gemeen­schap, die in Hoorn sterk vertegen­woor­digd is, werd een felicitatie uitgesproken. En daarna kreeg iedereen de kans in het naast de kerk gelegen gebouw "De Plataan".

Homilie

Beste Antonio, broeders en zusters,

Van harte wil ik allereerst
kapelaan Antonio Tocco feliciteren
met zijn koperen priesterjubileum.
We zijn blij en dankbaar
dat je priester bent
en mensen door woord en sacramenten
en door je herderlijke zorg en aandacht
hebt mogen bijstaan
op hun weg met de Heer;
dat je aan hen de blijde bood­schap van het evangelie
hebt mogen verkondigen.

Herder zijn

Het is heel mooi dat juist op deze dag
de eerste lezing gaat over het herder-zijn.
God de Heer zegt in die lezing
dat Hij een herder wil zijn voor de mensen
door naar hen om te zien,
door hen te bezoeken,
door zich onder hen te begeven
en ze in veiligheid te brengen,
hen te verzorgen
en hen recht te doen.
Iedere priester is geroepen
om pastor, herder te zijn voor de mensen
naar het beeld van die goede herder,
die God zelf is.
Onze paus Franciscus heeft al dikwijls gezegd
dat hij priester wil met de geur van de kudde
en dat is precies wat we hier over God lezen
bij de profeet Ezechiël in de eerste lezing.
Daarom danken wij God vandaag, beste Antonio,
dat je bij de mensen wilt zijn,
naar hen toegaat, zorg om hen hebt,.
zoals God zelf zorg voor ons heeft
als een goede herder.
Daarbij heb je ook al verschillende nieuwe priesters
bij hun eerste herderlijke werkzaamheden
mogen begeleiden.
Van harte proficiat en moge God
jouw priesterlijke werken steeds blijven zegenen,
ook al kun je zelf nooit echt goed afmeten
hoeveel vrucht zal dragen wat je hebt gedaan.
Uiteindelijk is dat het geheim
tussen God en een mens.

'Belangrijke mensen'

Iemand die een belangrijke functie heeft
of nogal in de schijnwerpers staat,
krijgt gemakkelijk veel positieve aandacht.
Iedereen vindt het dan wel leuk
om met zo’n belangrijk of bekend iemand
in contact te komen
of met die persoon op de foto te gaan.
Als iemand niet belangrijk is
of zelfs arm en gebrekkig,
lopen mensen gemakkelijk aan zo iemand voorbij.
Mensen die geen geld hebben en geen baan,
hebben heel vaak minder vrienden.
Bij hen is niets te halen,
zij kunnen geen aandacht kopen;
mensen worden niet rijker van hen,
arme mensen hebben voor die mensen geen voordeel;
wie weinig geld te verteren heeft,
blijft trouwens eerder thuis.
Eenzaamheid en armoede gaan dan ook vaak samen.

Beter te geven...

Toch worden wij in feite gelukkiger door wat we geven
dan door wat we van anderen krijgen.
Wat is het heerlijk als je iets zelf kunt,
niet afhankelijk hoeft te zijn
en in plaats daarvan juist anderen kunt helpen,
iets voor anderen kunt betekenen.
Dat weten we eigenlijk allemaal
en we hebben het ook allemaal wel
op enig moment ervaren:
het is een grote rijkdom
als je jezelf kunt geven.
Natuurlijk kan iets weleens te veel worden,
kunnen we soms de last op ons voelen
van er steeds voor anderen te moeten zijn,
steeds klaar te moeten staan,
maar dat neemt toch niet weg
dat ons leven mooi en waardevol wordt
door wat we voor anderen kunnen betekenen.
Een vrouw had jarenlang
best wel veel voor haar man moeten zorgen,
dat vond ze soms wel erg veel;
toen ze haar man moest missen,
besefte zij opeens hoe mooi en fijn het was geweest
dat zij dit had kunnen doen.
En een moeder vertrouwde me toe:
“Mijn mooiste periode was toen de kinderen klein waren;
ik was toen vaak verschrikkelijk druk
en toch was het een prachtige tijd”.
Als je iets voor een ander kunt betekenen,
is dat eigenlijk echt iets om God dankbaar voor te zijn.
Dank U dat ik dit voor hem of haar kan doen!

God zelf houdt ons in feite voor
dat het goed is om te dienen,
voor anderen klaar te staan,
zonder er naar te kijken of een ander
belangrijk is en interessant.

God, onze herder

We hoorden dat in de eerste lezing
uit de profeest Ezechiël
waar God als een goede herder
naar zijn schapen,
naar de mensen toekomt
die verstrooid en verdwaald zijn,
ziek en gewond.
God heeft ons niet nodig,
Hij wordt niet beter van ons,
maar Hij zoekt ons op
in Jezus, Zijn Zoon onze Heer.
En soms kunnen mensen dat ook duidelijk ervaren
als ze het moeilijk hebben.
Hoe vaak heb ik bij­voor­beeld al van mensen gehoord:
“Ik heb gelukkig een sterk geloof”
of: “Door mijn geloof ben ik hier doorheen gekomen”.
Arme en kleine mensen
en ook zij die moeten lijden
zijn Gods lievelingen.
God neemt de kruisen niet van ons af,
Hij help ons ze te dragen,
Hij geeft ons hoop en toekomst
en juist als je weet
dat je geen rechten kunt laten gelden,
dat je voor God staat als een kleine bedelaar,
juist dan kan Hij je helpen en je steunen.

Aandacht voor kleinen....

In het evangelie krijgen de mensen
van God hun beloning
voor wat ze hebben gedaan.
Alle mensen staan verbaasd
als ze van God, die grote koning,
te horen krijgen
dat zij Hem hongerig hebben gezien
of dorstig, arm of als vreemdeling,
zonder kleding, ziek of als gevangene.
In de arme en kleine mensen
was God aanwezig geweest
en al het goede dat mensen hebben gedaan
aan wie arm was of ziek, gevangen of een vreemdeling
hebben zij aan Koning Christus gedaan.

Wie tijdens zijn leven op aarde
voornamelijk aandacht heeft gehad
voor de zogenaamd belangrijke mensen,
die rijk of machtig zijn of heel bekend,
maar andere mensen links liet liggen,
die komt op dat moment bedrogen uit:
niet die bekende, rijke mensen
waren de hoogste en belangrijkste,
maar juist in die arme, zieke, zwakke
die door bijna iedereen veracht werd,
daar was God!
Wie dienend er voor anderen was,
vooral voor de geringsten,
die heeft waarachtig God gediend.

Een paar maanden geleden
was ik op bezoek in een detentie­cen­trum
voor uit-geprocedeerde asielzoekers.
Iedere week kwam daar een groep parochianen naar toe
om die mensen bij te staan
met een attentie en vooral met hartelijke aandacht.
Van verschillende mensen daar hoorde ik
hoe belangrijk dat voor hen was.

Een koninkrijk voor kleine mensen....

Het kan natuurlijk
ook iets heel anders zijn wat we doen,
misschien heel dicht bij huis, of thuis.
Maar hoe dan ook:
Op deze dag van Christus Koning
mogen we bedenken
dat Jezus’ koninkrijk niet is gevestigd
op eer en roem, op grootheid en macht,
maar op liefde en geven,
op vergeven en verbinding zoeken.
Als je bij dat koninkrijk wil horen
en eenmaal die woorden wilt horen:
“Kom, binnen, goede en getrouwe dienaar”,
dan moeten we nu een hart hebben
dat klopt voor mensen in nood,
een hart dat open staat
voor het lijden van anderen,
niet oordelend en veroordelend,
maar dragend en verdragend,
in liefde gevend.
Dan is Christus de Koning
van ons hart!
Amen.

Terug