Arsacal
button
button
button
button


Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk

Folder verschenen!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 december 2014 - 377 woorden
de cursusfolder
de cursusfolder

Op ini­tia­tief van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de stich­ting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam wordt het komend jaar een cursus gehou­den voor (toe­koms­tige) bestuurs­leden van kerk­besturen en Parochiële Caritas Instel­lingen. Dezer dagen verscheen de fol­der, die bij het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam te ver­krij­gen is. De cursus vindt plaats op vier zater­dagen (14 februari, 25 april, 19 sep­tem­ber en 14 no­vem­ber) in het Dio­ce­san Centrum in Heiloo.

De Katho­lie­ke Stich­ting ter Be­vor­de­ring van Welzijns­werk heeft erva­ring met dit soort cursussen en neemt de kosten voor haar reke­ning waardoor het voor vrijwil­ligers die toch al vaak veel van hun tijd aan de Kerk geven, niets kost. Ook hopen we jon­ge­ren te in­te­res­seren om deze cursus te volgen en zich als kerk­be­stuur­der in te gaan zetten. Niet alleen het fiancieel beheer krijgt de nodige aan­dacht, ook de finan­ciële draag­vlak­vergro­ting (fondsen­wer­ving) en het cultureel erf­goed, alsmede het missio­naire aspect staan op het pro­gram­ma. Een team aan erkende spe­cia­listen op deze terreinen zal de cusussen ver­zorgen en het geheel wordt afgerond met de uit­rei­king van een cer­ti­fi­caat.

Over vermogens­beheer spreken drs. E. Duijsens, alge­meen econoom van het bisdom, en mr. drs. R. Russell (KSBW). Het cultureel erf­goed krijgt de aan­dacht van ir. P. Houben, bisdomarchitect en dr. A. de Kruijf van het Museum Catha­rij­ne­convent. Het be­lang­rijke thema maat­schappe­lijke en finan­ciële draag­vlak­vergro­ting wordt behandeld door prof. dr. Th. Schuyt van de Vrije Uni­ver­si­teit en drs J. van Gerven en drs. B. Stam; Beheer en bestuur van een ker­ke­lijke organi­sa­tie wordt be­spro­ken door mr. M. Wijnbeld, die meer op de juri­dische aspecten ingaat, en prof. dr. L. Meijs van de Erasmus-univer­siteit in Rotter­dam, die met name de kerk als vrij­wil­li­gers­organi­sa­tie in het vizier zal hebben. De laatste ont­moe­ting is gewijd aan de toe­komst mewt drs. M. Spruit, coördinator geloofsop­bouw van het bisdom en ing. P. Donders, die één van de opriochters is van het inter­natio­naal werkende coaching­bureau Xpand Inter­na­tio­nal.

In­for­ma­tie, fol­ders en opgave bij drs. M. Frederiks, staf­mede­wer­ker kerkop­bouw van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, e-mail: mfre­deriks@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of 023-5112600

Terug