Arsacal
button
button
button
button


Recht, Religie en Samenleving - Themanummer Kerkelijk onroerend goed verschenen

Tijdschrift over canoniek recht en Kerk-Staat

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 december 2014 - 202 woorden
Recht, Religie en Samenleving - Themanummer Kerkelijk onroerend goed verschenen

Woens­dag 17 de­cem­ber was de Redac­tieraad van het tijdschrijft Recht, Religie en Samen­le­ving dat door uit­ge­ve­rij Larcier in Brussel wordt uit­ge­bracht. Het tijd­schrift dat twee maal per jaar verschijnt, bespreekt allerlei thema’s die de ver­hou­ding Kerk en Staat raken alsmede nieuwe ont­wik­ke­lingen op het gebied van het canoniek recht. Dezer dagen verscheen een thema­num­mer over reli­gi­eus onroerend goed.

Tot de thema’s die wor­den be­spro­ken horen vragen rond gods­dienst­vrij­heid, uit­spra­ken van het Europees hof over vragen die de gods­dienst raken, ker­ke­lijk straf­recht en seksueel mis­bruik, ont­trek­ken van een kerk aan de ere­dienst, het Belgisch ere­diensten­recht enzo­voorts.

Het laatst ver­sche­nen nummer is geheel gewijd aan vraag­stukken rond ker­ke­lijk onroerend goed. Kurt Martens legt alle kerk­rechte­lijke spel­regels uit, Frank Judo gaat in op de rol van de over­heid bij het beheer van reli­gi­eus onroerend erf­goed, Luc Machon bespreekt de taxatie en Maarten De Clercq gaat in op enkele aan­dachts­pun­ten bij vervreem­ding.

Voor de ko­men­de nummers staan onder andere vragen rond de zonge­naamde ANBI-rege­ling op het pro­gram­ma, de rol van de bur­ger­lijke over­heid ten aanzien van de gods­diensten en ver­schil­lende ont­wik­ke­lingen in het canoniek recht.

Het tijd­schrift is te be­stel­len bij uit­ge­ve­rij Larcier, e-mail: abo@larciergroup.com en kost € 95,- per jaar.

Terug