Arsacal
button
button
button
button


H. Nicolaas in Amsterdam parochie van het jaar

Amsterdamse basiliek open oase van rust bij het Centraal Station

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 februari 2015 - 213 woorden
Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam
Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam

Tijdens de jaar­lijkse pa­ro­chie­dag van het RKK in Hilversum is de Am­ster­damse H. Nicolaas­paro­chie in de bin­nen­stad van Am­ster­dam pa­ro­chie van het jaar gewor­den. Als teken daar­van werd door Antoine Bodar aan kape­laan Jim Schil­der van de basiliek de prijs, een bronzen Christoffel­beeld, overhan­digd. Het thema was dit jaar: ‘Klooster­spi­ri­tua­li­teit in de pa­ro­chie’.

Naast de Am­ster­damse basiliek waren de Karmel­paro­chie in Boxmeer en de Haagse Sint Jacobus­kerk in de Park­straat geno­mi­neerd. De Nicolaas­basi­liek kent sinds 1974 een bid­dende li­tur­gie die wordt ge­ken­merkt door ver­schil­lende kloosterach­tige ele­menten: rust en stilte in de kerk, gezongen psalemen uit het abdij­boek met psalmen ver­taald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Deze psalmen zijn getoonzet en wor­den in de meeste Neder­landse abdijen gebruikt. Daar­naast kent de basiliek een Evensong op zater­dag­avond en zon­dagsvespers, die op meester­lijke wijze wor­den uitge­voerd door onder meer de capella sancti Nicolaii onder lei­ding van Michael Hedley.

De Am­ster­damse basiliek, die over­dag geopend is, vormt voor velen een rust­punt in het drukke Am­ster­damse stadsgewoel.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de pa­ro­chie van de Am­ster­damse bin­nen­stad en de basiliek van de H. Nicolaas en we hopen van harte dat velen er de weg naartoe mogen blijven vin­den om daar even van de klooster­lijke rust te kunnen genieten aan de voeten van de Heer.

Terug