Arsacal
button
button
button
button


Stand: meer dan 700 deelnemers Romebedevaart

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 februari 2015 - 277 woorden
drs. Mirjam Spruit is druk bezig....op naar Rome!
drs. Mirjam Spruit is druk bezig....op naar Rome!

De in­schrij­vings­ter­mijn voor de Rome­bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was tot 1 februari j.l.. Dat betekent dat de in­schrij­vingen nu groten­deels ver­werkt zijn; tot nu toe zijn er 716 in­schrij­vingen ge­rea­li­seerd. Drs. Mirjam Spruit, coördinator van de dienst Geloofsop­bouw, coördineert ook de organi­sa­tie van deze reis, samen met reisor­ga­ni­sa­tor VNB.

Nog niet alle in­schrij­vingen zijn ver­werkt, maar dit geeft al een vrij goed en de­fi­ni­tief beeld. Voor wie nu zich nog aanmeldt, zal de organi­sa­tie na­tuur­lijk nog zijn best doen, maar een garantie dat men meekan, wordt niet op voor­hand gegeven.

Het is gewel­dig mooi dat zoveel mensen uit het bisdom deze bij­zon­dere reis willen meemaken en samen op weg gaan naar de eeuwige Stad, zoals Rome wel wordt genoemd. Het is voor ons bisdom een prach­tige gelegen­heid om te groeien in ‘Samen Kerk’-zijn. We zijn alle pastoors, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, coördinatoren en vrij­wil­li­gers dank­baar die hun best hebben gedaan om deze bede­vaart onder de aan­dacht te brengen.

De bis­schop­pen zullen deze bede­vaarts­reis be­ge­lei­den. Zelf hoop tenminste op de heenweg de bus­reis mee te maken en zo een heel aantal deel­ne­mers onderweg al te ont­moe­ten. We kijken er naat uit! 129 personen hebben zich tot nu toe opge­ge­ven om met de buste reizen. Zij zullen onderweg ver­schil­lende mooie en inte­res­sante plaatsen aandoen, zoals de Dom van Speyer en de opera-stad Verona. De rest van de groep zal per vliegtuig afreizen. Onder hen zijn de leden van het ka­the­drale koor en 492 andere pelgrims. Onder de hon­der­den deel­ne­mers zijn 50 jon­ge­ren, 40 tieners en 40 kin­de­ren en de 95 jonge leden van het ka­the­drale koor. Ruim 30 % van de deel­ne­mers zal onder de der­tig jaar zijn.

Terug