Arsacal
button
button
button
button


Eerste exemplaar Kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing aangeboden

voor godsdienst/lkevensbeschouwing op PABO's

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 februari 2015 - 293 woorden
aanbieding van de kennisbasis
aanbieding van de kennisbasis

Op vrij­dag 6 februari kreeg ik in Den Bosch voor de Sint Jan van het VKLO (Vereni­ging Katho­lie­ke Leraren­oplei­dingen) bestuur (Astrid Venes, Jan Heijmans ern Winfried Roelofs, bijgestaan door adviseur Jan Arts) het eerste exemplaar van de uitgave van de Kennisbasis Gods­dienst / levens­be­schou­wing overhan­digd, die door het werk van een project­groep tot stand is geko­men in overleg met de bis­schop­pen.

Het ini­tia­tief tot deze kennisbasis is in overleg met mij­zelf als bis­schop-referent geno­men door de VKLO die docenten gods­dienst / levens­be­schou­wing wil in­spi­re­ren en uit­da­gen om leer­krachten te leren werken binnen de katho­lie­ke traditie van de basis­school. De kennis­basis biedt een toegang om centrale concepten van het geloof vanuit een context te leren ont­dek­ken en han­te­ren. Die centrale contexten zijn: het ervaren van trans­cen­dentie, het ervaren van con­tingentie en het ervaren van traditie. In een appendix zijn de thema's - centrale inhou­den van het katho­lie­ke geloof - opgeno­men die met behulp van deze contexten bete­ke­nis­vol wor­den voor met name de PABO-stu­den­ten, die het vak gods­dienst / levens­be­schou­wing geven op de basis­scho­len. De appendix geeft de centrale thema's van het geloof aan die essentieel zijn voor het behalen van de katho­lie­ke akte van bekwaam­heid.

De totstand­koming van het tweede deel van de kennis­basis is in overleg met de bis­schop­pen tot stand geko­men en te danken aan een project­groep waar­van deel uit maakten: Elizabeth Bodden Hosang, Leon­tien Dekker, Mipo Descheemaeker, Liesbeth Stalmeier, Peter Teune en Marcel Zagers. Elizabeth Boddens Hosang en Liesbeth Stalmeier waren hier­voor door de bis­schop­pen voor­ge­dragen. De bis­schop­pelijk gedele­geer­den zijn betrokken in het project van implemen­ta­tie van de kennisbasis en de daarop­volgende visi­ta­tie.

De kennisbasis is te be­stel­len bij het VKLO

Terug