Arsacal
button
button
button
button


Naaste medewerker van paus Franciscus In Argentinië kardinaal

Luis Héctro Villalba

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015 - 206 woorden
Na de creatie tot kardinaal en (2) na de laatste mis voor de creatie
Na de creatie tot kardinaal en (2) na de laatste mis voor de creatie

Het is sinds lange tijd de gewoonte dat de paus enkele kar­di­na­len van tach­tig jaar of ouder kan benoemen als uiting van dank­baar­heid voor hetgeen zij voor de kerk en de persoon van de paus hebben betekend. Dat gold dit keer zeer zeker voor de nieuwe kar­di­naal Luis Héctor Villalba (* 1934), voor­ma­lig aarts­bis­schop van Tucumán die vice-presi­dent was van de Argen­tijnse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie waar­van kar­di­naal Bergoglio - de hui­dige paus Fran­cis­cus - voor­zit­ter was.

De nieuwe kar­di­naal logeerde in het huis waar ook mgr. Frans Wiertz en ikzelf verbleven en we had­den de gelegen­heid daar tij­dens de maal­tijd met hem wat uit­ge­brei­der te spreken en samen met hem zijn ‘laatste mis’ voor zijn kari­naals­creatie te vieren.

Hoewel de paus in zijn toe­spraak aangaf dat het kar­di­na­laat geen eerbe­wijs is, mag dat voor kar­di­naal Villalba toch wel een beetje gezien wor­den als uitdruk­king van de dank­baar­heid van de paus voor de ja­ren­lan­ge samen­wer­king in de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, voor de wijze waarop deze bis­schop zijn diocees heeft geleid met een grote nadruk op pas­to­rale nabij­heid. Nog steeds is de nieuwe kar­di­naal volop actief als rector van een kerk en als predi­kant van retraites voor pries­ters en anderen.

Terug