Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe hulpbisschop voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 november 2011 - 700 woorden
Nieuwe hulpbisschop voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

Paus Bene­dic­tus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tilten­berg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat heeft de Heilige Stoel van­mid­dag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wij­dingsdatum is vast­ge­steld op 10 de­cem­ber. 

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954. Hij volgde het klein-semi­na­rie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium α deed. Daarna stu­deerde hij aan Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school te Am­ster­dam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-semi­na­rie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn pries­ter­lijke vor­ming voltooide. Aan­slui­tend deed hij zijn pas­to­rale jaar in de St. Petrus­paro­chie te Leiden.  Op 24 maart 1979 werd hij daar door de toen­ma­lige bis­schop van Rotter­dam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 sep­tem­ber 1979 in de Rotter­damse ka­the­draal tot pries­ter. Gedurende twee jaar was hij daarna werk­zaam als kape­laan in de H. Familie­paro­chie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986  ver­volgde hij zijn studies aan de Pau­se­lijke Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in ju­ris­pru­den­tie verkreeg en in 1986 summa cum laude pro­mo­veerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het  diploma van de “Hogere school voor Latijnse let­te­ren”.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam (De Tilten­berg) te Vo­ge­len­zang. Tevens is hij directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut dat in De Tilten­berg is geves­tigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Aan beide in­sti­tu­ten is hij als docent verbon­den.  Mgr. Hendriks volgt mgr.  J. van Burg­ste­den SSS op die om leef­tijdsre­denen aan de paus zijn ont­slag heeft aan­ge­bo­den.

Mgr. Hendriks wordt als hulp­bis­schop vica­ris-generaal. Hij is de vierde hulp­bis­schop na mgr Lescrauwaet (1983-1994), mgr Punt (1995_1998) en mgr. van Burg­ste­den (2000-heden).

In een eerste reactie zegt mgr. Punt verheugd en dank­baar te zijn over de benoe­ming van mgr. Jan Hendriks: hij “heeft een grote pas­to­rale, bestuur­lijke en weten­schap­pe­lijke erva­ring en geniet in ons bisdom reeds brede bekend­heid en waar­de­ring”. Over de schei­dende hulp­bis­schop, mgr. van Burg­ste­den,  zegt de Bis­schop onder meer: “in deze tijd heeft hij een ge­waar­deerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven”.

Wijding in de St. Vitus­kerk te Hilversum

De wij­ding van mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burg­ste­den zullen plaats­vin­den op zater­dag 10 de­cem­ber 2011. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur, in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 5 te Hilversum en dus niet in de ka­the­draal. Voor deze kerk is gekozen i.v.m. de res­tau­ra­tie van de Ka­the­draal, die dan nog in volle omvang bezig is.

Naast de eerst wij­dende hoofd­cele­brant, mgr. dr. J. Punt, zullen mgr. J. van Burg­ste­den en mgr. dr. J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en als zodanig de ‘eigen’ bis­schop van de wij­de­ling, als eerst wij­dende bis­schop­pen celebreren. Aan­slui­tend is er gelegen­heid om de schei­dende en de nieuwe hulp­bis­schop de hand te drukken in Grand Café Gooiland, gelegen aan de over­kant van de kerk.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verstuurde het volgende perscom­mu­ni­qué:

Neder­landse bis­schop­pen verwel­ko­men nieuwe hulp­bis­schop

Utrecht - 25 ok­to­ber 2011 - De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert verheugd op de benoe­ming van Mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. De apos­to­lische nuntiatuur maakte deze benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI vandaag bekend. Bij monde van de voor­zit­ter, Mgr. dr. W.J. Eijk, fe­li­ci­te­ren de Neder­landse bis­schop­pen de nieuwe hulp­bis­schop van harte en heten hem welkom in hun mid­den.

Mgr. Eijk ziet met ver­trouwen uit naar een vrucht­ba­re samen­wer­king: “Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in het pa­ro­chie­pas­to­raat was Mgr. Hendriks als docent verbon­den aan diverse semi­na­ries en vanaf 1998 rector van de pries­ter­oplei­ding De Tilten­berg. Daar­naast is hij al vele jaren als rechter verbon­den aan de ker­ke­lijke recht­bank van Haar­lem – Am­ster­dam. Kortom: Mgr. Hendriks neemt een schat aan erva­ring mee”.

Tege­lijk met de benoe­ming van Mgr. Hendriks is door paus Bene­dic­tus ont­slag verleend aan Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den als hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. De moge­lijke gevolgen voor de ver­de­ling van beleidsportefeuilles zullen in een van de ko­men­de Bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen be­spro­ken wor­den.

Terug