Arsacal
button
button
button


Nieuwe hulpbisschop voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 november 2011
Nieuwe hulpbisschop voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel van­mid­dag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wijdingsdatum is vastgesteld op 10 december. 

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschendam op 17 november 1954. Hij volgde het klein-seminarie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­examen gymnasium α deed. Daarna studeerde hij aan Katholieke Theologische Hoge­school te Amsterdam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn priesterlijke vorming voltooide. Aansluitend deed hij zijn pastorale jaar in de St. Petrus­parochie te Leiden.  Op 24 maart 1979 werd hij daar door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 september 1979 in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Gedurende twee jaar was hij daarna werkzaam als kapelaan in de H. Familie­parochie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986  vervolgde hij zijn studies aan de Pauselijke Gregoriaanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in jurisprudentie verkreeg en in 1986 summa cum laude promoveerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het  diploma van de “Hogere school voor Latijnse letteren”.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam (De Tiltenberg) te Vogelenzang. Tevens is hij directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut dat in De Tiltenberg is gevestigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen. Aan beide instituten is hij als docent ver­bonden.  Mgr. Hendriks volgt mgr.  J. van Burgsteden SSS op die om leeftijdsredenen aan de paus zijn ontslag heeft aangeboden.

Mgr. Hendriks wordt als hulp­bis­schop vicaris-generaal. Hij is de vierde hulp­bis­schop na mgr Lescrauwaet (1983-1994), mgr Punt (1995_1998) en mgr. van Burgsteden (2000-heden).

In een eerste reactie zegt mgr. Punt verheugd en dankbaar te zijn over de benoeming van mgr. Jan Hendriks: hij “heeft een grote pastorale, bestuurlijke en weten­schap­pe­lijke ervaring en geniet in ons bisdom reeds brede bekendheid en waardering”. Over de scheidende hulp­bis­schop, mgr. van Burgsteden,  zegt de Bisschop onder meer: “in deze tijd heeft hij een gewaardeerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven”.

Wijding in de St. Vitus­kerk te Hilversum

De wijding van mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burgsteden zullen plaats­vin­den op zaterdag 10 december 2011. De plechtigheid begint om 11.00 uur, in de St. Vitus­kerk, Emmastraat 5 te Hilversum en dus niet in de kathedraal. Voor deze kerk is gekozen i.v.m. de res­tau­ra­tie van de Kathedraal, die dan nog in volle omvang bezig is.

Naast de eerst wijdende hoofd­cele­brant, mgr. dr. J. Punt, zullen mgr. J. van Burgsteden en mgr. dr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en als zodanig de ‘eigen’ bisschop van de wijdeling, als eerst wijdende bis­schop­pen celebreren. Aansluitend is er gelegenheid om de scheidende en de nieuwe hulp­bis­schop de hand te drukken in Grand Café Gooi­land, gelegen aan de overkant van de kerk.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verstuurde het volgende perscommuniqué:

Neder­landse bis­schop­pen ver­wel­ko­men nieuwe hulp­bis­schop

Utrecht - 25 oktober 2011 - De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie reageert verheugd op de benoeming van Mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulp­bis­schop van Haarlem – Amsterdam. De apos­to­lische nuntiatuur maakte deze benoeming door paus Benedictus XVI vandaag bekend. Bij monde van de voorzitter, Mgr. dr. W.J. Eijk, feliciteren de Neder­landse bis­schop­pen de nieuwe hulp­bis­schop van harte en heten hem welkom in hun midden.

Mgr. Eijk ziet met vertrouwen uit naar een vruchtbare samen­wer­king: “Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in het parochiepastoraat was Mgr. Hendriks als docent ver­bonden aan diverse seminaries en vanaf 1998 rector van de priester­op­lei­ding De Tiltenberg. Daarnaast is hij al vele jaren als rechter ver­bonden aan de kerkelijke rechtbank van Haarlem – Amsterdam. Kortom: Mgr. Hendriks neemt een schat aan ervaring mee”.

Tegelijk met de benoeming van Mgr. Hendriks is door paus Benedictus ontslag verleend aan Mgr. J.G.M. van Burgsteden als hulp­bis­schop van Haarlem – Amsterdam. De mogelijke gevolgen voor de verdeling van beleidsportefeuilles zullen in een van de komende Bis­schop­pen­ver­ga­deringen besproken worden.

Terug