Arsacal
button
button
button
button


Slot restauratie Kerk van de Anima feestelijk gevierd

Hier ligt de Nederlandse paus begraven

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015 - 215 woorden
Beeld van de viering (1) en (click, 2) met de rector en de Nederlanders in het College
Beeld van de viering (1) en (click, 2) met de rector en de Nederlanders in het College

Het college van Santa Maria dell’Anima en de bijbe­ho­rende kerk hebben allerlei lijnen naar Neder­land, in verle­den en heden. Die zijn al be­gon­nen bij de stich­ting in 1386 door een echtpaar uit Dordrecht en krijgen nu gestalte in drie in Rome stu­de­rende pries­ters die in het college ver­blij­ven, waar­van Antoine Bodar de meest bekende is. Zondag 15 februari werd fees­te­lijk gevierd dat de res­tau­ra­tie van de kerk is af­ge­slo­ten met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring en een maal­tijd die mede ter ere van de nieuwe Duitse kar­di­naal Karl-Joseph Rauber (* 1934) werd gegeven.

Vele pries­ters uit Rome kwamen con­ce­le­breren in de Mis die door de bis­schop van Würzburg, Friedhelm Hofmann, werd opgedragen. Ook mgr. Wiertz en ikzelf hebben bij deze gelegen­heid gecon­ce­le­breerd. Rector Franz Xaver Brandmayr sprak woor­den van dank aan allen die voor deze res­tau­ra­tie had­den gewerkt. Ook de Neder­landse am­bas­sa­deur bij de H. Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme, was bij de plech­tig­heid aanwe­zig.

De kerk heeft voor de Neder­landse ge­meen­schap een bij­zon­dere bete­ke­nis: de enige Neder­landse paus Adrianus VI heeft hier zijn laatste rust­plaats gevon­den, evenals de eerste Neder­landse kar­di­naal. Voordat het Neder­lands college in Rome was opgericht stu­deer­den pries­ters uit Neder­land daar, onder hen de latere kar­di­naal Bernardus Alfrink. De laatste jaren ont­vangt het college opnieuw Neder­landse pries­ters die in Rome stu­de­ren.

Terug