Arsacal
button
button
button
button


Stof zijt gij....

Aswoensdag in het bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 februari 2015 - 190 woorden
Verbranding van de palmtakken tot de as van aswoensdag
Verbranding van de palmtakken tot de as van aswoensdag

De veer­tig­da­gen­tijd begint, tijd van vasten, gebed en caritas. Tijd van be­zin­ning, omkeer en een nieuw begin. Het askruisje ont­van­gen we als een teken dat we beseffen dat we ver­gan­ke­lijke mensen zijn, dat we ons niet groter moeten maken dan we zijn, dat we genade­brood eten...

“Zo spreekt God de Heer: Keert tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want gena­dig is Hij en barm­har­tig, lank­moe­dig en vol liefde...” (Joel, 2, 12vv.)

Ook op het bisdom is de as voor­be­reid door het verbran­den van de palm­tak­ken, die na Palm­zon­dag vorig jaar op de kruis­beel­den waren gestoken als teken van eerbied voor dat kruis dat ons mensen de over­win­ning geeft op zonde en dood. Majordomus Jan Ros heeft die taak op zich geno­men (zie foto). In de heilige Mis die in het bis­schops­huis om 12.30 uur wordt gevierd zal die as gezegend wor­den en opgelegd met de woor­den “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren” of: “Bekeert u en gelooft in het evan­ge­lie”.

Terug