Arsacal
button
button
button
button


Estafettekaars voor solidariteit door het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015 - 201 woorden

Aan het einde van de Aswoens­dag­vie­ring in het Bis­schops­huis heb ik een Estafettekaars over­ge­dragen aan ver­te­gen­woor­digers van het samen­wer­kings­ver­band Clara en Fran­cis­cus in Am­ster­dam Oost. Deze kaars gaat tij­dens de veer­tig­da­gen­tijd rond door het bisdom als teken van soli­da­ri­teit en ver­bon­den­heid met pa­ro­chies, niet alleen in het eigen bisdom, maar door de vastenaktie vooral met plaatsen en pa­ro­chies die onze hulp bij­zon­der nodig hebben.

Ieder jaar stelt de Dienst Caritas van het bisdom een bij­zon­dere kaars ter beschik­king als oproep tot en uitdruk­king van de soli­da­ri­teit en ver­bon­den­heid met de armsten vanuit het licht van Christus.

Dit jaar staat Sri Lanka centraal in de Vastenaktie van het bisdom, een land dat geteisterd is geweest door bur­ger­oor­log van ver­schil­lende bevol­kings­groepen. Onze bijdrage in de vas­ten­tijd is erop gericht daar meer ver­zoe­ning en vrede te brengen.

De kaars gaat nu dus eerst naar de ver­schil­lende kerken van het samen­wer­kings­ver­band van Am­ster­dam Oost, te beginnen met de St. Petrus Banden­kerk in Diemen. De kaars gaat rond terwijl de veer­tig­da­gen­tijd ver­der gaat, om tenslotte in de chrisma­mis in de ka­the­draal weer aan de Bis­schop te wor­den overhan­digd: missie volbracht!

Estafette-blog

Op de web­si­te van het bisdom wordt ook een Vastenestafette-blog bijge­hou­den:

Terug