Arsacal
button
button
button
button


Fort Europa? Hoe gaan we met vreemdelingen om?

Gebedswake bij detentiecentrum Schiphol

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 maart 2015 - 360 woorden
Gebedswake voor de hoofdingang (1) en het detentiecentrum (2)
Gebedswake voor de hoofdingang (1) en het detentiecentrum (2)

Tijdens de veer­tig­da­gen­tijd vindt weke­lijks een gebeds­wake plaats bij het detentie­cen­trum Schiphol waar vreem­de­lingen gevangen zitten; door het jaar gebeurt dat iedere tweede zon­dag van de maand. Op zon­dag­mid­dag 8 maart was de beurt aan Stem in de Stad in Haar­lem en de kerken in de Haar­lemmermeer om van 14.00 - 15.30 uur deze wake te ver­zorgen.

Zo'n zes­tig mensen waren geko­men om te bid­den en te zingen en de gevangen vreem­de­lingen een hart onder de riem te steken. Het was goed om erbij te zijn en de mensen die aan­dacht vragen voor het lot van deze mensen te beves­tigen en te bemoe­digen.

Pas­to­raal werker Leo Mesman en ds. Ranfar Kouwijzer zijn deze mid­dag de voortrekkers. Van uit Stem in de Stad in Haar­lem ver­trok een bus met mensen die de wake mee wil­den maken. Mensen van het Jeanette Noëlhuis waren er ook; som­mi­gen van hen doen dit al sinds 1993! Mohammed was er bij, de Burundese vluch­te­ling die zelf ook ver­schil­lende malen op­ge­slo­ten heeft gezeten. Veel mensen waren er ook bij die zich voor de ge­van­ge­nen inzetten, hen bezoeken en af en toe een attentie brengen.

Het grote nieuw gebouwde justitieel complex is maar voor een klein deel gevuld. Het is daar­mee wel een heel kost­baar project gewor­den.

Het is goed dat mensen aan­dacht vragen voor de situatie van vluch­te­lingen die, zon­der dat zij een delict hebben gepleegd, gevangen wor­den gezet. In gedachten ging ik ook naar de grenzen van ‘Fort Europa’. Zoveel straatarme mensen proberen Europa te bereiken om een toe­komst op te kunnen bouwen en de situatie van armoede en vaak ook van oorlog en geweld te kunnen verlaten. Tienduzien­den mensen sterven, ver­drin­ken op die tocht...

Oplos­singen zijn niet ge­mak­ke­lijk te vin­den en te bewerken, ik kan dat niet ontkennen. Maar tien­dui­zen­den mensen zomaar laten sterven of ver­der on­schul­dige mensen als ge­van­ge­nen opsluiten, is ook geen mens­waar­dige optie... Terecht heeft paus Fran­cis­cus aan­dacht gevraagd voor dit grote probleem, onder meer door zijn bezoek aan Lampedusa en de creatie tot kar­di­naal van de bis­schop van juist dit gebied.

De oplos­sing kan alleen maar gaan in de rich­ting van een vorm van soli­da­ri­teit...

Meer info op: www.schiphol­wakes.nl

Terug