Arsacal
button
button
button
button


Neocatechumenale Weg door paus Franciscus bevestigd

Uitzending van meer dan 200 missie-gezinnen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015 - 827 woorden
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)

Vrij­dag 6 maart waren de se­mi­na­risten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en vele gelo­vi­gen die er bij een de ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg betrokken zijn, in Rome voor een ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus. Tijdens deze au­diën­tie wer­den twee­hon­derd ge­zin­nen uit de hele wereld ls missie-gezin uitgezon­den. Het was de tweede keer dat de paus deze uitzen­ding deed.

Zelf was ik dit keer niet bij deze plech­tig­heid aanwe­zig, maar diaken Marco Cavagnaro stuurde me het volgende ver­slag:

PAUS FRANCISCUS ZEGENT DE NEOCATECHUMENALE WEG

Op vrij­dag 6 Maart heeft Paus Fran­cis­cus meer dan 10.000 mis­sio­na­rissen van de Neokatechumenale weg in het Vati­caan ontmoet. Vlaggen van alle lan­den, se­mi­na­risten en pries­ters uit heel Europa, zelfs een groep uit Kambodja met hun kimono's, en vooral vele families met kin­de­ren!

Meer dan twee­hon­derd van deze families, ge­za­men­lijk met hun zes­hon­derd kin­de­ren, kwamen naar deze Pau­se­lijke Au­diën­tie voor de eerste keer, om in missie uitgezon­den te wor­den naar meer dan der­tig lan­den van de vijf continenten. Daarvoor komen zij aan de voeten van Petrus, samen met alle mis­sio­na­rissen van de Weg, om een zegen te vragen.

De zegen van de Paus kwam voor de hele Neo­ca­te­chu­me­nale Weg heel dui­de­lijk over: "Jullie hebben met dit gebaar aan de op­vol­ger van Petrus willen vragen om jullie roe­ping te beves­tigen, om jullie missie te onder­steunen, om jullie cha­risma te zegenen. En ik beves­tig vandaag jullie roe­ping, ik onder­steun jullie missie en zegen jullie cha­risma!"

De ini­tia­tiefnemers van de Weg, Kiko Argüello en Carmen Hernández, waren daar aanwe­zig samen met pater Mario Pezzi. Wijzend naar Kiko heeft de Paus met een grap de kracht van zijn steun aan de Weg nog nadrukker­lijker willen maken: "Ik doe het niet omdat hij mij heeft betaald, nee! Ik doe het omdat ìk het wil doen! [...] Ik zeg altijd dat de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg een groot goed is voor de Kerk! "

Paus Fran­cis­cus, die meermaals door en­thou­siast applaus werd onder­bro­ken, heeft enkele zinnen uit zijn Apos­to­lische Exhor­ta­tie over de Vreugde van het Evan­ge­lie geleend om zijn waar­de­ring voor de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg te verwoor­den: "Bij ver­schil­lende gelegen­he­den heb ik aan­ge­dron­gen op de nood­zaak voor de Kerk om van een pas­to­raal van een­vou­digweg behoud, over te gaan tot een uit­ge­spro­ken missio­naire pas­to­raal (vgl. Ap. Ex. Evangelii Gaudium, 15). Hoe vaak hebben wij, in de Kerk, Jezus binnen ons en wij laten Hem niet naar buiten gaan... Hoe vaak! "

De Paus merkt op hoe de missonaire inzet van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg een uitdruk­king is van zijn wens om de Kerk naar buiten te laten gaan. De Paus heeft zelf willen uitleggen hoe de missie van de Weg in elkaar zit: "deze missie van jullie wordt uitge­voerd dankzij chris­te­lijke families, die verenigd in een ge­meen­schap , de missie hebben om de tekenen van het geloof te geven" , tekenen van liefde en een­heid "die de mensen aantrekken tot de schoon­heid van het Evan­ge­lie". Deze ge­meen­schappen, die bestaan uit een pries­ter en vier of vijf families met kin­de­ren, vormen "een nieuwe aanwe­zig­heid van de Kerk, daar waar de Kerk niet bestaat of niet meer in staat is om de mensen te bereiken".

Deze ge­meen­schappen wor­den missio ad gentes genoemd. Ad gentes: het gaat om een missie die de naam van het Dekreet van het Tweede Vati­caanse Concilie over de missio­naire ac­ti­vi­teit van de Kerk draagt. Toch heeft Paus Fran­cis­cus dui­de­lijk gezegd wie wij als gentes moeten be­schou­wen. Vandaag zijn 'hei­denen' –gentes – niet alleen maar de niet-gelo­vi­gen, maar ook de "gedoopte niet-chris­te­nen", degenen die door de seculari­sa­tie of het mondaine leven hun geloof hebben vergeten. De Paus moe­digde de ver­ga­de­ring met kracht aan, bijna als schreeuw: "Doe dat geloof ont­waken!".

Het is juist door zijn cha­risma van geloofsherontdek­king dat de Paus het Neokatechumenaat "een wer­ke­lijk geschenk van de Voor­zienig­heid aan de Kerk van onze tijd " noemt! In de Weg wor­den de essentiële ele­menten van het ge­loofs­le­ven van de Kerk – het Woord, de Li­tur­gie en de Ge­meen­schap – in een kleine ge­meen­schap ervaren. Aldus de Paus: "het luis­te­ren naar het Woord van God met standvas­tig­heid en in ge­hoor­zaam­heid, de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kleine ge­meen­schappen na de eerste vespers van de zon­dag, de vie­ring van de laudes in de familie op zon­dag met alle kin­de­ren en het delen van het eigen geloof met andere broe­ders en zusters, staan aan de oorsprong van de vele gaven die de Heer jullie heeft gegeven ".

Vandaag telt de Weg 21.000 ge­meen­schappen in 124 ver­schil­lende lan­den. Sinds 1985 wer­den 1.100 families met meer dan 4.600 kin­de­ren in missie naar heel de wereld gestuurd.

Neder­land kent de aanwe­zig­heid van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg sinds het begin van de jaren tach­tig. Vandaag zijn er in Neder­land meer dan 25 ge­meen­schappen, en drie missio ad gentes in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

De Paus nam afscheid van de mis­sio­na­rissen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg met dezelfde woor­den die in 1974 de Zalige Paus Paulus de 6de aan de ge­meen­schappen van de Weg had toe­ge­richt: “Hoeveel vreugde geven jullie ons met jullie aanwe­zig­heid en jullie werk!"

Terug