Arsacal
button
button
button
button


Neocatechumenale Weg door paus Franciscus bevestigd

Uitzending van meer dan 200 missie-gezinnen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015 - 827 woorden
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)

Vrij­dag 6 maart waren de se­mi­na­risten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en vele gelo­vi­gen die er bij een de ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg betrokken zijn, in Rome voor een ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus. Tijdens deze au­diën­tie wer­den twee­hon­derd gezinnen uit de hele wereld ls missie-gezin uitgezon­den. Het was de tweede keer dat de paus deze uitzen­ding deed.

Zelf was ik dit keer niet bij deze plech­tig­heid aanwe­zig, maar diaken Marco Cavagnaro stuurde me het volgende ver­slag:

PAUS FRANCISCUS ZEGENT DE NEOCATECHUMENALE WEG

Op vrij­dag 6 Maart heeft Paus Fran­cis­cus meer dan 10.000 mis­sio­na­rissen van de Neokatechumenale weg in het Vati­caan ontmoet. Vlaggen van alle lan­den, se­mi­na­risten en pries­ters uit heel Europa, zelfs een groep uit Kambodja met hun kimono's, en vooral vele families met kin­de­ren!

Meer dan twee­hon­derd van deze families, ge­za­men­lijk met hun zes­hon­derd kin­de­ren, kwamen naar deze Pau­se­lijke Au­diën­tie voor de eerste keer, om in missie uitgezon­den te wor­den naar meer dan der­tig lan­den van de vijf continenten. Daarvoor komen zij aan de voeten van Petrus, samen met alle mis­sio­na­rissen van de Weg, om een zegen te vragen.

De zegen van de Paus kwam voor de hele Neo­ca­te­chu­me­nale Weg heel dui­de­lijk over: "Jullie hebben met dit gebaar aan de op­vol­ger van Petrus willen vragen om jullie roe­ping te beves­tigen, om jullie missie te onder­steunen, om jullie cha­risma te zegenen. En ik beves­tig vandaag jullie roe­ping, ik onder­steun jullie missie en zegen jullie cha­risma!"

De ini­tia­tiefnemers van de Weg, Kiko Argüello en Carmen Hernández, waren daar aanwe­zig samen met pater Mario Pezzi. Wijzend naar Kiko heeft de Paus met een grap de kracht van zijn steun aan de Weg nog nadrukker­lijker willen maken: "Ik doe het niet omdat hij mij heeft betaald, nee! Ik doe het omdat ìk het wil doen! [...] Ik zeg altijd dat de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg een groot goed is voor de Kerk! "

Paus Fran­cis­cus, die meermaals door en­thou­siast applaus werd onderbroken, heeft enkele zinnen uit zijn Apos­to­lische Exhor­ta­tie over de Vreugde van het Evan­ge­lie geleend om zijn waar­de­ring voor de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg te verwoor­den: "Bij ver­schil­lende gelegen­he­den heb ik aan­ge­dron­gen op de nood­zaak voor de Kerk om van een pas­to­raal van een­vou­digweg behoud, over te gaan tot een uit­ge­spro­ken missio­naire pas­to­raal (vgl. Ap. Ex. Evangelii Gaudium, 15). Hoe vaak hebben wij, in de Kerk, Jezus binnen ons en wij laten Hem niet naar buiten gaan... Hoe vaak! "

De Paus merkt op hoe de missonaire inzet van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg een uitdruk­king is van zijn wens om de Kerk naar buiten te laten gaan. De Paus heeft zelf willen uitleggen hoe de missie van de Weg in elkaar zit: "deze missie van jullie wordt uitge­voerd dankzij chris­te­lijke families, die verenigd in een ge­meen­schap , de missie hebben om de tekenen van het geloof te geven" , tekenen van liefde en een­heid "die de mensen aantrekken tot de schoon­heid van het Evan­ge­lie". Deze ge­meen­schappen, die bestaan uit een pries­ter en vier of vijf families met kin­de­ren, vormen "een nieuwe aanwe­zig­heid van de Kerk, daar waar de Kerk niet bestaat of niet meer in staat is om de mensen te bereiken".

Deze ge­meen­schappen wor­den missio ad gentes genoemd. Ad gentes: het gaat om een missie die de naam van het Dekreet van het Tweede Vati­caanse Concilie over de missio­naire ac­ti­vi­teit van de Kerk draagt. Toch heeft Paus Fran­cis­cus dui­de­lijk gezegd wie wij als gentes moeten be­schou­wen. Vandaag zijn 'hei­denen' –gentes – niet alleen maar de niet-gelo­vi­gen, maar ook de "gedoopte niet-chris­te­nen", degenen die door de seculari­sa­tie of het mondaine leven hun geloof hebben vergeten. De Paus moe­digde de ver­ga­de­ring met kracht aan, bijna als schreeuw: "Doe dat geloof ont­waken!".

Het is juist door zijn cha­risma van geloofsherontdek­king dat de Paus het Neokatechumenaat "een wer­ke­lijk geschenk van de Voor­zienig­heid aan de Kerk van onze tijd " noemt! In de Weg wor­den de essentiële ele­menten van het ge­loofs­le­ven van de Kerk – het Woord, de Liturgie en de Ge­meen­schap – in een kleine ge­meen­schap ervaren. Aldus de Paus: "het luis­te­ren naar het Woord van God met standvas­tig­heid en in ge­hoor­zaam­heid, de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kleine ge­meen­schappen na de eerste vespers van de zon­dag, de vie­ring van de laudes in de familie op zon­dag met alle kin­de­ren en het delen van het eigen geloof met andere broeders en zusters, staan aan de oorsprong van de vele gaven die de Heer jullie heeft gegeven ".

Vandaag telt de Weg 21.000 ge­meen­schappen in 124 ver­schil­lende lan­den. Sinds 1985 wer­den 1.100 families met meer dan 4.600 kin­de­ren in missie naar heel de wereld gestuurd.

Neder­land kent de aanwe­zig­heid van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg sinds het begin van de jaren tach­tig. Vandaag zijn er in Neder­land meer dan 25 ge­meen­schappen, en drie missio ad gentes in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

De Paus nam afscheid van de mis­sio­na­rissen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg met dezelfde woor­den die in 1974 de Zalige Paus Paulus de 6de aan de ge­meen­schappen van de Weg had toe­ge­richt: “Hoeveel vreugde geven jullie ons met jullie aanwe­zig­heid en jullie werk!"

Terug