Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus kondigt extra ‘Heilig Jaar’ aan

Jubileumjaar van de Barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2015 - 305 woorden

Op vrij­dag 13 maart was de tweede ver­jaar­dag van de verkie­zing van paus Fran­cis­cus. In Den Haag hield de apos­to­lisch nuntius André Dupuy de tra­di­tio­nele receptie in de Nuntiatuur om dit te gedenken. In de Sint Pieter in Rome kon­digde de paus een bui­ten­ge­woon heilig jaar aan dat op 8 de­cem­ber van dit jaar zal beginnen en op het feest van Christus Koning, 20 no­vem­ber 2016 zal wor­den af­ge­slo­ten.

De bedoeling van het Heilig jaar van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid is een extra gees­te­lij­ke toegang te openen naar Gods barm­har­tig­heid. Het heilig jaar is een uit­no­di­ging aan allen om terug te keren naar Gods barm­har­tig­heid, te biechten en de bij­zon­dere aflaat van het heilig jaar te ver­krij­gen. De ont­moe­ting met Gods barm­har­tig­heid zal in ieder mens de deugd van barm­har­tig­heid ver­ster­ken.

Op 8 de­cem­ber zal het vijf­tig jaar gele­den zijn dat het tweede Vati­caans concilie werd af­ge­slo­ten. Op die dag zal de heilige deur - een van de toegangsdeuren tot de basiliek, de poort die normaal dichtgemetseld is - door de paus wor­den geopend, een plech­tig­heid die door de paus of een af­ge­zant wordt herhaald met een heilige deur in de andere drie grote basilieken (H. Paulus buiten de muren, H. Maria de meer­dere [Maria maggiore] en de St. Jan van Lateranen.

De paus deed de aan­kon­di­ging tij­dens de preek bij de boete­vie­ring waar­mee de paus de ‘24 uur voor de Heer’ opende: tij­dens deze 24 uur zal er overal in de wereld aanbid­ding zijn en wor­den de gelo­vi­gen opge­roe­pen het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning (de biecht) te ont­van­gen. Zelf zal ik op deze dag een stille dag hou­den. In ver­band met de Stille Omgang volgende week en de Mirakelweek die aanstaande woens­dag wordt geopend, is aan het ini­tia­tief op dio­ce­saan niveau niet veel aan­dacht gegeven, maar er zijn wel pa­ro­chies die gedurende deze 24 uur aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid or­ga­ni­se­ren.

Terug