Arsacal
button
button
button
button


Open Dag Sint Bonifatius-instituut

theologie studeren naast je werk of (andere) studie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2015 - 401 woorden
De Tiltenberg
De Tiltenberg
Op zater­dag 18 april 2015 is er op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang een open dag waarop je kunt kennis­ma­ken met het Boni­fa­tius instituut. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Het Sint Boni­fa­tius-instituut is een met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit verbon­den Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, waaraan je in deel­tijd theo­lo­gie kunt stu­de­ren of ook losse cursussen kunt volgen. De minor is te volgen op zater­da­gen, voor de major komen daar ver­schil­lende studie­da­gen door de week bij. De major-oplei­ding geeft toegang tot de Bac­ca­lau­reaats- en licentiaatsdiploma's.
Theo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den.

Op de web­si­te van De Tilten­berg is meer in­for­ma­tie te vin­den over de oplei­ding evenals verhalen van stu­den­ten die ver­tellen over hunj erva­ring met de oplei­ding. Via die web­si­te kan men zich opgeven: www.tilten­berg.org

Van harte aan­be­vo­len!

Pro­gram­ma open dag (onder voorbehoud)

8.45 – 9.00 uur Binnen­komst en welkom

9.00 – 10.15 uur Lauden (Ge­za­men­lijk ochtend­ge­bed) en Eucha­ris­tie­vie­ring

10.15 – 10.30 uur Koffie/thee

10.30 – 10.45 uur Over theo­lo­gie stu­de­ren op de Tilten­berg
(Rector Bruggink)

10.45 - 11.20 uur Ge­tui­ge­nissen door stu­den­ten

11.20 – 12.05 uur Prak­tische zaken, wat zijn de moge­lijk­he­den voor
stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut?

12.10 – 12.30 uur Rond­lei­ding gebouw (studieprefect Diederik Wienen)

12.30 – 13.00 uur Pauze en gelegen­heid voor uit­wis­se­ling

13.00 – 14.10 uur Ge­za­men­lijke lunch met aan­slui­tend mid­dagpauze en
gelegen­heid tot uit­wis­se­ling en gesprek met stu­den­ten

14.10 – 14.40 uur Theo­lo­gie stu­de­ren en gees­te­lijk leven, een toelich­ting door

één van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding

14.50 – 15.15 uur Gelegen­heid tot vragen over stu­de­ren aan De Tilten­berg

15.15 – 15.45 uur Afslui­ting met hapje en drankje

15.45 – 16.00 uur Vespers (Avond­ge­bed)

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken. Klik hier voor meer in­for­ma­tie.

Verdere in­for­ma­tie
Voor aanvullende in­for­ma­tie over de open dag en over de moge­lijk­he­den te stu­de­ren of een cursus te doen aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, drs. Diederik Wienen: tele­foon 0252 -345333 en per mail dwienen[at]tilten­berg.org

Opgave voor open dag en/of ver­dere in­for­ma­tie

Opgave kan via de email naar eve­ne­menten@tilten­berg.org of schrifte­lijk door een brief te sturen aan De Tilten­berg onder vermel­ding van ´Open Dag Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut´

K

Terug