Arsacal
button
button
button
button


Acies van het Legioen van Maria: Gave en opgave...

Wat God heeft gedaan en wat wij moeten doen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 maart 2015 - 849 woorden
Acies in de O.L. Vrouwekerk
Acies in de O.L. Vrouwekerk (foto: Christel Hoffman)

Zondag 22 maart werd in de Onze Lieve Vrouwe­kerk te Am­ster­dam de jaar­lijkse Acies gehou­den voor de leden van het Legioen van Maria. Dat gebeurt altijd rond het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap). Tijdens de Acies wordt de belofte van trouw aan Maria door alle leden van het Legioen van Maria - actieve en bid­dende leden - vernieuwd.

Evenals vorig jaar was ik daarbij aanwe­zig en voor­af­gaand aan het Lof en de gelofte­ver­nieu­wing heb ik de volgende over­we­ging gehou­den, na de leden bemoe­digd te hebben om hun geloof te blijven ver­die­pen en daar steeds beter in thuis te geraken, te blijven steunen voor hun chris­te­lijk leven op het sacra­ment van de boete en veroze­ning (de biecht), de Heer te aanbid­den in het heilig Sacra­ment en na­tuur­lijk - last but not least - Maria te eren als moe­der en voor­beeld voor alle legionairs.

Over­we­ging

Deze week zullen we
het feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer
gaan vieren,
ook Maria Bood­schap genoemd.
Dat is de reden waarom U hier samen bent
voord de jaar­lijkse Acies vie­ring
en de hernieu­wing van uw toe­wij­ding.

Wat God heeft gedaan...

Wij eren van­mid­dag de heilige maagd Maria
op bij­zon­dere wijze
in haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis
en in de aan­kon­di­ging van de engel
dat zij de moe­der zou wor­den van Gods Zoon.
Deze twee geheimen hangen nauw samen.
De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria
was het werk van God
en van God alleen:
Hij zelf heeft Maria
bevrijd van de erfschuld
vanaf haar ont­van­ge­nis in de schoot van haar Moeder
en met het oog op de ver­diensten
van het verlossend lij­den en sterven
van haar Zoon.
Zo werd Maria
vanaf het aller­eerste begin van haar bestaan
door God de Vader voor­be­reid
op de verheven taak die zij zou gaan vervullen:
Moeder te zijn van de Ver­los­ser,
Moeder van de verlos­sing,
moe­der in de orde van de genade.
Maria is voor­be­reid vanaf het aller­eerste begin.

Niet te veel naar anderen kijken

Dit is iets wat wij nooit uit het oog moeten verliezen,
want Maria is behalve onze moe­der,
ook de eerste gelo­vi­ge:
“Zalig, zij die geloof heeft,
dat tot vervulling zal komen
wat haar van­wege de Heer gezegd is”.
Als gelo­vi­ge is Maria ons voor­beeld
en zij is ook degene in wie wij mogen zien
en gelovig erkennen
hoe God met Zijn getrouwen omgaat.
Hij heeft Maria voor­be­reid op haar taak,
Hij heeft ook ons voor­be­reid
op de taak
die Hij voor ons in dit leven heeft weg­ge­legd.
Onze Lieve Heer heeft ons de gaven ge­schon­ken
die passen bij de bedoeling die Hij met ons heeft.
Dit betekent
dat wij niet te veel naar anderen moeten kijken,
maar met dank­baar­heid onder ogen mogen zien
dat wij allerlei mooie gaven van God
hebben ont­van­gen.
Het betekent ook
dat de roe­ping die God ons geeft
aan­ge­past is
aan de moge­lijk­he­den die Hij ons gegeven heeft.
Wees tevre­den met wat U van Uw Schepper hebt gekregen;
denk niet dat het gras bij een ander groener is,
denk niet dat een ander
veel meer moge­lijk­he­den heeft.
Die ander is gewoon anders,
mis­schien valt U alleen te zeer op
wat U bij een ander aan gaven bewon­dert
zodat U de glans van Uw eigen gaven niet bemerkt.
Vertrouw dat U door God bent toe­gerust
met mooie, goede gaven
en dat U het werk kunt vol­bren­gen
wat God van U vraagt.

Daarbij mogen wij bid­den:
O, Maria, zon­der zon­den ont­van­gen,
bid voor ons
die onze toevlucht tot U nemen.

Het begin werd door God gemaakt,
Hij heeft ons de juiste gaven ge­schon­ken,
Hij zal ons bijstaan met Zijn genade.
Dat is het werk van God.

Wat wij moeten doen...

En dan komt het deel
wat van ons moet komen:
wij wor­den ge­roe­pen
om mee te werken met Gods genade.
Maak jezelf
tot instru­ment van Zijn genade!

Opnieuw is Maria hierin ons voor­beeld.
We zullen deze week vieren
dat zij haar “Fiat”, haar “Ja” sprak
op Gods uit­ver­kie­zing
en bereid bleek te zijn
om mee te werken
met het God­de­lijk plan
van de verlos­sing van de mens­heid.

Offers brengen

Ook wij allen wor­den ge­roe­pen
om medever­los­sers te zijn
met Maria,
om mede­wer­kers te zijn
aan de verlos­sing.

Houd daarin maar
dat beeld van Maria voor ogen:
haar bereid­heid,
haar liefde,
haar open­heid voor de wil van God.
Laten we proberen
onze eigen wil los te laten,
die zo ge­mak­ke­lijk
tot hoogmoed,
gemak­zucht,
egoïsme leidt.

Mis­schien denkt U weleens:
wat heb ik toch
een harde jeugd gehad
als ik dat verge­lijk
met de jeugd van nu.
Ik zou zeggen:
Wees blij
als U geleerd hebt om offers te brengen.
Uw geluk hangt niet af
van wat U allemaal hebt en bezit,
maar van de mate
waarin U offers kunt brengen.

Als we hebben geleerd om offers te brengen,
kunnen we ons­zelf vergeten,
kunnen we meer dragen
en meer voor anderen betekenen.

Zeg maar "ja"

Maria Bood­schap
en Maria’s On­be­vlekte Ont­van­ge­nis:
twee grote feesten
die nauw met elkaar samen­han­gen:
Maria werd voor­be­reid
op haar taak in het werk van de verlos­sing;
haar hart was vrij
door haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis;
en zij sprak inder­daad tot God
dat grootste “ja”
van de hele men­se­lijke ge­schie­de­nis,
een een­vou­dig, klein woordje, dat “ja”
dat weer­klinkt in het “ja”
van zoveel mensen
die met Maria
willen dienen.
Amen.

Terug