Arsacal
button
button
button
button


Zoveel christenen die nu als martelaar sterven....

Avond van de martelaren

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015 - 411 woorden
Zoveel christenen die nu als martelaar sterven....

In de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam werd op 27 maart de jaar­lijkse avond van de mar­te­la­ren gehou­den, geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood, waarbij in voor­beden en door een aantal ge­tui­ge­nissen de vele chris­te­nen wer­den her­dacht die in de laatste tijd en in de twin­tigste eeuw hun leven hebben gegeven. Onder de ge­tui­ge­nissen dra­ma­tische verhalen die je door de ziel snij­den over mensen die grote moed tonen een­vou­digweg door christen te zijn.

Mgr. Jozef Punt was de hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring. Hij wees er onder meer op dat de Koptische chris­te­nen die onlangs op het strand van Libië wer­den afgeslacht, hun leven had­den kunnen red­den door zich tot de Islam te bekennen. Daarvoor had­den ze niet hoeven ontkennen dat Jezus bestaan heeft en een profeet was, maar wel had­den ze Zijn Godheid moeten loochenen. Zij stierven met Jezus’ naam op hun lippen.

Ge­tui­ge­nissen uit Pakistan, Nigeria, Kenia en Syrië maakten dui­de­lijk hoe moei­lijk chris­te­nen het hebben in gebie­den waar ter­ro­ris­tische Islami­tische groepen actief zijn. Het is een groot verschil met de situatie in ons eigen land, waar het vaak lijkt dat iedere kleine moeite die voor het beleven van het katho­lie­ke geloof zou moeten wor­den gedaan, eigen­lijk al te veel gevraagd is. In Neder­land gaat het vaak om de men­se­lijke, sociale aspecten, terwijl de be­trok­ken­heid bij de geloofs­in­houd vaak mager te noemen is. “Katho­lie­ken zijn sprakeloos”, noemde mgr. Gerard de Korte dit wel. Veel katho­lie­ken zou­den te weinig kennis hebben van de geloofs­in­houd om iets te kunnen belij­den. De mar­te­la­ren elders, roepen ons dus ook op tot mis­sio­ne­ring.

Pater Frans van der Lugt werd her­dacht, evenals de Armeense genocide nu precies een eeuw gele­den en al die andere chris­te­nen die zo moeten lij­den. Dat hun moed en hun offer zaad mag zijn van nieuwe vurige chris­te­nen...

Behalve mgr. Punt, was ook kar­di­naal Adr. Simonis aanwe­zig, evenals mgr. Jan van Burg­ste­den, de Utrechtse hulp­bis­schop Herman Woorts en ikzelf. De bijna volle kerk vierde de heilige Eucha­ris­tie en daarna wer­den tij­dens de uit­stel­ling van het heilig Sacra­ment en de gebe­den van de kruis­weg de mar­te­la­ren her­dacht en wer­den er voor hen kaarsjes opgestoken, alles begeleid door een goede gelegen­heids­band.

Vanuit Kerk in Nood waren veel vrij­wil­li­gers mee­ge­ko­men die ervoor zorg­den dat alles in goede banen werd geleid.

Het was goed om samen stil te staan bij het lot dat deze mensen - nieuwe mar­te­la­ren - treft, voor hen te bid­den en zo met hen verbon­den te zijn.

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug