Arsacal
button
button
button
button


Drukke oliewijding in kathedraal-in-restauratie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 april 2015 - 331 woorden
Het uitreiken van de olieën aan de parochies (1) en de bisschop en concelebranten klaar voor de Mis (2)
Het uitreiken van de olieën aan de parochies (1) en de bisschop en concelebranten klaar voor de Mis (2)

Tra­di­tio­neel vond op woens­dag­avond in de Goede Week in de Haar­lemse ka­the­drale basiliek van Sint Bavo (“De nieuwe Bavo”) de olie­wij­ding plaats. Niet alleen wor­den de olie van de geloofs­leer­lingen en de zieken gewijd en het chrisma geconsa­creerd, maar ook vernieuwen de pries­ters en de diakens de beloften van hun pries­ter- en diaken­wij­ding. En velen waren geko­men...

Koster Stephan van Rijt had ze precies geteld: 76 pries­ters en 20 diakens (waar­van 18 per­ma­nent) waren op deze jaar­lijkse afspraak geko­men om rond de bis­schop, mgr. Jozef Punt, te vieren dat Christus op Witte Donder­dag ook het pries­ter­schap / het wij­dings­sa­cra­ment heeft inge­steld. De meeste van de aanwe­zige pries­ters en diakens waren in deze ka­the­draal gewijd.

De ka­the­draal is in res­tau­ra­tie (tot ver in het volgende jaar gaat deze res­tau­ra­tiefase door) en daardoor zat ie­der­een dichter op elkaar in het gedeelte van de vie­ring tot de absis, maar de vie­ring had juist daardoor nog iets van extra grote be­trok­ken­heid.

Tevens was er gelegen­heid het nieuwe ka­the­draal museum te bezich­tigen en in de nieuwe ruimten onder en naast de kerk koffie te drinken. Voor de pries­ters en diakens was er een speciale receptie in de pastorie van de ka­the­draal omdat zij iets extra’s te vieren had­den.

Onder de aanwe­zigen waren veel vor­me­lin­gen en onder meer ook ver­te­gen­woor­digers van het Militair Or­di­na­ri­aat, waar­van mgr. Punt de Ordina­ris is.

De bis­schop gaf aan dat deze olieën tekens zijn van Gods liefde en nabij­heid en van Zijn zorg voor ieder van ons. Dat vraagt een ant­woord van liefde en trouw van onze kant. Hij is er voor ons, maar zijn wij er ook voor Hem? De bis­schop riep alle aanwe­zigen op om liefde terug te geven.

Ik moest denken aan de spreuk die op de altaar­dwaal stond in het semi­na­rie waar ik mijn oplei­ding heb gekregen: “Quis non amantem redamet?” (Wie zou Degene die liefheeft niet terug-lief­heb­ben?")

Aan alle lezers: mooie dagen van het heilig Paas­tri­duüm en alvast een Zalig Pasen!

Terug