Arsacal
button
button
button
button


Wrange voorpagina dagblad Trouw

Down-baby’s vogelvrij?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2015 - 364 woorden
ieder mens van waarde...
ieder mens van waarde...

Op Paas­za­ter­dag kwam het Dagblad Trouw met een wel heel wrange voor­pa­gina: een Downtest voor alle zwan­gere vrouwen is nabij, zodat die tij­dig tot abortus kunnen over­gaan. Mijn maag draaide om...

Op Goede Vrij­dag her­dachten we dat Jezus Christus de minste en de kleinste plaats heeft ingeno­men, dat Hij on­schul­dig ter dood werd ver­oor­deeld maar dat Hij bewust Zijn leven voor alle mensen heeft gegeven. De verlos­sing is Gods ultieme teken dat iedere mens van waarde is, op de eerste plaats de kleinste, de zwakste, de armste, degene die het minst in tel is... maar wie wil een kindje met Down?

Op Paas­za­ter­dag lezen we dat een zeer betrouw­ba­re DNA-test bin­nen­kort be­schik­baar komt, die vermoe­de­lijk voor alle zwan­gere vrouwen zal wor­den inge­voerd, en waardoor kan wor­den vast­ge­steld of een kind het syndroom van Down heeft. “Wijst deze (test) op een afwij­king en willen de ouders tot abortus over­gaan, dan moet een punctie nog wel uit­sluit­sel geven”, schrijft het dag­blad.

De DNA-test kan vanaf de tiende week van de zwan­ger­schap plaats­vin­den. Het dag­blad laat een hoog­le­raar aan het woord die ervoor pleit de test dan ook meteen toe te passen: “De DNA-test meteen aanbie­den, voor­komt ook dat vrouwen die over­we­gen de zwan­ger­schap te beëindigen, dit pas zo laat kunnen beslissen dat ze de foetus al voelen bewegen”, aldus de hoog­le­raar.

Wie een kindje met Down ziet, vraagt zich af: “Die had je toch kunnen laten abor­te­ren?”

Ik zal de ouders zeggen: “God zij dank, dat jullie juist dit kind met liefde hebben aan­ge­no­men”.
Zo denk ik ook wanneer mensen zorg en liefde geven aan zieken, ouderen, armen...
Het grootste probleem in onze samen­le­ving is een­zaam­heid. Is dat niet (mede) omdat de pres­ta­tiedruk is opge­voerd, er geen tijd is, mensen geen moge­lijk­heid zien om de ‘last’ van de liefde op zich te nemen, terwijl onze per­soon­lijke en mate­rië­le eisen zijn gegroeid?

Als alleen de gezon­den, sterken, rijken, mach­tigen mogen leven: Wat is nog van waarde in onze samen­le­ving? Wat is de morali­teit van onze afwe­gingen?

De H. Paus Johannes Paulus II sprak des­tijds al over een “cultuur van de dood”...

Terug