Arsacal
button
button
button
button


Missie Neocatechumenale Weg in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 april 2015 - 346 woorden
de mensen komen binnen, voor de viering
de mensen komen binnen, voor de viering

Op dins­dag­avond 14 april werd in de H. Marcus­kerk in Am­ster­dam-West een vie­ring gehou­den waarin leden van ver­schil­lende Neo­ca­te­chu­me­nale Ge­meen­schappen wer­den gezegend en uitgezon­den om een missie te hou­den op de pleinen van de ste­den, op zon­dag­mid­dag in de paas­tijd. Velen waren naar deze bij­zon­dere vie­ring geko­men.

De Missie zal dit jaar in Am­ster­dam plaats­vin­den op het beurs­plein, op zon­dag­mid­dag rond 15.00 uur, te beginnen aanstaande zon­dag. Alleen de zon­dag die aan Konings­dag voorafgaat is dit jaar uitgezon­derd, omdat hier­voor in ver­band met de enorme drukte in de stad geen­ver­gun­ning werd verleend. Deze vorm van straate­vangeli­sa­tie vindt sinds enkele jaren plaats en was eer­der op het Spui in Am­ster­dam en in het centrum van Haar­lem.

Tijdens de homilie heb ik onder meer gewezen op de Neder­landse aard die het vaak moei­lijk vindt om zich te uiten, zeker wanneer het over geloofs­zaken gaat. Deze timide vrees en ge­re­ser­veerd­heid moeten we over­win­nen. Missie gaat niet over het overtuigen van een ander. Zoals de paus zegt: de Kerk groeit niet dor proselitisme maar door aantrek­kings­kracht. Deze aantrek­kings­kracht geven we gestalte door onze vreugde, die een wezen­lijk kenmerk van het evan­ge­lie is, en na­tuur­lijk door onze liefde, een liefde die in concrete tekenen zicht­baar wordt. Na­tuur­lijk zijn daar­naast ook ons geloof en onze hoop be­lang­rijk. Door onze hoop kunnen we de vreugde uitstralen enb dan evan­ge­li­se­ren we eigen­lijk al voordat we iets hebben gezegd. Ons geloof is ook be­lang­rijk, maar mis­schien zeg je: ik heb niet zo'n sterk geloof.

Gelukkig lezen we in het evan­ge­lie dat de leer­lin­gen van Jezus niet anders waren: de vrouwen durf­den eerst niet te spreken over de ver­rij­ze­nis, bang dat ze toch niet zou­den wor­den geloofd en nog op het allerlaatste moment waren er leer­lin­gen die twijfel­den. Wij zijn niet anders, zwakke mensen met een klein geloof, maar daardoor juist herken­baar voor anderen. We moeten niet vergeten dat het niet onze kracht zal zijn en ons geloof die het werk zullen doen, uit­ein­delijk is het de kracht van Gods genade!

Van harte heb ik de leden van de ge­meen­schappen een goede, vrucht­ba­re missie gewenst en Gods zegen!

Terug