Arsacal
button
button
button
button


Investituur Ridderorde van het heilig Graf in Maastricht

Nieuwe leden ook uit ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 april 2015 - 261 woorden
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)

In Maastricht vond op zater­dag 18 april de investituur plaats van 23 nieuwe leden - ridders en edelvrouwen - van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeru­za­lem. Onder de nieuwe leden waren er drie afkoms­tig uit of verbon­den met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: Hoofd Krijgs­macht­aal­moe­ze­nier Jules Post is diaken van het bisdom, drs. Piet Hein Hupsch is voor­zitter van het Genoot­schap van de Stille Omgang en mr. E. van Thiel is afkoms­tig uit Blaricum. Daardoor had ik ook een bij­zon­dere reden om bij deze mooie dag aanwe­zig te zijn.

De novieten - de aspirant leden - had­den tevoren al een voor­be­rei­ding gehad en samen met de leden de dag voor de investituur een inpsirerende bij­een­komst gehad. Op de dag zelf nam mgr. drs. A.H. van Luyn de honneurs waar voor de Grootprior mgr. drs. A. Hurkmans, die wegens ziekte verhinderd was.

Met een echte ridder­slag en het omhangen van het lint met Jeru­za­lem-kruis vond de in­stal­la­tie plaats tij­dens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Servaas­basi­liek, opge­luis­terd door de zang van de koren van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en de Sint Servaas die voor het eerst tot een wellui­dende harmo­nische samenklank waren geko­men.

Na de Mis as er een receptie waarbij de burge­mees­ter van Maastricht, O. Hoes, en de gouverneur Th. Bovens het woord namen. De dag werd afgesloten met een fees­te­lij­ke ridder­maal­tijd.

De ridderorde van het heilig Graf heeft tot doel het geloof te beleven en ervoor op te komen en de chris­te­nen in het heilig land te onder­steunen.

Terug