Arsacal
button
button
button
button


Investituur Ridderorde van het heilig Graf in Maastricht

Nieuwe leden ook uit ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 april 2015 - 261 woorden
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)

In Maastricht vond op zater­dag 18 april de investituur plaats van 23 nieuwe leden - rid­ders en edelvrouwen - van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeru­za­lem. Onder de nieuwe leden waren er drie afkoms­tig uit of verbon­den met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: Hoofd Krijgs­macht­aal­moe­ze­nier Jules Post is diaken van het bisdom, drs. Piet Hein Hupsch is voor­zitter van het Genoot­schap van de Stille Omgang en mr. E. van Thiel is afkoms­tig uit Blaricum. Daardoor had ik ook een bij­zon­dere reden om bij deze mooie dag aanwe­zig te zijn.

De novieten - de aspirant leden - had­den tevoren al een voor­be­rei­ding gehad en samen met de leden de dag voor de investituur een inpsirerende bij­een­komst gehad. Op de dag zelf nam mgr. drs. A.H. van Luyn de honneurs waar voor de Grootprior mgr. drs. A. Hurkmans, die wegens ziekte verhin­derd was.

Met een echte rid­der­slag en het omhangen van het lint met Jeru­za­lem-kruis vond de in­stal­la­tie plaats tij­dens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Servaas­basi­liek, opge­luis­terd door de zang van de koren van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en de Sint Servaas die voor het eerst tot een wellui­dende harmo­nische samenklank waren geko­men.

Na de Mis as er een receptie waarbij de burge­mees­ter van Maastricht, O. Hoes, en de gouverneur Th. Bovens het woord namen. De dag werd af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke rid­der­maal­tijd.

De rid­derorde van het heilig Graf heeft tot doel het geloof te beleven en ervoor op te komen en de chris­te­nen in het heilig land te onder­steunen.

Terug