Arsacal
button
button
button
button


Katholiek godsdienstonderwijs op openbare scholen

RKGVO heeft nieuwe website

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 april 2015 - 322 woorden
Katholiek godsdienstonderwijs op openbare scholen

Al lang bestaat de wette­lijke ver­plich­ting voor open­ba­re basis­scho­len dat zij ruimte en tijd be­schik­baar stellen voor gods­diens­tig of humanis­tisch vor­mings­on­der­wijs (GVO), als ouders van de kin­de­ren daarom verzoeken. Maar lang niet alle ouders met kin­de­ren op een open­ba­re basis­school zijn op de hoogte van de moge­lijk­heid om hun kin­de­ren daar rooms-katho­liek gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs (RKGVO) te laten geven. Daarom heeft het RKGVO onlangs een nieuwe web­si­te ingericht.

Organi­sa­tie

De docenten die RK GVO ver­zorgen aan open­ba­re basis­scho­len zijn in dienst bij de stich­ting RK Centrum voor GVO, waar­van zeven bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs het bestuur vormen. Dit bestuur is ver­te­gen­woor­digd in het overkoepelend bestuur van het Diensten­cen­trum voor GVO en HVO. De stich­ting is namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor de des­kun­dig­heid van de aan­ge­stelde docenten en de inhoud van de gods­diens­tige vor­mingslessen.

Wat houdt RKGVO in?

Tijdens de lessen rooms-katho­liek gods­diens­tig vor­mings­on­der­wijs krijgen kin­de­ren vor­ming vanuit het katho­lie­ke geloof. Deze vor­ming gebeurt door gebruik te maken van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testa­ment van de Bijbel en verhalen uit de katho­lie­ke traditie zoals heiligen­ver­halen. Daar­naast wordt er aan­dacht besteed aan de feesten van het ker­ke­lijk jaar, zoals Kerst­mis, Pasen, Hemel­vaart en Pink­ste­ren. En het gaat over waar­den en normen, zoals respect en tole­ran­tie maar vooral ook over typisch katho­lie­ke waar­den zoals naasten­liefde, barm­har­tig­heid en ver­ge­ving.

Meer info

Inlich­tingen zijn te ver­krij­gen bij: Stich­ting Rooms-Katho­liek Centrum voor GVO, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht; Tel. 06 – 45 45 92 15 (alleen op don­der­dag of voicemail inspreken); E-mail: m.kiekens@gvoenhvo.nl ; a.habets@gvoenhvo.nl; www.rkgvo.nl

In het begin van dit kalen­der­jaar 2015 is de web­si­te van het Rooms-Katho­liek Centrum voor Gods­diens­tig Vormings­on­der­wijs (RK GVO) tot stand geko­men, www.rkgvo.nl Op deze site staat alle in­for­ma­tie over de stich­ting RK GVO op over­zich­te­lijke wijze bij elkaar. De site geeft niet alleen algemene in­for­ma­tie over de stich­ting, haar doel­stel­ling en werk­wij­ze bedoeld voor het algemene publiek, maar bevat ook nut­tige in­for­ma­tie voor ouders, docenten en toe­koms­tige docenten.

Terug