Arsacal
button
button
button
button


Van kinderen, Curiebezoek en aanbidding

Afwisselende dag in Rome

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 mei 2015 - 212 woorden

dins­dag 5 mei was opnieuw een af­wis­se­lende bede­vaarts­dag. Die begon weer vroeg met de heilige Mis die de pelgrims op de ver­schil­lende lokaties kon­den bijwonen. Ik heb die gevierd in de kerk van Casa LaSalle, waar de relieken van de heilige J.B. De la Salle wor­den bewaard.

Op deze Be­vrij­dings­dag hebben we de Mis ter ere van Maria, koningin van de vrede gevierd. Daarna ben ik gaan ontbijten in hotel Parco Tirreno waar ook een grote groep pelgrims is onder­ge­bracht. Hier vond het kin­der­pro­gramma plaats waar ik deze ochtend te gast was met Catechese over gebed en een uitleg over de vie­ring van die mid­dag met aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid.

Daarna moest ik nog zake­lijke bespre­kingen voeren aan de Romeinse curie (het bestuurs­ap­pa­raat van de paus) en vond een ont­moe­ting plaats van de Se­mi­na­risten met mede­wer­kers van decon­gre­ga­tie voor de katho­lie­ke opvoe­ding.

Om 17.00 uur begon de vie­ring van barm­har­tig­heid in de Sint Jan van Lateranen. Terwijl het sacra­ment was uit­ge­steld - na een mooie intro­duc­tie door de pries­ter Ignas Tilma - kon wie wilde gaan biechten. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Daarna gingen mgr. Punt en ik naar Casa Tra Noi, waar een deel van de pelgrims was onder­ge­bracht. Samen met hen gebruikten we het avondmaal.

Opnieuw was een mooie dag voorbij...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug