Arsacal
button
button
button
button


Pinkstergeest daalt neer in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 mei 2015 - 182 woorden
Voor de Mis: De vormelingen zitten al klaar (1) en een blik op het altaar (2)
Voor de Mis: De vormelingen zitten al klaar (1) en een blik op het altaar (2)

Het Pinkster­feest is de vie­ring van de gave van de Heilige Geest, des­tijds aan de leer­lin­gen die bezield naar buiten gingen om de blijde bood­schap van de verlos­sing te ver­kon­di­gen, maar ook in onze dagen krijgen mensen de Geest die hen bezielt en op de goede wegen leidt. Op zater­dag­avond 23 mei vond de vormsel­vie­ring plaats in de H. Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard. 29 vor­me­lin­gen ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest, waar­on­der negen vol­was­se­nen. De Eucha­ris­tie­vie­ring werd opge­luis­terd door de bete­ke­nis­volle lie­de­ren van Spirit, een koor dat dit jaar vijf jaar bestaat.

De tieners en vol­was­se­nen ont­vingen het sacra­ment van de Heilige Geest heel bewust en met grote eerbied. Je kon dui­de­lijk merken dat ze waren voor­be­reid en wisten waar het om ging. Aan het altaar con­ce­le­breer­den de pastoor Frank Domen, een oom van een van de vor­me­lin­gen, Robert van Aken, en diaken Eelke Ligthart assis­teerde. Hij en zijn echt­ge­note had­den veel werk verzet voor de voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen.

Van harte wensen we de gevormde Gods zegen toe over hun levensweg, dat de Geest van God hen allen moge blijven lei­den, sterken, be­scher­men...

Terug