Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding in de Haarlemse kathedraal

Zaterdag 30 mei om 10.30 uur

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2015 - 391 woorden
Bij de diakenwijding in nov. 2014, de beide wijdelingen van zaterdag 30 mei a.s. staan geheel rechts
Bij de diakenwijding in nov. 2014, de beide wijdelingen van zaterdag 30 mei a.s. staan geheel rechts

Op zater­dag 30 mei wor­den Marco Cavagnaro en Andrea Geria door mgr. Jozef M. Punt tot pries­ter gewijd in de ka­the­drale basiliek Sint Bavo aan de Leidse­vaart in Haar­lem. Graag vraag ik Uw gebed voor de wij­de­lin­gen!

Andrea Geria is afkoms­tig uit het zui­den van Italië (Sicilië) en werd gevormd in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp en op De Tilten­berg, waar hij zijn studies volgde. Op de gebeds­dag van De Tilten­berg gaf hij vorig jaar een ge­tui­ge­nis over de moei­lijk­he­den die hij in zijn jeugd ondervond en hoe hij zich daarin gedragen wist door het gebed. Andrea vond de gees­te­lij­ke moed om een pries­terroe­ping te volgen en zich op te geven voor een missio­naire taak, waar ook ter wereld, waar hij maar nodig zou kunnen zijn! Vorig jaar werd hij diaken gewijd en aan­ge­steld in de pa­ro­chies van het Gooi (Naar­den, Bussum, Huizen en Blaricum) samen met enkele andere pries­ters. Hij gaat wonen in de pastorie van Blaricum.

Marco Cavagnaro is werk­zaam in dfe Sint Matteüs pa­ro­chie in Hoorn. Deze pa­ro­chie omvat de stad Hoorn, Zwaag, Wester- en Oos­ter­blok­ker en Westwoud. Hij werkt daar met twee andere pries­ters, twee diakens en een pa­ro­chie-coördinator. Marco Cavagnaro is afkoms­tig uit Rome en was in ons bisdom in Het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie en op De Tilten­berg. Over zijn weg naar zijn pries­terroe­ping ver­telt hij: “In het jaar 1999, tij­dens een reis in Noord-Europa met een groep vrien­den, raakte ik in een grote exis­tentiële crisis. Ik had alles; ik stu­deerde aan de uni­ver­si­teit, ik had een vriendin en wat geld en ik speelde in een muziek­band. Toch was ik helemaal onge­luk­kig en had mijn leven geen zin. Ik was ver van de ware liefde, ver van God. Juist in dat moment heb ik God ontmoet, door de woor­den van een vriend die mij over Sint Fran­cis­cus sprak en over de ‘vol­ko­men blijd­schap’ om jezelf helemaal aan God over te geven. Jezus Christus kwam mij op deze manier tegemoet.” Marco is af­ge­stu­deerd in de Filo­so­fie aan de Sapienza uni­ver­si­teit van Rome en heeft voor zijn pas­to­rale stage enkele jaren missie-erva­ring opgedaan in Zuid Afrika.

Van harte wensen wij hen een mooie voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding toe en een heel gezegend, mooi en vrucht­baar leven als pries­ter, in dienst van de Heer en Zijn Kerk!

Terug