Arsacal
button
button
button
button


Twee priesters gewijd in Haarlemse kathedraal

Marco Cavagnaro en Andrea Geria

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015 - 314 woorden
Na de wijding geven de nieuwe priesters hun eerste priesterzegen (1) en vlak voor de wijdingsplechtigheid (2)
Na de wijding geven de nieuwe priesters hun eerste priesterzegen (1) en vlak voor de wijdingsplechtigheid (2)

In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem zijn op zater­dag­mor­gen 30 mei twee nieuwe pries­ters gewijd door de Haar­lemse bis­schop, mgr. Jozef Punt. Uit de pa­ro­chies en ge­meen­schappen van de wij­de­lin­gen waren vele mensen geko­men om de plech­tige vie­ring bij te wonen en voor de beide wij­de­lin­gen, Marco Cavagnaro en Andrea Geria, te bid­den. Een flink gezel­schap was over­ge­ko­men uit Italië waar de beide wij­de­lin­gen vandaan komen. Een vijf­tigtal pries­ters was aanwe­zig om mede de han­den op te leggen.

Ik vond het zelf ook weer heel mooi om te zien dat twee se­mi­na­risten die ik nog in de oplei­ding heb mee­ge­maakt nu als pries­ter voor me ston­den. Andrea zal werken in de pa­ro­chies van het Gooi en wonen in Blaricum. In Huizen draagt hij de dag na zijn wij­ding de eerste heilige Mis op. Marco Cavagnaro zal werk­zaam zijn in de pa­ro­chie van Hoorn e.o.; zijn eerste heilige Mis is in Zwaag.

De bis­schop ging in zijn preek in op de pries­ter als man van ver­zoe­ning, op de eerste plaats: ver­zoe­ning met God. Som­mi­ge mensen zijn overtuigd atheïst, maar dat zijn er weinigen. Bij velen is het geloof wegge­ge­le­den en de pries­ter zal dus des te meer mis­sio­na­ris moeten zijn. In dit ver­band wees de bis­schop erop dat op deze wij­dings­dag het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt gevierd, de titel waar­on­der Maria al zes eeuwen in Heiloo wordt vereerd. Dat is bovendien de plaats waar de eerste grote mis­sio­na­rissen van Neder­land kwamen en in die streek hebben zij het geloof verkon­digd.

Van harte wensen we de beide neo­misten Gods zegen toe. Vlak voor de pries­ter­wij­ding ver­trouwde een van de wij­de­lin­gen me nog toe dat hij heel sterk ervoer hoe alles Gods gave is. "Bid God voor mij dat ik altijd trouw zal blijven, want ook dat is een gave van God". Dat doen we, van harte!

Terug