Arsacal
button
button
button
button


Wat was het mooi...!

Reünie van de Romebedevaartsreis

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2015 - 256 woorden
Tijdens de gebedsviering
Tijdens de gebedsviering

Op zon­dag­mid­dag 31 mei vond in het Dio­ce­saan centrum in Heiloo de reünie van de dio­ce­sane bede­vaart naar Rome plaats. Hoewel het weer niet zo bie was (een heel verschil met Rome...), waren er toch wel zo'n 600 bede­vaart­gan­gers geko­men.

Gelukkig was er in de tuin van het Juliana­kloos­ter (Dio­ce­saan centrum) een grote tent opgezet waar ie­der­een wel zo ongeveer in kon. Voor de jon­ge­ren en de tieners waren er weer gedeelte­lijk eigen pro­gram­ma’s in het Juliana­kloos­ter en die waren met veel en­thou­sias­me aanwe­zig. Er was volop gelegen­heid tot ont­moe­ting en uit­wis­se­ling van foto’s, de gelegen­heid om korte filmpjes te zien over de bede­vaart, een CD met foto's en filmpjes te be­stel­len of de “Samen Kerk” mee te nemen, het bisdom­ma­ga­zine vol foto’s en in­for­ma­tie over de bede­vaart.

Het tienerprogramma
Het tiener­pro­gramma

Om 16.00 uur was er een korte gebeds­dienst, waarin de bis­schop een woordje hield en drie pelgrims in­spi­re­rende ge­tui­ge­nissen gaven. Daarna begon de maal­tijd van wat ieder zelf als bijdrage had mee­ge­bracht. Dat was eigen­lijk al zeer overvoe­dig maar het werd nog aan­ge­vuld met warme saté, kroketten en kaassouflées uit de keuken van het Dio­ce­saan Centrum.

Aan het einde van de mid­dag was er gelegen­heid om de H. Mis en pro­ces­sie bij te wonen die ter afslui­ting van de mei­maand op het hei­lig­dom werd gehou­den.

Het was voor mij ook een gelegen­heid om weer vele mensen uit alle delen van ons bisdom te ont­moe­ten. Een mooie dag om terug te kijken op een won­dermooi geslaagde bede­vaart.

Terug