Arsacal
button
button
button
button


De gezinssynode komt eraan: dialoog met kardinaal Müller

“De hoop van het gezin” verschenen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2015 - 447 woorden
De gezinssynode komt eraan: dialoog met kardinaal Müller

Bij uit­ge­ve­rij De Boog in samen­wer­king met Betsaida is “De hoop van het gezin” ver­sche­nen. Het gaat om de spraakmakende dialoog die de Spaanse uitgever (BAC) Carlos Granados heeft gehou­den met de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, kar­di­naal Gerhard-Ludwig Müller over de thema's van de bis­schop­pen­synode over het gezin, die dit najaar in gewone zit­ting bijeen zal komen. Hier­on­der volgen enkele passages uit mijn voor­woord bij de Neder­landse uitgave van dit 72 pagina's tellende boekje, dat in het Spaans verscheen onder de titel “la esperanza de la familia”. De vertaling is van Anton Tolle­naar.

Het boekje is voor € 5,50 te be­stel­len bij uit­ge­ve­rij De Boog (www.deboog.nl) en Uit­ge­ve­rij Betsaida (www.betsaida.org).

De kar­di­naal verdui­de­lijkt ver­schil­lende vragen die spelen en bemoe­digt de chris­te­lijk gehuw­den.

Uit het voor­woord:

“Hoe kunnen wij in deze tijd het evan­ge­lie ver­kon­di­gen en leven, in het bij­zon­der de blijde bood­schap van het chris­te­lijke, sacra­men­tele huwe­lijk, waartoe de meeste gelo­vi­gen ge­roe­pen zijn en dat vraagt om een totale zelfgave en onverbreke­lijke trouw? Juist deze roe­ping staat zo ver af van het levens­ge­voel van ‘moderne’ mensen. Maar wij mogen niet op­ge­slo­ten blijven in ons­zelf of binnen de kleine kring van de zo­ge­naamd ‘goede’, ‘ware’ gelo­vi­gen.

Terecht heeft de paus (...) om een diep­gaande be­zin­ning gevraagd (...). Heel de Kerk heeft hij gevraagd om in deze be­zin­ning betrokken te zijn en mee te bid­den en te reflec­te­ren op deze situatie.

Daarom ben ik verheugd dat de dialoog van P. Carlos Granados met de Prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, kar­di­naal Gerhard Ludwig Müller, in de Neder­landse taal wordt ge­pu­bli­ceerd. Die biedt be­lang­rijke aan­zet­ten tot een re­flec­tie op de omstan­dig­he­den waarin huwe­lijk en gezin zich bevin­den.

De kar­di­naal is over één ding terecht heel dui­de­lijk: de be­zin­ning kan niet betekenen dat de Kerk haar bood­schap, haar leer, veran­dert. De inhoud van het geloof is niet van ons, die is ons toe­ver­trouwd en vraagt ons trouw belij­den en beleven. Daarvoor moeten wij zelfs ons leven durven geven. Hoezeer de onontbind­baar­heid van het huwe­lijk ook moei­lijk ligt in een maat­schap­pij die echt­schei­ding volle­dig heeft aanvaard, de Kerk kan niet anders dan de woor­den van Jezus herhalen dat de gehuw­den niet lan­ger twee zijn, één vlees als zij gewor­den zijn (Mt. 19, 6). Het sacra­ment van het huwe­lijk is en blijft voor de Kerk het sacra­ment van het onverbreke­lijk liefdesverbond van God met Zijn volk.

(...)

Kar­di­naal Müller stelt in deze dialoog een thema aan de orde dat ook door paus Bene­dic­tus XVI enkele malen is aangestipt: is het per­soon­lijk geloof een voor­waarde om een chris­te­lijk huwe­lijk te sluiten? (...)”

Terug