Arsacal
button
button
button
button


Pausmis van bisschoppen in Den Haag

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015 - 190 woorden
St. Jacobuskerk voor de pausmis (1) en bisschoppen slaan de vendelgroet gade (2)
St. Jacobuskerk voor de pausmis (1) en bisschoppen slaan de vendelgroet gade (2)

Op zon­dag 28 juni werd in de Sint Jacobus­kerk aan de Park­straat in Den Haag de jaar­lijkse H. Mis gevierd ter her­den­king van de paus­keuze van paus Fran­cis­cus en om voor de paus te bid­den. De meeste Neder­landse bis­schop­pen waren er aanwe­zig om samen met de Apos­to­lische Nuntius, aarts­bis­schop Aldo Cavalli deze Eucha­ris­tie te vieren, waarin kar­di­naal Willem Eijk de hoofd­cele­brant en predi­kant was.

Het was een mooie erva­ring om deze vie­ring mee te maken en samen met de andere bis­schop­pen te con­ce­le­breren. De vie­ring was - zoals gebruike­lijk in deze kerk - in het Latijn, waardoor de unviersali­teit van de Kerk werd onder­streept. Het koor zong op fraaie wijze Gre­go­ri­aanse en meestemmige Latijnse gezangen en samen met alle gelo­vi­gen het lied "Aan U, o Koning der eeuwen" dat oor­spron­ke­lijk ter ere van de paus ge­schre­ven is. Aan het einde van de Mis werd de marche Pontificale gespeeld. De kar­di­naal ging in zijn preek in op de sleu­tel­macht van Petrus en de bete­ke­nis van het paus­schap voor de Kerk.

Bij de Nuntiatuur werd na afloop nog een vendel­groet gebracht door de schutterij uit Beek en Donk die dit jaar aanwe­zig was.

Terug