Arsacal
button
button
button
button


La Salette: een actuele boodschap

Bedevaartplaats in de bergen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2015 - 452 woorden

la Salette is een bij­zon­dere bede­vaarts­plaats met een actuele bood­schap. Na mijn bede­vaart in Chateauneuf had ik gelegen­heid twee in Neder­land iets min­der bekende bede­vaarts­plaatsen te bezoeken. De eerste was La Salette.

Deze plaats is aller­eerst prach­tig gelegen tussen de bergen. Naast de basiliek is een pelgrims­huis met 450 bed­den. Dat moet ook wel want La Salette is zeer afge­legen. Het dichtst­bij­zijnde Corps ligt zo’n tien km naar bene­den.

Op deze plaats hoog in de bergen moesten twee arme ongelet­terde jonge mensen, Maximin van elf jaar oud en Melanie van 15 jaar oud, in sep­tem­ber 1846 op een paar koeien letten. Daar kregen ze een ver­schij­ning van een mooie dame, gekleed in de dracht van de streek. Die heeft haar naam niet gezegd (reden waarom Maximin tegen de pastoor van Ars niet wilde zeggen dat hij Maria had gezien; daarom had de pastoor van Ars eerst grote twijfels; hoe die over­wonnen wer­den, is weer een ander verhaal).

Uit de woor­den die de dame sprak moet men con­clu­deren dat het om Maria ging. Zij heeft verdriet geuit (zij werd wenend aange­troffen) omdat zij 'de armen van mijn zoon moet laten gaan' door de zon­den van de mensen. Zij heeft met name opge­roe­pen tot beke­ring en ge­spro­ken over rampen die komen als men zich niet bekeert. Met nadruk heeft zij de zon­dagsplicht onder­streept niet alleen omdat wie de zon­dag niet viert het wezen van zijn christen-zijn miskent maar ook omdat zon­der ont­moe­ting met de Heer het geloof verflauwt, het contact ver­wa­tert. Zo is het ook onder mensen. Ook heeft zij het mis­bruik van de naam van God gehekeld, de oproep gedaan om te bid­den en de bood­schap te ver­sprei­den. Het is allemaal nog steeds actueel en de oproepen missio­nair te zijn, getuigen te zijn geldt ook ons.

Aan de zieners is ook een geheim meege­deeld, waar­schijn­lijk een persoon­lijke bood­schap, maar Melanie heeft veel later een tekst ge­pu­bli­ceerd, die verschil­lende malen is uit­ge­breid. Zelf heeft ze op het einde van haar leven verklaard dat zij niet wist of die tekst van haar kwam of van een ander. De bis­schop die er een imprimatur aan gaf, heeft moeten aftre­den. De bood­schap heeft reacties opge­roe­pen maar is nooit ker­ke­lijk goedge­keurd.

In het hei­lig­dom trof ik een inter­nationale groep van zusters en paters van in­sti­tu­ten gewijd aan O.L. Vrouw van La Salette die zorg dragen voor het hei­lig­dom. Een van hen heeft me een inter­view afgeno­men voor de Poolse uitgave van een tijd­schrift over La Salette. In Polen is deze bede­vaart goed bekend, zoals me ook bleek uit de vele aanwe­zige Polen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug