Arsacal
button
button
button
button


Leken in de pastoraal: in Laus al sinds eeuwen

Bezoek aan een bedevaartplaats in opkomst

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 5 augustus 2015 - 384 woorden
Leken in de pastoraal: in Laus al sinds eeuwen
bedevaartplaats in opkomst: Laus
bedevaartplaats in opkomst: Laus

Na La Salette heb ik Laus bezocht. Opnieuw een interes­sante en mooie erva­ring....

Notre Dame de Laus (spreek uit: Loo) is een bede­vaart­plaats in opkomst. Het gaat hier om ver­schij­ningen die sinds 1664 gedurende bijna 54 jaar hebben plaats­gevon­den en die in 2008 ker­ke­lijk zijn goed­gekeurd door de bis­schop van Gap en Embrun, Jean Michel de Falco Leandri. De bede­vaart­plaats was altijd al als zodanig erkend en de kerk is al onder paus Leo XIII basiliek gewor­den.

Het gaat dan ook om verschij­ningen waarin Maria concrete hulp en inzicht geeft aan de zieneres, Benoite Rencurel, om mensen te kunnen be­ge­lei­den op een weg van beke­ring. Dat betekende dat zij een belang­rijke taak uitoefende gedurende vele jaren (sinds 1672 woonde zij ook bij het hei­lig­dom, zodat zij ge­mak­ke­lijk bereik­baar was) in nauwe samen­wer­king met de pries­ters, NAR wie zij vele mensen de weg wees om ‘schoon schip’ te maken in het sacra­ment van de biecht. Maria wordt hier dan ook vereerd als ‘Refugium pecatorum’, toevlucht van de zon­daars.

Sinds de erken­ning van de verschij­ningen in 2008 en de ver­kla­ring van de eerbied­waar­dig­heid van de zieneres door paus Bene­dic­tus XVI (een be­lang­rijke stap in het zalig­verkla­rings­proces) in 2009, is Laus sterk in bekend­heid toe­ge­no­men. Er waren nu ook veel mensen: jon­ge­ren, ge­zin­nen en ouderen die een deel van de zomer naar Laus komen waar een goed li­tur­gisch en spi­ri­tu­eel pro­gram­ma is en men vele gelijk­ge­stem­den kan ont­moe­ten.

De emeritus bis­schop van Orleans is er woo­nach­tig en werk­zaam in het hei­lig­dom, de vica­ris generaal van het bisdom is er tevens rector (het is een vrij klein bisdom, zo'n 140.000 katho­lie­ken), er is een per­ma­nent diaken werk­zaam, er is een flinke commu­ni­teit van zusters Benedic­ti­nessen van de Sacre Coeur van Montmartre en voor de zomer was ook de emeritus bis­schop van Meaux, mgr Albert-Marie de Montleon, geko­men om te helpen. Daar­naast waren er Se­mi­na­risten van ver­schil­lende bis­dom­men om stage te doen, onder meer in het dage­lijks kin­der­pro­gramma.

Laus is mooi gelegen en vanuit dit pelgrims­oord zijn er nog allerlei mooi uitstapjes te maken in het gebied van de zuid-Alpen.

Terug