Arsacal
button
button
button
button


Gezinsdag van het IHGO - Geloof, Carrière en Gezin

Zondag 4 oktober - Vught

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 augustus 2015 - 190 woorden
Gezinsdag van het IHGO - Geloof, Carrière en Gezin

Jaar­lijks houdt het Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding (IHGO) een gezins­dag ter bemoe­diging, edu­ca­tie en in­spi­ra­tie. Dit jaar wordt deze ont­moe­tings­dag gehou­den op de dag waarop in Rome de gezins­synode start: zon­dag 4 ok­to­ber. Thema is dit jaar Geloof, Carrière en Gezin.

De dag vangt aan met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pa­ro­chie Edith Stein in Vught. Het pro­gram­ma gaat ver­der in Basis­school De Schalm. Voor ver­schil­lende leef­tijds­groepen wordt altijd een speciaal pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd.

Sprekers zijn Michel Hagen, pastoor van Pa­ro­chie Heilige Au­gus­ti­nus te Wasse­naar, Katwijk, Oegst­geest en Voorschoten die zal spreken over het Geloof. Dhr. Ben Tax zal een work­shop hou­den over Carrière. Hij is een toegewijd gezinsman en heeft een groot inter­natio­naal bedrijf opgericht. Bert en Gaby Buirma, bekend met het be­ge­lei­den van echt­paren die zich willen ver­die­pen in wat huwe­lijk & gezin voor hen betekent, spreken over het Gezin.

Katho­liek­ge­zin.nl

Naast het or­ga­ni­se­ren van ac­ti­vi­teiten als de gezins­dag, houdt het IHGO met de web­si­te Katho­liek­ge­zin.nl de katho­lie­ke ge­zin­nen in Neder­land op de hoogte van actuele zaken rond huwe­lijk, gezin en opvoe­ding.

Terug