Arsacal
button
button
button
button


Stap verder viert eerste lustrum

diaconaal oecumenisch centrim in Amsterdam Zuid Oost

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 september 2015 - 276 woorden
Pater Frans Mulder spreekt de aanwezigen toe
Pater Frans Mulder spreekt de aanwezigen toe

Op zater­dag 19 sep­tem­ber vierde het oecu­me­nisch centrum Stap Verder aan het Hoogoord in Am­ster­dam Zuid Oost het eerste lustrum. Stap Verder is een ini­tia­tief van ver­schil­lende kerk­genoot­schappen, waar­onder de katho­lie­ke pa­ro­chie en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA), een rooms katho­lie­ke sociëteit van apos­to­lisch leven, die bij Stap Verder het missio­nair centrum heeft dat leken­missio­na­rissen voor­bereidt op uitzen­ding. Maar Stap Verder doet veel meer!

Het centrum, dat mede onder­steund wordt vanuit de dio­ce­sane caritas, wil er zijn voor mensen die leven in de marge van de samen­le­ving, zei één van de oprichters, pater Frans Mulder SMA, op deze lustrum­dag. Het gaat om gedocumen­teer­den en onge­documen­teer­den die enige steun hard nodig hebben. Dan gaat het om vor­ming van vrouwen in het Woman Empower­ment pro­gram­ma of om twee­hon­derd mensen die hier dankzij vele vrijwil­ligers weke­lijks Neder­landse taalles volgen. Vrij­wil­li­gers zijn het ook die mensen naar een zie­ken­huis rij­den en be­ge­lei­den, enzo­voorts.

Een vrouw gaf een ge­tui­ge­nis over haar erva­ring: ook als het mis ging met me, ik werd nooit afgewezen. In een kort woordje heb ik al die vrij­wil­li­gers bedankt voor hun gewel­dige inzet en het belang van hun inzet en van Stap Verder onder­streept: zij tonen in deze samen­le­ving het gelaat van God en geven een teken van liefde door uit­no­di­gend en barm­har­tig te zijn.

De dag was be­gon­nen met een gebeds­vie­ring, daarna volg­den de toe­spra­ken en was er nog een bont pro­gram­ma met work­shops, dans en muziek en na­tuur­lijk... een maal­tijd

Terug