Arsacal
button
button
button
button


“Rome. De droom van keizer Constantijn”

Fraaie tentoonstelling in Amsterdamse Nieuwe Kerk geopend

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2015 - 322 woorden
Prins Jaime en de Nuntius luisteren naar het Bavokoor (1) en Mgr. Punt, drs. E Fennis en Jhr. mr. St. van Weede op de tentoonstelling (2)
Prins Jaime en de Nuntius luisteren naar het Bavokoor (1) en Mgr. Punt, drs. E Fennis en Jhr. mr. St. van Weede op de tentoonstelling (2)

Donder­dag 1 ok­to­ber heeft Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme, Neder­land's am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel, de ten­toon­stel­ling over de keizer die het chris­ten­dom vrij­heid gaf, met een mooie toe­spraak geopend.

Tevoren had Cathelijne Broers, directeur van de Nieuwe Kerk een wel­komst­woord ge­spro­ken. De ope­nings­cere­mo­nie werd omlijst door het Bavo­koor van de Ka­the­drale koor­school van Haar­lem. Ook mgr. Jozef Punt en ikzelf waren onder de vele gasten.

De ten­toon­stel­ling is de moeite waard om die te gaan bezich­tigen, zo kon ik con­sta­te­ren: sarcofagen die de overgang van de hei­dense naar de chris­te­lijke tijd illustreer­den, het bekende beeld van Christus als de goede her­der, afbeel­dingen van wand­schil­deringen van de slag bij de Milvische brug en vele andere voorwerpen illustreer­den het verhaal over de veldheer Constan­tijn die zijn tegen­stan­der versloeg met het teken van het kruis dat op de banieren en veld­te­ke­nen van de legers was aan­ge­bracht: “in hoc signo vinces”, “in dit teken zult ge over­win­nen”, had Constan­tijn tevoren in een droom vernomen. Deze droom betekende het begin van een omwen­teling: Rome werd van een hei­dense stad een chris­te­lijk centrum en dat is het ge­ble­ven tot de hui­dige dag.

Vele gasten waren bij de ope­ning aanwe­zig waar­on­der de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli en am­bas­sa­deurs van Italië en Portugal en de nieuwe Groot­mees­ter van Z.M. de Koning, drs. Jan Versteeg. Minister Ard van der Steur maakte een deel van de avond mee en ook mgr. Herman Woorts en kar­di­naal Willem Eijk waren aanwe­zig. Ik kwam zelf naast mevrouw Nelleke van der Krogt te zitten, die jarenlang “Tussen Kunst en Kitsch” pre­sen­teerde, een pro­gram­ma waar ik altijd wel graag naar kijk. Mw. Rosita Steenbeek was even­eens aanwe­zig, zij heeft een kin­der­boek bij de ten­toon­stel­ling ge­schre­ven, dat erg de moeite waard schijnt te zijn. Samen met Antoine Bodar en Eric Moormann en Sible de Blaauw van de Radbouduniversti­teit hebben zij teksten in­ge­spro­ken voor een audio-tour.

Terug