Arsacal
button
button
button
button


Hoge pauselijke onderscheiding voor dr. Ad Leys bij afscheid KNR

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2015 - 229 woorden
Hoge pauselijke onderscheiding voor dr. Ad Leys bij afscheid KNR

Op vrij­dag­mid­dag 2 ok­to­ber nam dr. A.C.N.P. (Ad) Leys in Tilburg afscheid als mede­wer­ker van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), een samen­wer­kings­orga­ni­sa­tie van de kloosteror­den in ons land. Bijna der­tig jaar was hij aan deze organi­sa­tie verbon­den als se­cre­ta­ris, hoofd bureau en staflid. De afgelopen jaren heb ik met hem samen mogen werken in het opstellen van de richt­lij­nen voor dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten die niet meer de mens-kracht hebben om de bestuur­lijke taken te vervullen met eigen leden.

Bij zijn afscheid heeft mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss hem een hoge pau­se­lijke onder­schei­ding mogen uitreiken: rid­der in de orde van de H. Gregorius de Grote. Ruim twee­hon­derd meren­deels reli­gi­euzen van allerlei con­gre­ga­ties en orden waren aanwe­zig om hem uitgeleide te doen, onder meer met een speciaal symposium.

Ad Leys kwam in onze besprekin­ging altijd bij­zon­der op voor het eigen cha­risma, het gees­te­lijk erf­goed van de reli­gi­euze in­sti­tu­ten, de eigen gaven van de heilige Geest aan een reli­gi­eus instituut. Ik heb hem daarom nu maar een rode lak-anthurium gegeven waar­van de kelken lijken op vurige tongen, symbool van de Geest.

In een goede sfeer mochten we de bespre­kingen rond de rege­lingen voeren en door de inbreng van ieder zijn we - denk ik - tot een goed en even­wich­tig re­sul­taat geko­men, dat door de Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen op de ver­jaar­dag van dr. Ad Leys werd bekrach­tigd!

Terug