Arsacal
button
button
button
button


Drs. Diederik Wienen benoemd in bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2015 - 162 woorden
links drs. Diederik Wienen, rechts dhr. Diederik Brink (CNV-onderwijs)
links drs. Diederik Wienen, rechts dhr. Diederik Brink (CNV-onderwijs)

Drs. J.D.J.T. (Diederik) Wienen is door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie benoemd in het bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR). Samen met drs. Liesbeth Stalmeier, bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het onder­wijs in het bisdom Rotter­dam maakt hij namens de bis­schop­pen deel uit van dit bestuur.

Drs. Diederik Wienen is studie­lei­der van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en waar­ne­mend bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het onder­wijs in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij was vele jaren voor onder meer het onder­wijs werk­zaam bij het Se­cre­ta­riaat van de R.K. Kerk­pro­vin­cie.

De Neder­landse Katho­lie­ke School­raad is gemanda­teerd door de Neder­landse bis­schop­pen inzake het katho­liek onder­wijs. Ik maak zelf ook deel uit van de NKSR en oefen daar als referent de bis­schop­pe­lijke erken­ningstaken uit.

Op don­der­dag 15 ok­to­ber was de eerste ver­ga­de­ring waaraan Diederik Wienen deelnam. Hij bleek niet de enige Diederik in het gezel­schap te zijn. Plaats­ver­van­gend voor de voor­zit­ter van CNV-onder­wijs (katho­lie­ke werk­groep) was de heer Diederik Brink aanwe­zig. Na afloop van de ver­ga­de­ring gingen ze samen op de foto.

Terug