Arsacal
button
button
button
button


300 jaar bestaan Armeense kerk in Amsterdam gevierd

Gaat de paus naar Armenië?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 oktober 2015 - 493 woorden
foto 1: geheel rechts de Armeens ambassadeur, in rode japon minister Hranush Hakobian; foto 2: met de Armeense bisschop (l) en bisschop Arseny en pater Antonios Saliba  (r)
foto 1: geheel rechts de Armeens ambassadeur, in rode japon minister Hranush Hakobian; foto 2: met de Armeense bisschop (l) en bisschop Arseny en pater Antonios Saliba (r)

Aan de Krom Boomssloot in Am­ster­dam, niet ver van het Centraal Station, ligt sinds jaar en dag de Armeens Apos­to­lische Kerk, waar­van het dit jaar 300 jaar gele­den is dat die werd ingewijd. Het hoofd van de Armeens Apos­to­lische kerk, Katholikos Kaekin II zond een spoeciale bood­schap. Ook de presi­dent van Armenië had een felici­ta­tie­brief gestuurd, die werd voor­ge­le­zen door de Armeense minister van Diaspora die bij de vie­ring aanwe­zig was. Naast de Armeense in Frank­rijk wonende Bis­schop Vahan Hovanessian, was ook bis­schop Arseny van het Koptisch orthodoxe bisdom Am­ster­dam er, evenals een afvaar­diging van de Russisch orthodoxe kerk, de Syrisch Orthodoxe kerk, de Raad van kerken in Am­ster­dam en de predi­kant van de nabij­ge­le­gen Oude Kerk. ook de Armeense am­bas­sa­deur was aanwe­zig en sprak een felici­ta­tie uit.

De Armeense kerk is na 1808 lange tijd niet meer als kerk gebruikt omdat het aantal Armeniërs sterk was afgeno­men. De laatste 25 jaar is echter een flinke toename te con­sta­te­ren. De kerk is weer open, is geheel gereno­veerd in 2014 en heeft een eigen pries­ter.

Tijdens de vie­ring heb ik namens het katho­lie­ke bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de dio­ce­sane bis­schop, mgr. J. Punt, een felici­ta­tie uit­ge­spro­ken, waarin ik heb aange­ge­ven dat er bij­zon­dere ban­den van de Armeense Kerk met Neder­land zijn omdat onze eerste geloofs­ver­kon­di­ger, Servatius, uit Armenië kwam. Wij hebben hoge ach­ting voor het Armeense volk dat door de apso­telen is gemissio­neerd en als eerste land ter wereld in 301 chris­te­lijk is gewor­den. Respect hebben we ook voor de Armeense kerk omdat zij zoveel heeft moeten doorstaan in de loop van de eeuwen en zoveel mar­te­la­ren heeft voort­ge­bracht, waarbij ik in het bij­zon­der de genocide op het Armeense volk, dit jaar hon­derd jaar gele­den, heb her­dacht. De Katho­lie­ke kerk voelt zich nauw verbon­den met de Armeens Apos­to­lische Kerk wat onder meer tot uiting is geko­men door de ge­loofs­be­lij­de­nis die de H. paus Johannes Paulus II en de Katholicos van alle Armeniërs hebben afgelegd en de wens van deze zelfde paus om de Katholikos - toen die ster­ven­de was - per­soon­lijk te bezoeken, wat door de ge­zond­heids­toe­stand van de paus uit­ein­delijk niet door kon gaan.

Na alle felici­ta­ties volg­den twee inte­res­sante korte lezingen van René Bekius over de ge­schie­de­nis van de Armeense diaspora in Neder­land en de vraag of de Armeense kerk een schuil­kerk is (ant­woord: ja, want zij heeft geen toren met klokken). Dr. Theo van Lint hield daarna een uits­te­kende lezing waarin de eigen Armeense iden­ti­teit en de nauwe verweven­heid van het geloof dui­de­lijk tot uiting kwamen. De Armeense kerk is een typisch nationale, autocephale kerk en dat is mis­schien wel het grootste struikelblok om de volle­dige communio tot stand te brengen met de paus van Rome, die zij overigens wel eren.

Ik vernam tij­dens de her­den­king dat de paus volgend jaar Armenië wil bezoeken. We wachten na­tuur­lijk de bevesti­ging af. Het zou een mooi teken zijn aan een regio in de wereld die op dit moment zoveel moet doorstaan....

Terug