Arsacal
button
button
button
button


Arsacal

Provincie Numidië, tegenwoordig in Algerije
Provincie Numidië, tegenwoordig in Algerije

Tot aan mijn benoe­ming tot Bis­schop Coad­ju­tor op 22 de­cem­ber 2018, was ik titulair bis­schop van Arsacal. Wat is Arsacal en wat is een titulair bis­schop?

Arsacal

Het titulair bisdom Arsacal (Dioecesis Arsacalitana) was een Bis­schops­ze­tel in het Romeinse Rijk in de provincie Numidië. In de zevende eeuw ging het bisdom ten onder doordat het gebied door de Islam werd veroverd. De plaats ligt in Algerije en heet te­gen­woor­dig El-Gouleah.

Een titulair bisdom wordt gegeven aan een bis­schop die geen eigen bisdom heeft. Hierdoor wor­den namen van verdwenen bis­dom­men enigszins levend gehou­den en wordt in zekere zin recht gedaan aan het feit dat een bis­schop ge­roe­pen is om de her­der te zijn van de hem toe­ver­trouwde kerk. Bij mijn benoe­ming tot bis­schop coad­ju­tor is het titulair bisdom ver­val­len, omdat ik nu gtoegewezen ben aan het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam.

In 484 wordt Servus genoemd als bis­schop van Arsacal. Hij werd door koning Hunericus met vele andere bis­schopen ge­dwon­gen tot deelname aan een bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in Carthago, waarna zij in balling­schap moesten gaan.

Titulair bis­schop

In 1933 is Arsacal als titulair bisdom inge­steld. In de twin­tigste eeuw zijn drie titulair bis­schop­pen vooraf gegaan. De voor­gan­ger van mgr. J. Hendriks was Sergio Alfredo Gualberti Calandrina die op 28 sep­tem­ber 2011 is benoemd tot aarts­bis­schop-coad­ju­tor van Santa Cruz de la Sierra. Een hulp­bis­schop van het militair Or­di­na­ri­aat in de Verenigde Staten van Amerika heeft de titulaire zetel na mgr. Hendriks toe­bedeeld gekregen.

Naam en lig­ging van Arsacal

De juiste schrijf­wij­ze is ARSACAL, de namen Arzacar of Arscal die men ook aantreft, zijn min­der juist. Dit bisdom van Romeins Afrika bevindt zich in het Massief van de Chettaba berg (1186 m), 12 km ten westen van Constantine. Vanuit Constantine gaat men 8 km tot aan Dar Salah Bey; daarna neemt men de avenue des Frères Kimounic (route de Jijel); men slaat links af voor de traversée du Rhummel. De weg stijgt naar een vlakte op 732 m. Dar Salah Bey is een thermale bron (source thermale, 32,5°) die de Romeinen reeds ken­den. In het massief treft men talrijke Romeinse ruïnes aan, waar­van de be­lang­rijk­ste met Arsacal overeen­ko­men, op de plaats die genoemd wordt: El-Gouleah, wat de offi­cië­le aandui­ding is die de voor­keur verdient boven Goulia, El-Goulia of El Goléa. De meest opmer­ke­lijke plaats hier is Ghar Ez-zemma (de grot van de inscripties).

(Met dank aan prof. Alain PIC, professor Latijn aan de Uni­ver­si­teit van Batna voor de in­for­ma­tie over de juiste schrijf­wij­ze en de lig­ging van Arsacal)