Arsacal
button
button
button


Benoemingsoorkonde

benoemingsbulle bisschop coadjutor
benoemingsbulle bisschop coadjutor

Hieronder vindt U de tekst van de benoemingsoorkonde van paus Franciscus, betreffende de benoeming tot bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam. Daarna volgt de weergave van de tekst van de benoemingsoorkonde van paus Benedictus XVI, die de benoeming tot titulair bisschop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam betreft. Naast de Latijnse tekst volgt de Nederlandse vertaling.

Benoeming tot bisschop coadjutor

Weergave van de tekst van de benoemingsbulle van paus Franciscus met de benoeming tot bisschop-coadjutor in Nedelrandse vertaling (22 december 2018, Latijnse tekst zie hiernaast):

Franciscus, Bisschop en Dienaar der dienaren Gods, aan zijn eerbied­waar­dige Broeder Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, tot dusverre titulair-Bisschop van Arsacal en Hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, benoemd tot Coadjutor van dezelfde Zetel, groet en Apos­to­lische Zegen.

Bij de Geboorte van onze Heiland overwegen wij met verwondering dit geheim waarover de heilige Augustinus zegt: “Laten wij verheugd de komst van ons heil en onze verlossing vieren. Laten wij de feestdag vieren, waarop de grote en eeuwige Dag vanuit een grote en eeuwige Dag is gekomen in onze zo korte en voorbijgaande dag” (Preek 185,2). Nu wij dus de Zoon van de levende God aanbidden, denken wij aan de geestelijke noden van alle gelovigen en willen wij aan hen krachtige herders geven. Toen dan ook onze eerbied­waar­dige Broeder Jozef Maria Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, vroeg om aan hem een Bisschop-Coadjutor te geven, hebben wij zijn verzoek welwillend aanvaard, bedacht op het geestelijk heil van die gemeen­schap. Omdat u echter, eerbied­waar­dige Broeder, uw bisschopsambt tot dusverre goed hebt vervuld en de nodige gaven en deugden laat zien, zijn wij ervan overtuigd dat u bekwaam bent in uw ondernemingen en voor dit ambt geschikt bent.

Na het aanhoren van het oordeel van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, stellen wij u derhalve met Ons Apos­to­lisch gezag aan tot Bisschop-Coadjutor van Haarlem-Amsterdam, met toevoeging van de rechten en plichten die volgens het canoniek recht aan ditzelfde ambt toekomen, en na opheffing van de band met eerdere titulaire Zetel en voornoemd ambt van Hulp­bis­schop. 

U zult deze Brief op passende wijze aan clerus en volk van uw bisdom bekend maken, opdat zij u op deze zware zending met hun gebeden en oprechte liefde begeleiden. 

Tenslotte zult u, Eerbied­waar­dige Broeder, onder­steund door onophoudelijke gebeden en gesterkt met Gods genadegaven, het dienstwerk van Coadjutor op u nemen, met voor u als enig doel dat u aan voornoemde gemeen­schap sterke hulp biedt, vanwaar, door de bijstand van de Heer zelf, deze kerkelijke familie meer en meer moge bloeien in geloof, hoop en liefde.

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op 22 december van het jaar des Heren 2018, het zesde jaar van Ons Pontificaat.

Franciscus

Leonardus Sapienza, Prot. Ap.

Benoeming tot hulp­bis­schop

Weergave van de tekst van de benoemingsoorkonde van paus Benedictus XVI met de benoeming tot titulair bisschop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Onder de Latijnse tekst volgt de Nederlandse vertaling.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei

dilecto Filio Joanni Vil­li­brordo Mariae Hendriks, Harlemensis-Amstelodamensis Seminarii maioris moderatori, ipsique Capituli cathedralis Canonico eiusdem dioecesis Episcopo electo Auxiliari, Arsacalitanae Sedis addito titulo, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Insignis Harlemensis-Amstelodamensis Ecclesia nunc mentem Nostram sollicitam requirit, cui operam Nostram commodare ultro properamus, ut inibi quam prosperrime spiritalis cursus procedat. Quandoquidem venerabilis Frater Josephus Maria Punt, illius Sedis Episcopus, socium in apostolico ministerio postulavit, qui opem pastoralibus necessitatibus ferret, ad te, dilecte Fili, magna cum fiducia decurrimus hoc munus concredituri, quem scimus consentaneis virtutibus fultum consequentique pastorali usu.

Ideo, consilium excipientes Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra ex auctoritate, te Episcopum destinamus Auxiliarem Harlemensem-Amstelodamensem itemque titulo Arsacalitano honestamus, cunctis simul additis iuribus et officiis iniunctis quae cum tua destinatione tuoque statu cohaerent, ad sacrorum canonum praescripta.

Ante proinde ordinationem episcopalem, quam a quovis catholico sacrorum Antistite extra urbem Romam recipere poteris, oportet fidei professionem facias ac fidelitatis nuncupes iusiurandum in Nos et Successores Nostros, secundum statas formulas, quas absolutas ad memoratam Congregationem mittendas curabis.

Ceterum, dilecte Fili, quae antea sustinuisti officia multa iuvabunt. Quocirca, superno iuvamine flagitato, prorsus te esse paratum arbitramur ad altiora patranda communibus de consiliis propositisque, ut ibidem fides pietasque roborentur et salutaria item opera multiplicentur.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto et vicesimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

Benedictus XVI
Benedictus, Bisschop, Dienaar der Dienaren Gods

aan zijn geliefde Zoon Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, rector van het groot­semi­narie van Haarlem-Amsterdam, tevens kanunnik van het kathedraal Kapittel, gekozen Hulp­bis­schop van hetzelfde bisdom, onder toevoeging van de titulaire Zetel van Arsacal, heil en Onze Apos­to­lische Zegen.

De illustere Kerk van Haarlem-Amsterdam vraagt nu Onze bijzondere aandacht, waaraan Wij van zelf haastig tegemoet willen treden, opdat aldaar de geestelijke voortgang zo voorspoedig mogelijk verloopt.

Nu dan Onze eerbied­waar­dige Broeder Jozef Maria Punt, Bisschop van die Zetel, heeft verzocht om een metgezel in het apos­to­lisch dienstwerk, die hulp kan bieden in de pastorale noden, gaan Wij met groot vertrouwen ertoe over om deze taak toe te vertrouwen aan u, geliefde Zoon, die naar Wij weten geschraagd wordt door passende goede eigen­schappen en een daarmee verbonden pastorale praktijk.

Na het inwinnen van de raad van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, benoemen Wij u derhalve op grond van Ons Apos­to­lisch gezag tot Hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam en sieren u eveneens met de titel van Arsacal. Tegelijk hiermee verbonden zijn alle rechten en plichten, die met uw benoeming en uw staat samenhangen, volgens de voor­schriften van de heilige kerkelijke wetten.

De bisschops­wijding kunt u van elke katholieke Bisschop buiten de stad Rome ontvangen. Tevoren dient u echter de geloofsbelijdenis en de eed van trouw jegens Ons en Onze opvolgers af te leggen, over­een­komstig de daartoe vastgelegde formulieren, die u na ondertekening en verzegeling naar genoemde Con­gre­ga­tie zult doorsturen. 

Overigens, geliefde Zoon, zullen de taken die u voorheen hebt verricht, zeer goed van pas komen. Daarom, na Gods hulp te hebben afgesmeekt, achten Wij u zeker goed voorbereid om, volgend op gemeen­schap­pe­lijke beraadslagingen en plannen, hogere taken te volbrengen, opdat ook daar het geloof en de godsdienstige ijver versterkt en evenzo de werken van het heil vermenigvuldigd worden. 

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op de vijfentwintigste oktober in het Jaar des Heren 2011, het zevende jaar van Ons Pontificaat.

Paus Benedictus XVI