Arsacal
button
button
button
button


Benoemingsoorkonde

benoemingsbulle bisschop coadjutor
benoemingsbulle bisschop coadjutor

Hier­on­der vindt U de tekst van de benoe­mingsoor­konde van paus Fran­cis­cus, be­tref­fen­de de benoe­ming tot bis­schop-coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam. Daarna volgt de weergave van de tekst van de benoe­mingsoor­konde van paus Bene­dic­tus XVI, die de benoe­ming tot titulair bis­schop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam betreft. Naast de Latijnse tekst volgt de Neder­landse vertaling.

Benoe­ming tot bis­schop coad­ju­tor

Weergave van de tekst van de benoe­mingsbulle van paus Fran­cis­cus met de benoe­ming tot bis­schop-coad­ju­tor in Neder­landse vertaling (22 de­cem­ber 2018, Latijnse tekst zie hiernaast):

Fran­cis­cus, Bis­schop en Dienaar der dienaren Gods

aan zijn eerbied­waar­dige Broe­der Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, tot dusverre titulair-Bis­schop van Arsacal en Hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, benoemd tot Coad­ju­tor van dezelfde Zetel, groet en Apos­to­lische Zegen.

Bij de Geboorte van onze Heiland over­we­gen wij met ver­won­dering dit geheim waarover de heilige Au­gus­ti­nus zegt: “Laten wij verheugd de komst van ons heil en onze verlos­sing vieren. Laten wij de feest­dag vieren, waarop de grote en eeuwige Dag vanuit een grote en eeuwige Dag is geko­men in onze zo korte en voor­bij­gaande dag” (Preek 185,2). Nu wij dus de Zoon van de levende God aanbid­den, denken wij aan de gees­te­lij­ke noden van alle gelo­vi­gen en willen wij aan hen krach­tige her­ders geven. Toen dan ook onze eerbied­waar­dige Broe­der Jozef Maria Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, vroeg om aan hem een Bis­schop-Coad­ju­tor te geven, hebben wij zijn verzoek welwillend aanvaard, bedacht op het gees­te­lijk heil van die ge­meen­schap. Omdat u echter, eerbied­waar­dige Broe­der, uw bis­schops­ambt tot dusverre goed hebt vervuld en de nodige gaven en deug­den laat zien, zijn wij ervan overtuigd dat u bekwaam bent in uw onderne­mingen en voor dit ambt geschikt bent.

Na het aan­ho­ren van het oor­deel van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, stellen wij u derhalve met Ons Apos­to­lisch gezag aan tot Bis­schop-Coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam, met toevoe­ging van de rechten en plichten die volgens het canoniek recht aan dit­zelfde ambt toe­ko­men, en na ophef­fing van de band met eer­dere titulaire Zetel en voornoemd ambt van Hulp­bis­schop. 

U zult deze Brief op passende wijze aan clerus en volk van uw bisdom bekend maken, opdat zij u op deze zware zen­ding met hun gebe­den en oprechte liefde be­ge­lei­den. 

Tenslotte zult u, Eerbied­waar­dige Broe­der, onder­steund door onophou­de­lijke gebe­den en ge­sterkt met Gods genadegaven, het dienst­werk van Coad­ju­tor op u nemen, met voor u als enig doel dat u aan voornoemde ge­meen­schap sterke hulp biedt, van­waar, door de bijstand van de Heer zelf, deze ker­ke­lijke familie meer en meer moge bloeien in geloof, hoop en liefde.

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op 22 de­cem­ber van het jaar des Heren 2018, het zesde jaar van Ons Pon­ti­fi­caat.

Fran­cis­cus

Leonardus Sapienza, Prot. Ap.

Benoe­ming tot hulp­bis­schop

Weergave van de tekst van de benoe­mingsoor­konde van paus Bene­dic­tus XVI met de benoe­ming tot titulair bis­schop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 25 ok­to­ber 2011. Onder de Latijnse tekst volgt de Neder­landse vertaling.

Bene­dic­tus Episcopus Servus Servorum Dei

dilecto Filio Joanni Vil­li­brordo Mariae Hendriks, Harle­mensis-Amstelo­damensis Seminarii maioris moderatori, ipsique Capituli ca­the­dralis Canonico eiusdem dioecesis Episcopo electo Auxiliari, Arsacalitanae Sedis addito titulo, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Insignis Harle­mensis-Amstelo­damensis Ecclesia nunc mentem Nostram sollicitam requirit, cui operam Nostram commodare ultro properamus, ut inibi quam prosperrime spiritalis cursus procedat. Quandoquidem venerabilis Frater Josephus Maria Punt, illius Sedis Episcopus, socium in apostolico ministerio postulavit, qui opem pas­to­ralibus necessitatibus ferret, ad te, dilecte Fili, magna cum fiducia decurrimus hoc munus concredituri, quem scimus consentaneis virtutibus fultum con­se­quentique pas­to­rali usu.

Ideo, consilium excipientes Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra ex auctoritate, te Episcopum destinamus Auxiliarem Harle­mensem-Amstelo­damensem itemque titulo Arsacalitano honestamus, cunctis simul additis iuribus et officiis iniunctis quae cum tua destinatione tuoque statu cohaerent, ad sacrorum canonum praescripta.

Ante proinde ordinationem epis­co­palem, quam a quovis catholico sacrorum Antistite extra urbem Romam recipere pote­ris, oportet fidei pro­fes­sio­nem facias ac fidelitatis nuncupes iusiurandum in Nos et Successores Nostros, secundum statas formulas, quas absolutas ad memoratam Congregationem mittendas curabis.

Ceterum, dilecte Fili, quae antea sustinuisti officia multa iuvabunt. Quocirca, superno iuvamine flagitato, prorsus te esse paratum arbitramur ad altiora patranda communibus de consiliis propositisque, ut ibidem fides pietasque roborentur et salutaria item opera multiplicentur.

Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto et vicesimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

Bene­dic­tus XVI
Bene­dic­tus, Bis­schop, Dienaar der Dienaren Gods

aan zijn geliefde Zoon Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, rector van het groot­semi­narie van Haar­lem-Am­ster­dam, tevens kanun­nik van het ka­the­draal Kapit­tel, gekozen Hulp­bis­schop van het­zelfde bisdom, onder toevoe­ging van de titulaire Zetel van Arsacal, heil en Onze Apos­to­lische Zegen.

De illustere Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam vraagt nu Onze bij­zon­dere aan­dacht, waaraan Wij van zelf haas­tig tegemoet willen tre­den, opdat aldaar de gees­te­lij­ke voort­gang zo voorspoe­dig moge­lijk verloopt.

Nu dan Onze eerbied­waar­dige Broe­der Jozef Maria Punt, Bis­schop van die Zetel, heeft ver­zocht om een metgezel in het apos­to­lisch dienst­werk, die hulp kan bie­den in de pas­to­rale noden, gaan Wij met groot ver­trouwen ertoe over om deze taak toe te ver­trouwen aan u, geliefde Zoon, die naar Wij weten geschraagd wordt door passende goede eigen­schappen en een daar­mee verbon­den pas­to­rale praktijk.

Na het inwinnen van de raad van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, benoemen Wij u derhalve op grond van Ons Apos­to­lisch gezag tot Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en sieren u even­eens met de titel van Arsacal. Tege­lijk hiermee verbon­den zijn alle rechten en plichten, die met uw benoe­ming en uw staat samen­han­gen, volgens de voor­schriften van de heilige ker­ke­lijke wetten.

De bis­schops­wij­ding kunt u van elke katho­lie­ke Bis­schop buiten de stad Rome ont­van­gen. Tevoren dient u echter de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw jegens Ons en Onze op­vol­gers af te leggen, over­een­koms­tig de daartoe vast­ge­legde for­mu­lie­ren, die u na onder­te­kening en verzege­ling naar genoemde Con­gre­ga­tie zult doorsturen. 

Overigens, geliefde Zoon, zullen de taken die u voor­heen hebt verricht, zeer goed van pas komen. Daarom, na Gods hulp te hebben afgesmeekt, achten Wij u zeker goed voor­be­reid om, volgend op gemeen­schap­pe­lijke beraadsla­gingen en plannen, hogere taken te vol­bren­gen, opdat ook daar het geloof en de gods­diens­tige ijver ver­sterkt en evenzo de werken van het heil vermenig­vul­digd wor­den. 

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op de vijfen­twin­tigste ok­to­ber in het Jaar des Heren 2011, het zevende jaar van Ons Pon­ti­fi­caat.

Paus Bene­dic­tus XVI