Arsacal
button
button
button


Boeken

Vele boeken van de hand van mgr. Hendriks zijn verschenen. Hieronder volgt een presentatie van eigen boeken die nu nog te koop zijn.

Maria

Inleiding tot de Katholieke leer over de moeder van de Verlosser

Dr. L.J.M. Hendriks

Maria, de nederige dienstmaagd uit Nazaret, is door Gods uitverkiezing en haar ‘fiat’ de moeder van de Verlosser geworden en daarmee de moeder van de Kerk. Op het kruis heeft Jezus dat moeder­schap van de Kerk bevestigd, toen Hij de geliefde leerling aan haar toevertrouwde: ‘Zie daar, uw zoon’, en de leerling vroeg haar met liefde en respect te omringen: ‘Zie daar, uw moeder’ (Jo. 19, 26). Sindsdien wordt Maria met een bijzondere verering door de Kerk begroet en zijn de woorden van Maria’s lofzang steeds weer wáár gebleken: ‘Alle geslachten zullen mij zalig prijzen’ (Lc. 1, 48).

De huidige tijd wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor Maria, zodat men wel van het ‘Mariale tijdperk’ spreekt. Regelmatig wordt melding gemaakt van verschijningen, bood­schappen en visioenen. Bede­vaart­plaatsen - waarvan ver­schil­lende door de Kerk zijn erkend en een plaats hebben gekregen in haar liturgie - trekken vele gelovigen.

In dit klimaat moet eens te meer waarde worden gehecht aan de studie van de leer over Maria, aan een evenwichtige en min of meer ‘complete’ Mariologie, die uitgaat van de heilige Schrift, het dogma, de leer van het Tweede Vaticaans concilie, de kerkvaders en de mening van de theologen, vooral de heiligen en kerkleraren onder hen.

Dit boek wil daarom een dergelijke inleiding geven tot het theologisch denken over de moeder Gods Maria. En daarmee allen onder­steunen die op welke wijze dan ook geroepen zijn om andere gelovigen de weg te wijzen ‘naar Jezus door Maria’.

Kerkelijke documenten

Dr. L.J.M. Hendriks

Vaticanum II en verder

Dr. L.J.M. Hendriks

De leer van het Concilie en de ont­wik­ke­ling in de tijd erna.

Kerkelijk recht

Dr. L.J.M. Hendriks

Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk. Zo geeft deze uitgave in het eerste deel antwoord op vragen als: hoe is de bestuursverant­woor­de­lijk­heid in parochies geregeld? Welke taken heeft een kerk- of parochie­bestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij opheffing of fusies van parochies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organistatie van het bisdom wordt eveneens in grote lijnen behandeld evenals de kerkelijke beroepsprocedures en de procedure bij seksueel misbruik. In een tweede deel van dit handboek worden de voornaamste bepalingen met betrekking tot de kerkelijke vieringen behandeld: doopsel, vormsel, de eucha­ris­tie­viering, biecht, ziekenzalving, huwelijk, uitvaarten, woord- en communie­vieringen, ze­ge­ningen en andere vieringen komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kerkelijke aspecten van de voor­be­rei­ding van een huwelijk en de redenen waarom een kerkelijk huwlijk nietig kan zijn. Een trefwoordenregister helpt om snel het juiste antwoord op juridische kerkelijke vragen te stellen.

Volk van God

Dr. L.J.M. Hendriks

Paus, bisschop, kardinalen, bis­schop­pencollege, synodes, kapittels, pastoors, kerk­besturen, religieuze instituten, verenigingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambtsdragers en instellingen van de katholieke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bisschop benoemd? Welke moge­lijk­he­den zijn er voor leken in het apostolaat en pastoraat van de kerk? Welke rechten en verplichtingen hebben clerici en leken? Hoe zit het bestuurs­ap­pa­raat van de kerk in elkaar? Dit boek geeft daar een antwoord op aan de hand van het tweede boek van het kerkelijk wetboek, de codex.

Huwelijksrecht (in herdruk)

Dr. L.J.M. Hendriks

Voor allen die in het pastoraal werkzaam zijn en voor hen die met het kerkelijk huwelijksrecht te maken hebben of er in zijn geïn­te­res­seerd.

Het huwelijksproces

Dr. L.J.M. Hendriks

Het celibaat

Dr. L.J.M. Hendriks

‘Het ware fundament van het celibaat kan alleen besloten liggen in de uitdrukking: Dominus pars - Gij zijt mijn land, mijn erfdeel. Het kan alleen maar theocentrisch zijn. Het mag niet betekenen dat men verstoken blijft van de liefde, maar moet betekenen dat men zich laat meenemen door de hartstocht van God, en dat men vervolgens, dankzij een innigere band met Hem, leert om ook de mensen te dienen’. (Paus Benedictus XVI, 22 december 2006). Afzien van huwelijk en gezin, betekent dat ik God ervaar als een werkelijkheid en Hem daarom kan brengen naar de mensen. In deze geest behandelt het boek achtereenvolgens: De kerkelijke documenten over de celibaat- verplichting. De betekenis van het celibaat volgens die documenten (ver­bond met Christus, met de Kerk, escha­to­lo­gische betekenis en menselijke waarde). De geschiedenis van de celibaatsverplichting. De beleving van het priesterlijk celibaat (zelfgave, dank­baar­heid, liefhebben, levensstijl, geestelijk leven en broederlijke gemeen­schap).

Voor een missio­naire kerk

Dr. L.J.M. Hendriks

Laat je verzoenen

Dr. L.J.M. Hendriks

Je moet vergeven en je verzoenen. Maar dat klinkt wel erg gemakkelijk. Zo eenvoudig ligt dat niet. En het is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.

Handboek katholieke medische ethiek

Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief

Door: Mgr. Dr. W.J. Eijk, Dr. L.J.M. Hendriks en Dr. J.A. Raymakers (red)

Moderne medische technieken en behandelings­moge­lijk­heden zijn voortdurend in ont­wik­ke­ling en lijken vandaag de dag hun grenzen nog lang niet te hebben bereikt. Wat zijn daarvan de morele consequenties en waar liggen de beperkingen, vragen vele werkers in de gezondheidszorg, beoefenaars van biomedische weten­schappen, geestelijk verzorgers en ook patiënten zich af? 

Vanuit hun expertise op medisch en ethisch gebied, en vanuit de praktijk van de medische zorg, reiken de auteurs van het Handboek Katholieke Medische Ethiek bij deze vragen de helpende hand. Met oog voor de nieuwste ont­wik­ke­lingen komen vele actuele kwesties ter sprake, die overzichtelijk zijn ingedeeld naar de levensfasen waarin men te maken krijgt met medisch-ethische vragen en dilemma’s. In het licht van de leer van de Katholieke Kerk worden telkens beargumenteerde antwoorden gegeven, die eveneens inspelen op de grote behoefte bij katholieke werkers in de gezondheidszorg aan inspiratiebronnen voor hun zorgvisie en eigen spiri­tua­li­teit.