Arsacal
button
button
button
button


Curriculum vitae

1954 Geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber
1967-1973 Gymnasium α, Dio­ce­saan College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout
1973-1974 Propedeuse Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school te Am­ster­dam
1974-1979 Groot-semi­na­rie Rolduc te Kerkrade
1979 Diaken­wij­ding op 24 maart 1979
1979 Pries­ter­wij­ding op 29 sep­tem­ber 1979
1979-1981 Kape­laan te ’s Gravenhage (H. Familie)
1981-1986 Studie aan de Pau­se­lijke Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG], Licentiaat in het canoniek recht (PUG, 1983); Diploma in ju­ris­pru­den­tie (PUG, 1984); Pro­mo­tie tot doctor in het canoniek recht (summa cum laude, PUG 1986); Diploma van de ‘Hogere school voor latijnse let­te­ren’ (‘schola superior litterarum latinarum’, summa cum laude, PUG 1983)
1983-2008 Docent aan het Groot­semi­narie Rolduc voor Tweede Vati­caans Concilie en Canoniek recht
1987-1997 Pastoor te Haas­trecht (Sint Barnabas, bisdom Rotter­dam)
1987-2002 Docent Vaticanum II en ker­ke­lijke do­cu­menten te ’s-Hertogen­bosch (Sint-Jans­cen­trum)
1990-1993 Visi­ting professor MEDO-instituut (Mater Ecclesiae Domesticae)
1991-heden Theo­lo­gisch adviseur en lid van de Broe­der­schap van de Heilige Liduina van Schie­dam
1994-1998 Rechter aan de ker­ke­lijke recht­bank van Roermond
1996-2012 Voor­zit­ter van het dio­ce­saan bureau voor geschillen van het bisdom Rotter­dam (herbenoe­mingen 2001, 2006, 2011)
1997-2011 rector Wil­li­brordhuis, groot­semi­narie van het RK Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam (sinds 2005: Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord, De Tilten­berg)
1998 Cursus pro educatoribus seminariorum (diploma, 1998), Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, Rome
1998-2011 gedele­geerde voor de oplei­dingen en voort­ge­zette vor­ming in het bisdom Haar­lem voor pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers
1998 en volgende jaren Lid van de COBK (Com­mis­sie overleg Bis­dom­men KTU/FKT Facul­teit voor Katho­lie­ke Theo­lo­gie Utrecht)
1998-heden Lid van de Raad van Advies van Pries­ter- (en diaken)oplei­ding Bovendonk
2001-heden Lid van het ka­the­draal kapit­tel en consultoren­col­lege van het bisdom van Haar­lem
2001-heden Rechter aan het offi­cia­laat van het bisdom Haar­lem
2002-2012 Docent aan de Fontys-hoge­school voor Theo­lo­gie en levens­be­schou­wing te Am­ster­dam (sinds au­gus­tus 2010: te Utrecht)
2002-heden lid van de pries­ter­raad van het bisdom van Haar­lem
2003-2022 Consultor van de Con­gre­ga­tie van de Clerus (Romeinse Curie) te Rome (herbenoe­ming 18 nov. 2008)
2005-2008 Admini­strator van de St. Urbanus pa­ro­chie te Dui­ven­drecht
2005 Benoe­ming tot Kape­laan van Zijne Hei­lig­heid de Paus
2008-2011 Bestuurslid CSLK (Centrum Sociale Leer van de Kerk)
2009 Directeur van het Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen Sint Boni­fa­tius
2011 Benoe­ming tot titulair bis­schop van Arsacal en hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
2012-heden Voor­zit­ter R.K. In­stel­ling Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood
2012-heden Bis­schop referent voor het Onder­wijs; voor­zit­ter juri­dische com­mis­sie bis­schop­pen­con­fe­ren­tie
2013-2017 Bestuurlid van R.K. In­stel­ling Lande­lijke Com­mis­sie van het Mi­gran­ten­pas­to­raat ‘Cura Migratorum’
2014-2020 Pastoor van de H. Wil­li­brordus buiten de Veste, Am­ster­dam-zuid
2013-2017 bestuurslid van de Advies- en Beheers­stich­ting Ker­ke­lijk Onroerend Goed R.K. Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam (ABSKOG)
2013-2017 lid van het bestuur van het R.K. Beheers­fonds van het R.K. Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam
2014-heden Voor­zit­ter van het bestuur van het Bis­schop­pe­lijk Semi­na­rie ‘Hage­veld’
2016 Voor­zit­ter van de Ker­ke­lijke In­stel­ling ‘Fonds Curium’
2017 tot heden
Lid van de Apos­to­lische Signatuur
2018 Aan­stel­ling tot Apos­to­lisch Visitator van het Monasterium van Halle (B.)
2018 Benoe­ming tot bis­schop-coad­ju­tor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
2019 Benoe­ming tot Apos­to­lisch visitator van de Broe­der van Liefde (B.)

2020-heden

2021

2023

Op 1 juni volgt hij Mgr. J. Punt op als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Benoe­ming tot ere-kanun­nik van het Sint Baafskapit­tel te Gent

Benoe­ming tot rid­der groot­kruis en prior van de Neder­landse dele­ga­tie van de H. Mili­tai­re Constan­tijnse Orde van sint Joris (Constan­tijnse Orde)