Arsacal
button
button
button
button


Lijst van publicaties

Lijst van publicaties

Over­zicht van publi­ca­ties, ver­ta­lin­gen en inter­views van Mgr. Hendriks of waaraan hij heeft mee­ge­werkt. Vetgedrukte titels zijn boeken.

 1. In samen­wer­king met anderen: Gebe­den en gezangen voor de bede­vaart naar Kevelaer (Kevelaer, 1979, ver­schil­lende malen herdrukt).
 2. De abdij Leeuwenhorst in de re­for­ma­tie­tijd, een onder­zoek naar het leven van de adellijke zusters van de cisterciënser­ab­dij Leeuwenhorst in de zes­tien­de eeuw (Leiden, 1979, pro mso.).
 3. “Om Mij te volgen..”, in: Bro­chu­re Stich­ting R.K. Pries­ter­oplei­dingen (Oegst­geest, 1979), pp. 11-15.
 4. “De oogst is groot”, in: Bro­chu­re Stich­ting R.K. Pries­ter­oplei­dingen (Oegst­geest, 1981), pp. 10-12.
 5. “Hoe draag je je christen-zijn uit?" en “Verbeter de wereld”, serie artikeltjes in: Voor jou, 6 (1982).
 6. “Over lij­den en verdriet”, in: Voor Jou 8(1984), nr. 43, pp. 5-7.
 7. De Kerk en de school, de compe­tentie van de bis­schop­pen inzake het katho­liek onder­wijs in Neder­land (Rome, 1983, pro mso.).
 8. “Een nieuw wet­boek voor de Kerk. Nieuwe codex is vrucht van het concilie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, no­vem­ber 1983, p. 2.
 9. “Het vernieuwde ker­ke­lijk wet­boek (I)”, in: In­for­ma­tiebulletin Roermond 11(1983), nr. 3, pp. 28-29.
  "Het vernieuwde ker­ke­lijk wet­boek (II-slot. De wor­ding van de nieuwe codex”, in: In­for­ma­tiebulletin Roermond 11(1983), nr. 5, pp. 24-25.
 10. “Consociationum fidelium approbatio et statuta”, in: Periodica 73 (1984), pp. 173-190.
 11. “De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (I)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 28 nov. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (II)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 2 dec. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (III)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 5 dec. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (IV)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 9 dec. 1986, p. 7.
 12. “De libertate religiosa in concilio Vaticano II disceptata. Num mutata est doctrina?”, in: Periodica 76 (1987), pp. 83-98.
 13. “Schola catholica, Ecclesia, Civilis Societas”, in: Periodica 76 (1987), pp. 271-308.
 14. De katho­lie­ke school, de ont­wik­ke­ling van het ker­ke­lijk denken over het katho­liek onder­wijs van concilie tot codex (Brugge, 1987), 344 pp.
 15. “Wetboek van de Kerk voor alle gelo­vi­gen”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 8 mei 1987, p. 2.
 16. Pa­ro­chie­recht, een prac­tische handlei­ding met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Brugge, 1987).
 17. “De toe­komst van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Communio (Nederl. uitgave) 13 (1988), pp. 465-471.
 18. “Het levens­on­der­houd van de gees­te­lij­ken in Neder­land”, in: Re­flec­ties 3(1989), pp. 227-232.
 19. “Kritiek op onder­wijsregle­ment bisdom Roermond ongefun­deerd”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 11 nov. 1988, p. 2.
 20. “De toepas­singsbesluiten van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 maart 1989, p. 2.
 21. “Eutha­na­sie, abortus en excom­mu­ni­ca­tie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 april 1989, p. 2.
 22. “Rechts­rege­ling van ker­ke­lijke vereni­ging is delicate zaak”, in: Katho­liek Nieuw­blad 28 april 1989, p. 2.
 23. “Twee brieven over pas­to­rale werkers”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 4 juli 1989, p. 2.
 24. “Rome erkent recht Roermond op eigen onder­wijsregle­ment”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 1 sept. 1989, pp. 1 en 7.
 25. “Hoe moet het nu ver­der met het katho­liek onder­wijs?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 oct. 1989, p. 7.
 26. In samen­wer­king met anderen: Trouwen in de kerk (Brugge, 1990), met een voor­woord van Z. Em. kard. Simonis
 27. “'Ad sacram communionem ne admittantur...'. Adnotationes in can. 915”, in: Periodica 79 (1990), pp. 163-176.
 28. “Il sos­tenta­mento del clero nei Paesi Bassi”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990), pp. 116-120.
 29. “La scuola cattolica in Olanda”, in: Ius Ecclesiae 2(1990), pp. 89-100.
 30. “I decreti d'applicazione del CIC della Conferenza Epis­co­pale olandese”, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 360-366.
 31. “De katho­lie­ke school en het canoniek recht”, in: Emmaüs 21(1990), pp. 94-98. Ook ge­pu­bli­ceerd in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1990, nr. 3, pp. 15-20.
 32. “De oprich­ting van vereni­gingen van gelo­vi­gen”, in: Re­flec­ties 4(1990), pp.110-123.
 33. “Le associazioni dei fedeli e i loro statuti”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3(1990), pp. 365-376.
 34. “Nieuw licht op de celi­baatswet”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 30 jan. 1990, p. 2.
 35. “De pas­to­rale werkers; hoe nu ver­der?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 10 april 1990, p. 2.
 36. “De pas­to­rale werkers en werksters in het bisdom Antwerpen”, in: Katho­liek Nieuws­blad 15 mei 1990, p.5.
 37. “Soms is wei­gering communie ook een pas­to­rale nood­zaak”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 26 juni 1990, p. 2.
 38. “Mis­ver­stan­den rond de bevoegd­heid van pas­to­rale werk(st)ers?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 31 juli 1990, p. 5.
 39. “Het celi­baat van de gees­te­lij­ken en enkele recente gebeur­te­nissen”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 sept. 1990, blz. 2.
 40. “Het 'imprimatur' en recente publi­ca­ties”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 8 jan. 1991, p. 5.
 41. “Mag dat: meer intenties in een Mis? een toelich­ting bij het decreet van Rome”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 mei 1991, p. 2
 42. “Eenvou­dig mens-zijn”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 29 no­vem­ber 1991, p. 2.
 43. “Gods ver­ge­ving een bevrij­dend geschenk”, adventsbe­zin­ning geno­men uit: Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 6 de­cem­ber 1991, p. 2.
 44. “Eenvoud siert de mens”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 13 de­cem­ber 1991, p. 2.
 45. “Het mooiste geschenk”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 20 de­cem­ber 1991, p. 2.
 46. Je bent niet alleen (Brugge, 1992), 90 pp.
 47. Ker­ke­lijk recht voor de pas­to­rale praktijk, met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 1992), 160 pp.
 48. “De sacra­mentali­teit van de bis­schops­wij­ding”, in: R. GOUW, N. STIENSTRA (red.), Onder­zoekt alles..., feestbundel voor bis­schop Mgr. Th. G. A. Hendriksen (Utrecht, 1992), pp. 59-64.
 49. “'Non siano ammessi alla sacra communione...'. Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla communione”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5(1992), pp. 192-204.
 50. “Migrazione e scuole cattoliche”, in: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI EN GLI ITINERANTI, Migrazioni e diritto ecclesiale (Padova, 1992), pp. 169-176.
 51. “Snelle zalig­ver­kla­ring dankzij ver­een­vou­digde procesgang”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 februari 1992, p.2.
 52. “Vragen rond toela­ting tot de communie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 28 au­gus­tus 1992, p. 2.
 53. “De agrariër tussen boer en bio-industrieel”, in: Boer en tuin­der, WLTO-nieuws, jaargang 46,nr. 51-52 (18 de­cem­ber 1992), p. 18.
 54. “Katho­liek onder­wijs, waarom en hoe. Een visie op basis van de ker­ke­lijke do­cu­menten in het licht van de ont­wik­ke­lingen in Neder­land”, samen­vat­ting van een lezing van 9 de­cem­ber 1988, in: 1987-1992. Eerste lustrum Sint Jacobus Academie. Samen­vat­tingen van de lezingen ([Den Haag, 1993]), pp. 22-25.
 55. “De benoe­ming van een bis­schop”, in: Communio (Nederl. uitgave) 18(1993), pp. 452-460.
 56. “De leek in de Kerk en in het ker­ke­lijk recht”, bespre­king van : J. BEYER, Renouveau du droit et du laïcat dans l'Eglise, 188 pp., ed. Tardy, 1993, FF 139, in: Katho­liek Nieuws­blad, 19 mei 1993, p.2.
 57. “Nieuw formulier voor aan­vra­gen gemengd huwe­lijk”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 14 januari 1994, p. 19.
 58. “Samen­wer­king van pa­ro­chies: wat kan en wat niet kan”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 4 februari 1994, p. 11
 59. “Overgang van Angli­caanse gees­te­lij­ken naar de katho­lie­ke Kerk”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 18 februari 1994, p. 11.
 60. “Huysmans, Ruud G.W., Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht. De nor­mis generalibus. Ker­ke­lijke wetten en ge­woon­ten, beschik­kingen, gunsten en rechtshan­de­lin­gen, fysieke en juri­dische personen, be­stuurs­macht, haar functies en sprei­ding, toeken­ning en verlies van ambten. Leuven: Peeters 1993. 370S., = Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Liber I.”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 163(1994), pp. 624-627 (boek­be­spre­king).
 61. “Leken in pas­to­rale dienst”, bespre­king van: A. LORETAN, Laien im pas­to­ralen Dienst (Prak­tische Theo­lo­gie im Dialog 9, Universitätsverlag, Frei­burg, Schweiz, 1994), 405 pp., in: Katho­liek Nieuws­blad, 9 de­cem­ber 1994, p. 18.
 62. In samen­wer­king met anderen: De Kerk in de hoorn van Afrika (Katho­lie­ke in­for­ma­tie, nr. 28, Oegst­geest, 1994). (Samen met Mgr. H. Bomers C.M., Mag. Dr. J. Hermans en drs. W. Peeters).
 63. Vaticanum II en ver­der..., de leer van het concilie en de ont­wik­ke­ling daar­van in de tijd erna (Oegst­geest, Brugge, 1994), 211 pp.; 2e herziene druk: Oegst­geest, 2006.
 64. “On the Sacra­mentality of the Epis­co­pal Consecration”, in: Studia canonica 28(1994), pp. 231-239.
 65. “Roepingenpas­to­raal in de ker­ke­lijke do­cu­menten" (samen­vat­ting van een lezing, gegeven op de gebeds­dag 1994 van de gebeds­kring St. Jan van het bisdom ’s-Hertogen­bosch), in: Kring­blad 4(1994-1995), nr. 1, pp. 7-10.
 66. Huwe­lijks­recht, canon 1055-1165 van het wet­boek van canoniek recht (Oegst­geest, Brugge, 1995), 253 pp.
 67. “Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116)”, in: Periodica 84(1995), pp. 687-709.
 68. “Een prak­tisch com­men­taar op het ker­ke­lijk wet­boek”, bespre­king van: A.H. EIJSINK, Hart­slag van de Kerk: de pa­ro­chie, vanuit kerk­rechte­lijk stand­punt, deel 1 (uitg. Peeters, Leuven 1995), LIII + 589 pp., in: Katho­liek Nieuws­blad, 23 februari 1996, p. 11.
 69. “Nieuw hand­boek van prof. Eijsink over pa­ro­chie en de codex 1983”, in: Bisdom­blad 74(1996), 12 (22 maart 1996), p. 7 (Boek­be­spre­king).
 70. “Ge­schie­de­nis van de celi­baatsver­plich­ting”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 204-219.
 71. “La forma straordinaria del matrimonio”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 9(1996), pp. 239-256.
 72. “Battesimo, fede e sacra­mentalità del matrimonio (can. 1055 §2)”, in: Ius Ecclesiae 7(1996), pp. 663-676.
 73. “De bescher­ming van rechten in de Kerk. Beroeps­pro­ce­du­res tegen admi­ni­stra­tieve beschik­kingen en het dio­ce­saan bureau voor geschillen”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 458-469.
 74. “Commentaren op het wet­boek van canoniek recht”, in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1996-1, pp. 35-37.
 75. “Gods­dienst­on­der­wijs is ijk­punt van de iden­ti­teit”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 6 sep­tem­ber 1996, pp. 14-15.
 76. “Kritiek op de paus: gerecht­vaar­digd of niet?(1)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr. 5 (ok­to­ber/no­vem­ber), pp. 10-14. - “Kritiek op de paus: gerecht­vaar­digd of niet?(2)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr.6 (de­cem­ber/januari), pp. 18-20.
 77. Maria, onze moe­der (Brugge, 1997), 60 pp.
 78. “Hallebeek, Jan, The Concept of Unjust Enrich­ment in Late Scholasticism, Nijmegen: Gerard Noodt Instituuut 1996. VIII, 132 S. = Rechts­his­to­ri­sche reeks van het Gerard Noodt Instituut 35”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 165(1997), pp. 295-296 (Boek­be­spre­king).
 79. “Cimbalo, Giovanni, I rapporti finanziari tra stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi. Milano, Giuffrè 1989. XI, 452 S. = Università di Firenze. Pubblicazioni della facoltà di giu­rispru­denza 65”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 165(1997), pp. 314-316 (Boek­be­spre­king).
 80. “De benoe­ming van een bis­schop”, in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1997, nr. 4, pp. 3-13.
 81. “De con­sti­tu­tie over de heilige li­tur­gie: 1963-1998”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 68(dec. 1998), pp. 164-171.
 82. Ker­ke­lijk recht, hand­boek voor de pas­to­rale praktijk met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 1998), 176 pp.
 83. Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico (Percorsi di diritto ecclesiale, Milano, 1999), ristampa 2001
 84. Pries­ter wor­den. Durf je jouw leven uit han­den te geven aan God? (Oegst­geest, 1999), 28pp.
 85. “Vrij­spraak, kwijtschel­ding en ver­gif­fe­nis”, in: J. BOTS (ed.), Ver­zoe­ning gave en opgave. Op de drempel van het derde mil­len­nium (Tegelen, 1999), pp.249-259.
 86. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar I”, in: in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 69 (maart 1999), pp. 17-21.
 87. “De nie­tig­heid van het huwe­lijk om psy­chi­sche redenen”, in: Communio 24(1999), pp. 72-88.
 88. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar II”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 70 (juni 1999), pp. 80-85.
 89. “Het leer­ge­zag van paus en bis­schop­pen en de apos­to­lische brief ‘Ad tuen­dam’”, in: Communio 24(1999), pp. 316-327.
 90. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar III”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 72 (de­cem­ber 1999), pp.182-191.
 91. “Vrij­spraak, kwijtschel­ding en ver­gif­fe­nis in het heilig jaar”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 29 ok­to­ber 1999, pp. 18-19.
 92. “De inzet van het Vati­caan in de inter­na­tio­nale ge­meen­schap”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 24 no­vem­ber 2000, pp. 15 en 24.
 93. “L’insegna­mento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica”, Quaderni di diritto Ecclesiale 13(2000), pp. 339-357.
 94. “De mede­wer­king van de diaken in het pas­to­raat”, in: S. VAN CALSTER, G. WILKENS (ed.), Diaconaat en diaconie. Over dienst­baar­heid en het diaken­ambt (Gent, 2001), pp.103-119 (= speciale editie van Communio 26(2001), pp. 183-199.
 95. “De waarde en de onschend­baar­heid van het men­se­lijk leven. Over­we­gingen bij de en­cy­cliek ‘Evangelium vitae’”, in: Communio 27(2002), pp. 265-278.
 96. “Pries­ter­stu­denten bij Mgr. Hendriksen”, in: Zaken die God raken 12(2001/2002), nr. 6, pp. 20-21
 97. “De ver­kla­ring over de gods­dienst­vrij­heid van het tweede Vati­caans concilie”, in: Zaken die God raken 13(2002-2003), nr. 1, pp. 16-19.
 98. “De waarde en de onschend­baar­heid van het men­se­lijk leven”, in: Met Zorg 8(2002), nr. 4, pp. 83-90.
 99. “Verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop volgens canon 128”, in: K. MARTENS (ed.), Verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop (Reeks Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten, Leuven 2003, pp. 37-68).
 100. “De doctrinae S. Thomae momento in clericorum in­sti­tu­tio­ne”, in: J. VIJGEN (ed.), Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD, with a preface by H.E. Joseph Card. Ratzin­ger (Budel, 2003), pp. 235-243.
 101. “Clerici, leken en God­ge­wij­den”, in: Zaken die God raken 13(2003), nr. 6, pp. 8-11.
 102. “Canone 128: Riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del Vescovo dio­ce­sano”, in: Ius Ecclesiae 15(2003), pp. 427-457.
 103. Laat je verzoenen! (Oegst­geest, 2004), 56 pp.
 104. “De ge­dach­te­nis van de heilige maagd Maria van de Rozen­krans (7 ok­to­ber)”, in: De Stem­vork 25(2005), p. 3.
 105. Volk van God. Structuur en inrich­ting van de rooms-katho­lie­ke kerk volgens het Wetboek van canoniek recht (cc. 204-746) (Oegst­geest, 2006), 325 pp.
 106. Vaticanum II en ver­der... Inlei­ding tot de teksten van het tweede Vati­caans concilie en de do­cu­menten van het leer­ge­zag (2e herziene druk, Oegst­geest, 2006), 240 pp.
 107. “Maria ter Weghe. Onze Lieve Vrouw van Haas­trecht”, in: De Stem­vork 27(2007), nr. 2, pp. 3-5.
 108. “La direction spi­ri­tu­elle dans les séminaires”, in: J. ROCHETTE (ed.), La formation au Sacerdoce aujourd’hui. Actes du Colloque de Namur - 19 avril 2007 (Paris, 2007), pp. 65-75.
  Voor­dracht gehou­den tij­dens het colloquium “La formation au sacerdoce aujourd’hui” bij gelegen­heid van het 350 jarig bestaan van het semi­na­rie van Namen op 19 april 2007.
 109. “La direction spi­ri­tu­elle dans les séminaires”, in: Ius Ecclesiae 20(2008), pp. 151-158
 110. Maria. Inlei­ding tot de katho­lie­ke leer over de moe­der van de Ver­los­ser (Assen, 2008), X en 166 pp.
 111. Het celi­baat van de pries­ter (Tilten­berg studies 2, Vo­ge­len­zang, 2008), 80 pp.
 112. “De Tilten­berg - Het gebouw en het oplei­dings­in­sti­tuut”, in: LUCIA GANIEVA, Tilten­berg (Mets & Schilt, Am­ster­dam, 2009), zon­der pagine­ring.
 113. Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium (Tilten­berg studies 4, Vo­ge­len­zang, 2009), 298 pp.; 2e herziene druk: Vo­ge­len­zang, 2010, 328 pp.
 114. “Ker­ke­lijke recht­spraak en de gel­dig­heid van hu­we­lij­ken van niet-katho­lie­ken”, in: Recht, Religie en Samen­le­ving 2(2009), pp. 75-97.
 115. Nietig­heid van hu­we­lij­ken en het ker­ke­lijk huwe­lijks­pro­ces. Actuele vragen (Tilten­berg, scripta minora, Vo­ge­len­zang, 2009), 79 pp.; (2e herziene druk, Vo­ge­len­zang, 2010, 99 pp.)
 116. “Herin­de­ling van pa­ro­chies en kerk­slui­ting met het oog op een missio­naire Kerk”, in: B. PUTTER, J. VIJGEN (ed.), Voor een missio­naire kerk. Opstellen bij gelegen­heid van het Groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Vo­ge­len­zang, 2010)
 117. “Pries­ters...ook in de toe­komst”, in: Ariënskonvikt, pries­ter­oplei­ding aarts­bis­dom 1979-2010 (Utrecht, 2010), pp. 59-60
 118. “Voor­woord”, in: F. SUÁREZ, Pries­ter zijn (Atrium, Theo­lo­gische inlei­dingen, 1, Am­ster­dam, De Boog, 2010), pp. 7-10
 119. “Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici”, in: ‘Iustitia et iudicium’. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, Volume III, Città del Vaticano 2010, pp. 1601-1625.
 120. “Boek­be­spre­king. Ph. HALLEIN, Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l’Instruction “Dignitas connubii”, fondée sur les travaux des com­missions préparatoires de l’Instruction (Tesi Gregoriana, serie Diritto Canonico, n. 83, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2009), 723 pp.”, in: Recht, religie en samen­le­ving 3(2010), nr. 2, pp. 77-78.
 121. “Moet de rol van de advocaat in het huwe­lijks­pro­ces wor­den ver­sterkt? Een bijdrage aan de dis­cus­sie”, in: H. WARNINK (ed.), Quid est veritas? Over ker­ke­lijk huwe­lijks­recht en waar­heid (Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten, Leuven, 2011), pp. 47-60.
 122. “Paus Johannes Paulus II en de maagd Maria”, in: A. DENAUX, M. POORTHUIS, De gees­te­lij­ke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bijdragen vanuit de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en van de Groot­semi­narie van Neder­land (Theo­lo­gische verken­ningen, dl. 6, Bergambacht, 2011), pp. 19-30.
 123. “Sacra­menteel merkteken en zen­ding. De leer van “Lumen Gentium” en de toepas­sing ervan in het ker­ke­lijk wet­boek”, in: Communio (Neder­landse editie) 36(2011), nr. 3-4 (Het tweede Vati­caans concilie. Balans van de uit­wer­king - terug­blik en vooruit­zicht), pp. 203-213
 124. “Ont­wik­ke­lingen binnen de Rota ju­ris­pru­den­tie op het terrein van psy­chi­sche onbekwaam­heid en het “bonum coniugum” (cc. 1055 §1, 1095 nn. 2 en 3 en 1101 §2)”, in: Recht, religie en samen­le­ving 4(2011, n. 1), pp. 105-118.
 125. Ker­ke­lijk recht. Canoniek recht voor de pas­to­rale praktijk met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 2011), 232 pp. (vierde geheel herziene en aan­ge­vulde druk)
 126. “De iden­ti­teit van de pries­ter volgens Vaticanum II”, in: L. HENDRIKS, P. HAMANS, B. HEGGE (red.), Herders naar zijn hart. Bijdragen over de vor­ming en het leven van de pries­ter. Feestbundel aan­ge­bo­den aan pater Dr. J. Becker sscc en pater Dr. N. Hoffmann sscc. (Studia Rodensia 5, Bwergambacht. 2011), pp. 190-20
 127. "Voor­woord", in: R.L. kard. BURKE, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding (Tilten­berg studies, scripta minora, dl. 3, Vo­ge­len­zang, 2011), pp. 1-2.
 128. “De kerk en het seksueel mis­bruik”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2012, pp. 8-9
 129. “Het tweede Vati­caans concilie: blijvend actueel”, in: Bisdom­blad, nieuws- en in­for­ma­tie­ma­ga­zine van het Bisdom van ’s-Hertogen­bosch 90(2012), ok­to­ber 2013, pp. 6-7.
  “Dis­ci­pli­naire maat­regelen bij beschul­diging van seksueel mis­bruik”, in: Recht, religie en samen­le­ving 5(2012, n. 1), pp. 5-15.
 130. “Pecado manifiesto”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
 131. “Forma extraordinaria del matrimonio”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
 132. “De samen­wer­king van pa­ro­chies in ons bisdom”, in: Samen Kerk, nr. 1, februari 2013, pp. 8-9
 133. “Afscheid van nederige die­naar”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2013, pp. 4-5
 134. “Herin­voe­ring van het per­ma­nent diaconaat in Vaticanum II”, in: Communio 38(2013), pp. 137-143.
 135. “Afscheid van een nederig die­naar, welkom aan een ijverig her­der”, in Emmaüs 44(2013), n. 2, pp. 7-10.
 136. “Een katho­lie­ke kerk ont­trek­ken aan de ere­dienst”, in: Tijd­schrift voor Religie, Recht en Beleid 4(2013), n. 2, pp. 23-33.
 137. “In de hemel” (de ver­rij­ze­nis van het lichaam en het eeuwig leven), in: Samen Kerk, nr. 6, juli-au­gus­tus 2013, pp. 8-9.
 138. “Insegnare il diritto canonico alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II”, in: Lateranum 79(2013), pp. 189-197 [= in: R. NARDIN (ed.), “Ecclesia Mater et Magistra”tra lex orandi ed Ecclesiae ordo. Atti del V seminario di Studio per Responsabili e Docenti degli Istituti collegati alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 2013), pp. 189-197]
 139. “De concilie­ring van Mgr. Van Dode­waard”, in: Pro Petri Sede 61(2013), nr. 4, pp. 14-15.
 140. “Theo­lo­gie: ‘publiek’of ‘ker­ke­lijk’? De weg die het Tweede Vati­caans Concilie wijst”, in: F. BOSMAN, H. GORIS, Verdeelde wijs­heid. Tussen Kerk en acade­mische theo­lo­gie (Annalen van het Thijm­ge­noot­schap 102 (2014), 3, Nijmegen, 2014), pp. 118-134.
 141. Leven in de Geest van Jezus, hoe doe je dat? Enkele tips als je gevormd bent (Samuel Advies [Oisterwijk, 2014]), 8pp.
 142. “Krimp in de regio: Minder iden­ti­teit voor de school? Iden­ti­teit van het katho­liek onder­wijs”, in: Magazine Week van het katho­liek onder­wijs 2014 (NKSR, Woer­den, de­cem­ber 2014), pp. 18-21.
 143. “Waarom zou je geloven?”, in: Samen Kerk 40(2015), nr. 1, pp. 8-10.
 144. “Lijden zet je op een kruis­punt”, in: Neder­lands Dagblad, zater­dag 21 maart 2015, p. 13.
 145. “Voor­woord”, in: G.-L. MÜLLER, De hoop van het gezin. Dialoog met kar­di­naal Gerhard-Ludwig Müller (De Boog, Betsaïda, Utrecht, ’s-Hertogen­bosch, 2015; vertaling van: La esperanza de la familia. Diálogo con el Cardenal Gerhard-Ludwig Müller), 72 pp., hier: pp. 7-11
 146. "Voor­woord", in: Paus Fran­cis­cus, De kracht van het gezin. Over­we­gingen van paus Fran­cis­cus (Betsaida, ’s-Hertogen­bosch, 2016), pp. 7-8.
 147. “Bij de afslui­ting van het Jaar van het God­ge­wijde Leven”, in: Emmaüs 2016, nr. 1, pp. 22-25.
 148. “‘Ecclesia ad extra’. Het blijvend belang van de pas­to­rale con­sti­tu­tie ‘Gaudium et spes’”, in: Communio (NL) 41(2016), pp. 152-160.
 149. “Over de vreugde van de liefde”, in: Samen Kerk 41(2016), n. 4, pp. 16-17
 150. “Nu is het tijd voor barm­har­tig­heid!”, in: Emmaüs 47(2016), nr. 4, pp. 20-28.
 151. “De autonomie van een rechtens zelf­stan­dig klooster (“monasterium sui iuris”)”, in: Recht, Religie, Samen­le­ving 9 (2016), pp. 69-81.
 152. “Obsorge des Bischofs über Klöster diözesanen Rechts und rechtlich selbständige Klöster die kein Nachwuchs haben”, in: Fest­schrift Präl. dr. Günter Assenmacher, pp. 11-19.
 153. “Ker­ke­lijke ju­ris­pru­den­tie en nie­tig­ver­kla­ring van hu­we­lij­ken na de her­vor­ming van het huwe­lijks­pro­ces door paus Fran­cis­cus”, in: Recht, Religie, Samen­le­ving
 154. "Katho­liek onder­wijs heeft de ouders nodig", in: Katho­liek Nieuws­blad 15 (14 april 2017), p. 6.
 155. "De toe­wij­ding aan Maria in het licht van de ver­schij­ningen van Fatima", in: Communio NL 42(2154.
 156. “Waarom canoniek recht?”, in: Pro Petri Sede, n. 1 (2018), pp. 8-16.
 157. “Met de Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam de toe­komst in”, in: Samen Kerk 43 (2018), n. 1, pp. 6-7
 158. “Welke bena­dering in de mario­lo­gie?”, in: Communio 43(2018), pp. 68-80.
 159. Bemoei je niet met het ker­ke­lijk huwe­lijk, over­heid, in: Katho­liek Nieuws­blad, 30 maart 2018, p. 18.017), pp. 352-363.
 160. “Communie voor gemengd gehuw­den?”, in: Samen Kerk 43 (2018), nr. 3, pp. 22-24.
 161. “Wees niet bang om het met God te wagen”, in: Bede­vaarts­boekje Sint Jans­pro­ces­sie 2018, pp. 1-2.
 162. “Katho­lie­ke school beter vertrek­punt voor in­te­gra­tie dan open­ba­re school” met T. Frankemölle, in Katho­liek Nieuws­blad, 15 sep­tem­ber 2018, p. 4.
 163. “Soms moet je blind ver­trouwen”, in: Lourdes. Magazine voor de pelgrim, nr. 3, herfst 2018, pp. 18-19.
 164. “Leg uit waarvoor je school bestaat”, met T. Frankemölle, in: Neder­lands Dagblad, 26 sept. 2019, pp. 12-13.
 165. 'Doe maar wat Hij u zeggen zal...’. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar A), Uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 2019, 388 pp.
 166. “Laat hen niet zon­der ker­ke­lijke uit­vaart gaan!”, in: Emmaüs 50(2019), n. 4 (sep­tem­ber-ok­to­ber), pp. 37-40.
 167. “Hoe Maria jou naar Jezus kan lei­den”, in: Katho­liek leven.nl. Een magazine vol geloof, hoop & liefde (no­vem­ber 2019), pp. 10-15.
 168. “Gebed”, in: L. Fijen (ed.), Bidden in tij­den van be­proe­ving, uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 2020, pp. 34-37.
 169. "Dit virus raakt onze bestaanszeker­heid", in: Anne-Marie Rakhorst, Eric van Gorp, Frits van der Meer, Jan Hendriks, Joost Jansen o. praem., René Grotenhuis, René Peters, Wat doen we met deze crisis. Na COVID-19 (Berne Media, [Heeswijk] 2020, 112 pp., hier: pp. 37-47.
 170. 'Getuigen van het Licht'. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar B) (Adveniat, Baarn, 2020), 416 pp.
 171.  “Mijn wensen voor U in corona­tijd”, in: Samen Kerk 45(2020), nr. 4, pp. 4-5.
 172. Ver­schil­lende bijdragen, in: L. Fijen (ed.), Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis. Bidden in tij­den van afstand en ver­wach­ting (Adveniat, Baarn, 2020), 143 pp. (Aller­zie­len, p. 18-20; Sint Wil­li­brord, pp. 27-29; Kerst­mis, pp. 105-108; Om ver­trouwen en vrede, gebed met de kerstengel, pp. 109-111; Nieuw­jaar, pp. 119-122).
 173. Klimaat­ver­an­de­ring en de wereld­vre­de. De en­cy­cliek Laudato Si' van paus Fran­cis­cus. Pax Christi­le­zing 2020 (Raad van Kerken, Mon­nic­ken­dam, 2020), 15pp.
 174. "Poli­tiek tegen pluriformi­teit. Waarom vrij­heid van onder­wijs iederéén ten goede komt", samen met T. Frankemölle, in: Katho­liek Nieuws­blad, 11 dec. 2020, p. 7
 175. "Toch wordt het Kerst­mis", in: Samen Kerk de­cem­ber 2020, nr. 5, pp. 4-5

 176.  "Paus Fran­cis­cus over homo­sek­su­ele ver­bin­te­nissen", in: Emmaüs 51(2020), n. 5, pp. 35-37.
 177. Ver­schil­lende bijdragen, in: L. Fijen (ed.), Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren. Bidden in onzekere tij­den (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2020), 208 pp. (Hoog­feest van Sint Josef, p. 85-86; Aankoni­ging van de Heer - Maria Bood­schap, p.96; Witte Donder­dag, pp. 120-121; Goede Vrij­dag, pp. 123-124; Een Paas­ge­bed, p. 136-137; Gebed om de heilige Geest, pp. 182-183)
 178. “Homilie bij de uit­vaart van Pater Gerard Wilkens”, in: Emmaüs 2021, n. 2, pp. 29-32.
 179. "Paus Fran­cis­cus nodigt ons uit...", in: Samen Kerk, n. 1, januari 2021
 180. "Geïnspireerd leven in dienst van God en mensen. Een eerbe­toon aan de reli­gi­euzen", in: Samen Kerk, n. 2, maart 2021, pp. 4-5.
 181. "Mei: een maand voor Maria", in: Samen Kerk, n. 3, mei 2021, pp. 4-5.
 182. "Vrij­heid!", in: Samen Kerk, n. 4, juli 2021, pp. 4-5.
 183. Ver­schil­lende bijdragen in: L. Fijen (red.), Van drie engelen tot Drie­ko­nin­gen. Bidden om betere tij­den (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2021), 288 pp. (Dag van de armen, pp. 118-119; pp. 220-221; 230-231; pp. 246; 262-263)
 184. "Geluk...", in: Samen Kerk, n. 5, sep­tem­ber 2021, pp. 4-5.
 185. "We vergeten hen niet", in: Samen Kerk, nr. 6 no­vem­ber 2021, pp. 4-5.
 186. "Bij het Motu Proprio 'Traditionis custodes'. Over het gebruik van de Tri­den­tijnse li­tur­gie", in: Emmaüs 4(2021), pp. 4-8.
 187. 'Waar je hart vol van is'. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar C), uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 202, 432 pp.
 188. "Vrede op aarde. Kerst­mis: Hoe kan er vrede zijn?", in: Samen Kerk, nr. 7 de­cem­ber 2021, pp. 4-5.
 189. Ver­schil­lende bijdragen in: L. Fijen (red.), Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veer­tig dagen bid­den met heilige en mar­te­la­ren (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2022), 269 pp. (De zuiver­heid van de intentie, pp. 40-41; De kracht van barm­har­tig­heid, pp. 258-259.
 190. "Wat moeten we leren van The Voice?", in: Emmaüs, 2022, nr. 1 jan.-febr., pp. 27-30.
 191. "Oog voor het won­der, in Samen Kerk, nr. 2, april 2022, pp. 4-5.
 192. "Alstublieft, niet ver­der escaleren!", in: Emmaüs, 2022, nr. 2 maart-april, pp. 26-29.
 193. "Moedig en principieel", in: Samen Kerk, nr. 3, juni 2022, pp. 4-5
 194. "Ook Charles de Foucauld werd heilig verklaard!", in Emmaüs, 2022, nr. 3 mei-juni, pp. 28-31.
 195. "Leren uit het verle­den", in: Samen Kerk, nr. 4, au­gus­tus 2022, pp. 4-5
 196. "De heilige maagd Maria in de li­tur­gie (deel 1)", in: Bulletin Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie, 55(2022), nr. 140 pp. 24-29.
 197. "De heilige Maagd maria in de li­tur­gie" (deel 2), in: Bulletin Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie 55(2022), nr. 141, pp. 24-29.
 198. "Vrouwen in de Kerk", in: Samen Kerk, nr. 5, ok­to­ber 2022, pp. 4-5.
 199. "Op weg naar een Missio­naire Kerk", in: Samen Kerk, nr. 5, ok­to­ber 2022, pp. 32-33
 200.  "De feestschalmei", in: L. FIJEN, Van donker naar licht. Gebe­den rond de kerst­stal (Adveniat, Baarn, 2022), pp. 134-135 (en enkele andere teksten).
 201. "Hoe het allemaal begon... Een per­soon­lijke terug­blik", in: Ja, hier ben ik. 25 jaar Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord (Heiloo, 2022), pp. 16-18.
 202. "De stijl van Jezus", in: Samen Kerk, nr. 6, de­cem­ber 2022, pp. 4-5
 203. "De heilige Maagd in het Romeins Missaal en het Maria­missaal", in: J. VIJGEN (ed.), Vertitatis Gaudium. Feestbundel ter gelegen­heid van het 25-jarig bestaan van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Betsaida, ’s-Hertogen­bosch, 2022), pp. 85-103 (en "Voor­woord", pp. 7-11).
 204. "Gouverner et administrer les instituts diocésains vieillissants", In: Víes Consacrées 95(2023-1), pp. 55-66.
 205. "Verwel­ko­men, nabij-zijn, be­ge­lei­den", in: Samen Kerk 48(2023), nr. 1, januari, pp. 4-5 (terug­blik Ad Limina).
 206. "Paus emeritus Bene­dic­tus XVI herinnerd, in: Samen Kerk 48(2023), nr. 1, januari, pp. 12-14.
 207. "Vasten", in Samen Kerk, nr. 2, maart 2023, pp. 4-5
 208. Over­we­gingen rond thema: "Dorst", in: L. Fijen (ed.), Van As naar Opstan­ding (Adveniat, Baarn, 2023),
 209. "Hoe zoeken wijzen? ", in: Emmaüs, 54(2023), n. 1, januari-februari, pp. 34-35.
 210. "Door welke geest laat je je lei­den?", in: Samen Kerk 48 (2023), nr. 3, mei, pp.4-5.
 211. "De stilte in", in: Samen Kerk, nr. 4, juli 2023, pp. 4-5.
 212. "Maak van het bisdom geen boeman als het over kerk­slui­tingen gaat", in: Katho­liek Nieuws­blad. vrij­dag 25 au­gus­tus 2023, p. 7.
 213. "In Gods Naam samen­ko­men" in: Samen Kerk, 48(2023), nr. 5, sep­tem­ber, pp. 4-5
 214. "Voor­woord" en "Doop­ka­pel" in: Ph. Weijers (ed.), Symboliek in de St. Bavo­kathe­draal ([Haar­lem], 2023), pp. 7 en 115-124.
 215.  "Slot­woord" in: E. Sengers (ed.), Van oorlog naar vrede. Een jaar oorlog in de Oekraïne: Hoe te komen van conflict naar samen­wer­king (Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, dl. 16 (Vo­ge­len­zang, 2023), pp. 109-112.
 216. "Wat gaan we stemmen?", in: Samen Kerk, 48(2023) nr. 6, no­vem­ber, pp. 4-5
 217. "Het kerst­feest van Maria. 'Mij geschiede naar Uw woord'", in: Vrien­den­ma­ga­zine OLV Ter Nood, 2023, n. 4 de­cem­ber, p. 9
 218. "Mis­sio­na­ris-zijn: vier centrale thema's" en "Homilie", in: Verbiest Koerier, (35) 2023, n. 2, de­cem­ber, pp. 7-8.
 219. "Vrede op aarde?", in: Samen Kerk 48(2023), nr. 7 de­cem­ber, pp. 4-5.
 220. "Een plaatje bij de verhalen" en: "Bij U de grootste liefde, in: L. Fijen, M. De Heer, "Van Kribbe tot kerst­stal" (Adveniat, [Baarn], 2023), pp. 128-129. 130-131.
 221. "Het mysterie van het kwaad", in: Samen Kerk 49(2024), nr. 1 februari, pp. 4-5.
 222. "Een Paas­ge­bed", in: L. FIJEN (ed.), in: Van Vasten tot Ver­rij­ze­nis. 40 dagen op weg naar Pasen (Adveniat, Leeu­war­den, 2024), pp. 138-139.
 223. "Het leven overwint de dood. Voor een cultuur van het leven", in Samen Kerk 49(2024), nr. 2, april, pp. 4-5
 224. "Voor­woord", in: P. Graas, Hei­lig­heid voor losers (De Boog/Betsaida, Utrecht, Den Bosch, 2024), pp. 9-10
 225. "Op bezoek bij de paus", in: Samen Kerk 49(2024),nr. 3 juni, pp. 4-5

Ver­ta­lin­gen

 1. G. GHIRLANDA, “Bouw­ste­nen voor een eccle­sio­lo­gische lezing van het nieuwe ker­ke­lijk wet­boek”, in: Communio 8(1983), pp. 136-149.
 2. Vertaling: in samen­wer­king met J. de Bruin, De basiliek van Kevelaer (Schnell, Kunstführer nr. 1100, München-Kevelaer, 1984 [2]), 32 pp.

Inter­views

Onder meer:

 1. “Kerk wil band met katho­lie­ke scholen ‘best wel graag’ aanhalen”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 32(2012), nr. 7 (de­cem­ber 2012), pp. 10-11. Ook ge­pu­bli­ceerd in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (ok­to­ber), pp. 23-26.
 2. “Ik hoef de kerk niet te red­den”, in: L. FIJEN, Geloven op zon­dag­mor­gen. Katho­lie­ken door­bre­ken de sprakeloos­heid (Utrecht, 2013), pp. 15-16.
 3. “Katho­lie­ke Bildung. In gesprek met mgr. Hendriks over de legitimatie van het vak”, door Taco Visser, in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (ok­to­ber), pp. 27-30.
 4. “‘De vraag moet altijd zijn: wat dient dit kind?’”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 33(2013), nr. 7 (de­cem­ber 2013), pp. 16-17.
 5. “‘Op school samen waar­den beleven, daar gaat het om’”, in: Het School­bestuur 34 (2014), nr. 3 (mei 2014), pp. 10-11.
 6. "Onze nieuwe bis­schop", in: Samen kerk 45(2020), n. 3, pp. 4-7.
 7. Inter­view met Jan Vriend in Haar­lems Dagblad, dag­blad voor Noord Holland, Gooi en Eemlan­der, Leidse Courant enz.30 mei 2020 ;
 8. Inter­view met Stijn Fens in Trouw, 10 juli 2020, De Ver­die­ping pp. 8-9
 9. Inter­view met Pieter Klein Beernink in De Tele­graaf 1 au­gus­tus 2020, pp. T30-31 Reportage
 10. Inter­view met Anton de Wit, in gesprek met Eric Holterhues, "Ker­ke­lijk spreken over (homo-)seksua­li­teit. 'De weg die je gaat is be­lang­rijker dan de plaats waar je staat', in: Katho­liek Nieuws­blad, 16 april 2021, pp. 4-5
 11. Inter­view met Bob Dillen: "Naar een inclusieve wereld waar voor ie­der­een plaats is", in: Diakonie & pa­ro­chie 34 (2021), nr. 3, no­vem­ber 2021, pp. 24-26
 12. Inter­view met Stijn Fens: "Voor de kerk is de wereld één grote mensen­fa­mi­lie", in Trouw, 27 sep­tem­ber 2021, De Ver­die­ping, pp. 6-7
 13. Inter­view met Eric van Teijlingen: "Hoe staat de kerk in ons bisdom er voor? ", in: Samen Kerk 2022, n. 1 (februari), pp. 4-8.
 14. Inter­view met Francesco Paloni: "'We staan allemaal nog wat zoekende in de synode'", in: Katho­liek Nieuws­blad 16 sep­tem­ber 2022, pp. 8-9.
 15. Inter­view met Maria Cristina Gionga, "Non rassegniamoci all' eutanasia", Avvvenire, Bioetica, 26 jan. 2023, p. 15.
 16. Inter­view met Luuk van den Einden, "'Families hier en nu steunen'. Bis­schop Hendriks wil ge­zin­nen al drie jaar in het voetlicht plaatsen", in: Katho­liek Nieuws­blad, 13 ok­to­ber 2023, n. 41, p. 14.