Arsacal
button
button
button
button


Lijst van publicaties

Lijst van publicaties

Over­zicht van publi­ca­ties, ver­ta­lin­gen en inter­views van Mgr. Hendriks of waaraan hij heeft mee­ge­werkt. Vetgedrukte titels zijn boeken.

 1. In samen­wer­king met anderen: Gebe­den en gezangen voor de bede­vaart naar Kevelaer (Kevelaer, 1979, ver­schil­lende malen herdrukt).
 2. De abdij Leeuwenhorst in de re­for­ma­tie­tijd, een onder­zoek naar het leven van de adellijke zusters van de cisterciënser­ab­dij Leeuwenhorst in de zes­tien­de eeuw (Leiden, 1979, pro mso.).
 3. “Om Mij te volgen..”, in: Bro­chu­re Stich­ting R.K. Pries­ter­oplei­dingen (Oegst­geest, 1979), pp. 11-15.
 4. “De oogst is groot”, in: Bro­chu­re Stich­ting R.K. Pries­ter­oplei­dingen (Oegst­geest, 1981), pp. 10-12.
 5. “Hoe draag je je christen-zijn uit?" en “Verbeter de wereld”, serie artikeltjes in: Voor jou, 6 (1982).
 6. “Over lij­den en verdriet”, in: Voor Jou 8(1984), nr. 43, pp. 5-7.
 7. De Kerk en de school, de compe­tentie van de bis­schop­pen inzake het katho­liek onder­wijs in Neder­land (Rome, 1983, pro mso.).
 8. “Een nieuw wet­boek voor de Kerk. Nieuwe codex is vrucht van het concilie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, no­vem­ber 1983, p. 2.
 9. “Het vernieuwde ker­ke­lijk wet­boek (I)”, in: In­for­ma­tiebulletin Roermond 11(1983), nr. 3, pp. 28-29.
  "Het vernieuwde ker­ke­lijk wet­boek (II-slot. De wor­ding van de nieuwe codex”, in: In­for­ma­tiebulletin Roermond 11(1983), nr. 5, pp. 24-25.
 10. “Consociationum fidelium approbatio et statuta”, in: Periodica 73 (1984), pp. 173-190.
 11. “De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (I)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 28 nov. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (II)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 2 dec. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (III)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 5 dec. 1986, p. 7.
  "De bis­schop­pen en de katho­lie­ke school (IV)”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 9 dec. 1986, p. 7.
 12. “De libertate religiosa in concilio Vaticano II disceptata. Num mutata est doctrina?”, in: Periodica 76 (1987), pp. 83-98.
 13. “Schola catholica, Ecclesia, Civilis Societas”, in: Periodica 76 (1987), pp. 271-308.
 14. De katho­lie­ke school, de ont­wik­ke­ling van het ker­ke­lijk denken over het katho­liek onder­wijs van concilie tot codex (Brugge, 1987), 344 pp.
 15. “Wetboek van de Kerk voor alle gelo­vi­gen”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 8 mei 1987, p. 2.
 16. Pa­ro­chie­recht, een prac­tische handlei­ding met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Brugge, 1987).
 17. “De toe­komst van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Communio (Nederl. uitgave) 13 (1988), pp. 465-471.
 18. “Het levens­on­der­houd van de gees­te­lij­ken in Neder­land”, in: Re­flec­ties 3(1989), pp. 227-232.
 19. “Kritiek op onder­wijsregle­ment bisdom Roermond ongefun­deerd”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 11 nov. 1988, p. 2.
 20. “De toepas­singsbesluiten van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 maart 1989, p. 2.
 21. “Eutha­na­sie, abortus en excom­mu­ni­ca­tie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 april 1989, p. 2.
 22. “Rechts­rege­ling van ker­ke­lijke vereni­ging is delicate zaak”, in: Katho­liek Nieuw­blad 28 april 1989, p. 2.
 23. “Twee brieven over pas­to­rale werkers”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 4 juli 1989, p. 2.
 24. “Rome erkent recht Roermond op eigen onder­wijsregle­ment”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 1 sept. 1989, pp. 1 en 7.
 25. “Hoe moet het nu ver­der met het katho­liek onder­wijs?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 oct. 1989, p. 7.
 26. In samen­wer­king met anderen: Trouwen in de kerk (Brugge, 1990), met een voor­woord van Z. Em. kard. Simonis
 27. “'Ad sacram communionem ne admittantur...'. Adnotationes in can. 915”, in: Periodica 79 (1990), pp. 163-176.
 28. “Il sos­tenta­mento del clero nei Paesi Bassi”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990), pp. 116-120.
 29. “La scuola cattolica in Olanda”, in: Ius Ecclesiae 2(1990), pp. 89-100.
 30. “I decreti d'applicazione del CIC della Conferenza Epis­co­pale olandese”, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 360-366.
 31. “De katho­lie­ke school en het canoniek recht”, in: Emmaüs 21(1990), pp. 94-98. Ook ge­pu­bli­ceerd in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1990, nr. 3, pp. 15-20.
 32. “De oprich­ting van vereni­gingen van gelo­vi­gen”, in: Re­flec­ties 4(1990), pp.110-123.
 33. “Le associazioni dei fedeli e i loro statuti”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3(1990), pp. 365-376.
 34. “Nieuw licht op de celi­baatswet”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 30 jan. 1990, p. 2.
 35. “De pas­to­rale werkers; hoe nu ver­der?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 10 april 1990, p. 2.
 36. “De pas­to­rale werkers en werksters in het bisdom Antwerpen”, in: Katho­liek Nieuws­blad 15 mei 1990, p.5.
 37. “Soms is wei­gering communie ook een pas­to­rale nood­zaak”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 26 juni 1990, p. 2.
 38. “Mis­ver­stan­den rond de bevoegd­heid van pas­to­rale werk(st)ers?”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 31 juli 1990, p. 5.
 39. “Het celi­baat van de gees­te­lij­ken en enkele recente gebeur­te­nissen”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 sept. 1990, blz. 2.
 40. “Het 'imprimatur' en recente publi­ca­ties”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 8 jan. 1991, p. 5.
 41. “Mag dat: meer intenties in een Mis? een toelich­ting bij het decreet van Rome”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 3 mei 1991, p. 2
 42. “Eenvou­dig mens-zijn”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 29 no­vem­ber 1991, p. 2.
 43. “Gods ver­ge­ving een bevrij­dend geschenk”, adventsbe­zin­ning geno­men uit: Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 6 de­cem­ber 1991, p. 2.
 44. “Eenvoud siert de mens”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 13 de­cem­ber 1991, p. 2.
 45. “Het mooiste geschenk”, adventsbe­zin­ning geno­men uit Je bent niet alleen (zie boven), in: Katho­liek Nieuws­blad, 20 de­cem­ber 1991, p. 2.
 46. Je bent niet alleen (Brugge, 1992), 90 pp.
 47. Ker­ke­lijk recht voor de pas­to­rale praktijk, met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 1992), 160 pp.
 48. “De sacra­mentali­teit van de bis­schops­wij­ding”, in: R. GOUW, N. STIENSTRA (red.), Onder­zoekt alles..., feestbundel voor bis­schop Mgr. Th. G. A. Hendriksen (Utrecht, 1992), pp. 59-64.
 49. “'Non siano ammessi alla sacra communione...'. Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla communione”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5(1992), pp. 192-204.
 50. “Migrazione e scuole cattoliche”, in: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI EN GLI ITINERANTI, Migrazioni e diritto ecclesiale (Padova, 1992), pp. 169-176.
 51. “Snelle zalig­ver­kla­ring dankzij ver­een­vou­digde procesgang”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 7 februari 1992, p.2.
 52. “Vragen rond toela­ting tot de communie”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 28 au­gus­tus 1992, p. 2.
 53. “De agrariër tussen boer en bio-industrieel”, in: Boer en tuin­der, WLTO-nieuws, jaargang 46,nr. 51-52 (18 de­cem­ber 1992), p. 18.
 54. “Katho­liek onder­wijs, waarom en hoe. Een visie op basis van de ker­ke­lijke do­cu­menten in het licht van de ont­wik­ke­lingen in Neder­land”, samen­vat­ting van een lezing van 9 de­cem­ber 1988, in: 1987-1992. Eerste lustrum Sint Jacobus Academie. Samen­vat­tingen van de lezingen ([Den Haag, 1993]), pp. 22-25.
 55. “De benoe­ming van een bis­schop”, in: Communio (Nederl. uitgave) 18(1993), pp. 452-460.
 56. “De leek in de Kerk en in het ker­ke­lijk recht”, bespre­king van : J. BEYER, Renouveau du droit et du laïcat dans l'Eglise, 188 pp., ed. Tardy, 1993, FF 139, in: Katho­liek Nieuws­blad, 19 mei 1993, p.2.
 57. “Nieuw formulier voor aan­vra­gen gemengd huwe­lijk”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 14 januari 1994, p. 19.
 58. “Samen­wer­king van pa­ro­chies: wat kan en wat niet kan”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 4 februari 1994, p. 11
 59. “Overgang van Angli­caanse gees­te­lij­ken naar de katho­lie­ke Kerk”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 18 februari 1994, p. 11.
 60. “Huysmans, Ruud G.W., Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht. De normis generalibus. Ker­ke­lijke wetten en ge­woon­ten, beschik­kingen, gunsten en rechtshan­de­lin­gen, fysieke en juri­dische personen, be­stuurs­macht, haar functies en sprei­ding, toeken­ning en verlies van ambten. Leuven: Peeters 1993. 370S., = Novum Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, Liber I.”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 163(1994), pp. 624-627 (boek­be­spre­king).
 61. “Leken in pas­to­rale dienst”, bespre­king van: A. LORETAN, Laien im pas­to­ralen Dienst (Prak­tische Theo­lo­gie im Dialog 9, Universitätsverlag, Frei­burg, Schweiz, 1994), 405 pp., in: Katho­liek Nieuws­blad, 9 de­cem­ber 1994, p. 18.
 62. In samen­wer­king met anderen: De Kerk in de hoorn van Afrika (Katho­lie­ke in­for­ma­tie, nr. 28, Oegst­geest, 1994). (Samen met Mgr. H. Bomers C.M., Mag. Dr. J. Hermans en drs. W. Peeters).
 63. Vaticanum II en ver­der..., de leer van het concilie en de ont­wik­ke­ling daar­van in de tijd erna (Oegst­geest, Brugge, 1994), 211 pp.; 2e herziene druk: Oegst­geest, 2006.
 64. “On the Sacra­mentality of the Epis­co­pal Consecration”, in: Studia canonica 28(1994), pp. 231-239.
 65. “Roepingenpas­to­raal in de ker­ke­lijke do­cu­menten" (samen­vat­ting van een lezing, gegeven op de gebeds­dag 1994 van de gebeds­kring St. Jan van het bisdom ’s-Hertogen­bosch), in: Kring­blad 4(1994-1995), nr. 1, pp. 7-10.
 66. Huwe­lijks­recht, canon 1055-1165 van het wet­boek van canoniek recht (Oegst­geest, Brugge, 1995), 253 pp.
 67. “Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116)”, in: Periodica 84(1995), pp. 687-709.
 68. “Een prak­tisch com­men­taar op het ker­ke­lijk wet­boek”, bespre­king van: A.H. EIJSINK, Hart­slag van de Kerk: de pa­ro­chie, vanuit kerk­rechte­lijk stand­punt, deel 1 (uitg. Peeters, Leuven 1995), LIII + 589 pp., in: Katho­liek Nieuws­blad, 23 februari 1996, p. 11.
 69. “Nieuw hand­boek van prof. Eijsink over pa­ro­chie en de codex 1983”, in: Bisdom­blad 74(1996), 12 (22 maart 1996), p. 7 (Boek­be­spre­king).
 70. “Ge­schie­de­nis van de celi­baatsver­plich­ting”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 204-219.
 71. “La forma straordinaria del matrimonio”, in: Quaderni di diritto ecclesiale 9(1996), pp. 239-256.
 72. “Battesimo, fede e sacra­mentalità del matrimonio (can. 1055 §2)”, in: Ius Ecclesiae 7(1996), pp. 663-676.
 73. “De bescher­ming van rechten in de Kerk. Beroeps­pro­ce­du­res tegen admi­ni­stra­tieve beschik­kingen en het dio­ce­saan bureau voor geschillen”, in: Communio (Nederl.) 21(1996), pp. 458-469.
 74. “Commentaren op het wet­boek van canoniek recht”, in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1996-1, pp. 35-37.
 75. “Gods­dienst­on­der­wijs is ijk­punt van de iden­ti­teit”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 6 sep­tem­ber 1996, pp. 14-15.
 76. “Kritiek op de paus: gerecht­vaar­digd of niet?(1)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr. 5 (ok­to­ber/no­vem­ber), pp. 10-14. - “Kritiek op de paus: gerecht­vaar­digd of niet?(2)”, in: Zaken die God raken 7(1996), nr.6 (de­cem­ber/januari), pp. 18-20.
 77. Maria, onze moe­der (Brugge, 1997), 60 pp.
 78. “Hallebeek, Jan, The Concept of Unjust Enrich­ment in Late Scholasticism, Nijmegen: Gerard Noodt Instituuut 1996. VIII, 132 S. = Rechts­his­to­ri­sche reeks van het Gerard Noodt Instituut 35”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 165(1997), pp. 295-296 (Boek­be­spre­king).
 79. “Cimbalo, Giovanni, I rapporti finanziari tra stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi. Milano, Giuffrè 1989. XI, 452 S. = Università di Firenze. Pubblicazioni della facoltà di giu­rispru­denza 65”, in: Archiv für katholisches Kirchen­recht 165(1997), pp. 314-316 (Boek­be­spre­king).
 80. “De benoe­ming van een bis­schop”, in: Analecta van het bisdom ’s-Hertogen­bosch 1997, nr. 4, pp. 3-13.
 81. “De con­sti­tu­tie over de heilige li­tur­gie: 1963-1998”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 68(dec. 1998), pp. 164-171.
 82. Ker­ke­lijk recht, hand­boek voor de pas­to­rale praktijk met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 1998), 176 pp.
 83. Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico (Percorsi di diritto ecclesiale, Milano, 1999), ristampa 2001
 84. Pries­ter wor­den. Durf je jouw leven uit han­den te geven aan God? (Oegst­geest, 1999), 28pp.
 85. “Vrij­spraak, kwijtschel­ding en ver­gif­fe­nis”, in: J. BOTS (ed.), Ver­zoe­ning gave en opgave. Op de drempel van het derde mil­len­nium (Tegelen, 1999), pp.249-259.
 86. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar I”, in: in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 69 (maart 1999), pp. 17-21.
 87. “De nie­tig­heid van het huwe­lijk om psy­chi­sche redenen”, in: Communio 24(1999), pp. 72-88.
 88. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar II”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 70 (juni 1999), pp. 80-85.
 89. “Het leer­ge­zag van paus en bis­schop­pen en de apos­to­lische brief ‘Ad tuen­dam’”, in: Communio 24(1999), pp. 316-327.
 90. “De bete­ke­nis van het Heilig Jaar III”, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse li­tur­gie, nr. 72 (de­cem­ber 1999), pp.182-191.
 91. “Vrij­spraak, kwijtschel­ding en ver­gif­fe­nis in het heilig jaar”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 29 ok­to­ber 1999, pp. 18-19.
 92. “De inzet van het Vati­caan in de inter­na­tio­nale ge­meen­schap”, in: Katho­liek Nieuws­blad, 24 no­vem­ber 2000, pp. 15 en 24.
 93. “L’insegna­mento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica”, Quaderni di diritto Ecclesiale 13(2000), pp. 339-357.
 94. “De mede­wer­king van de diaken in het pas­to­raat”, in: S. VAN CALSTER, G. WILKENS (ed.), Diaconaat en diaconie. Over dienst­baar­heid en het diaken­ambt (Gent, 2001), pp.103-119 (= speciale editie van Communio 26(2001), pp. 183-199.
 95. “De waarde en de onschend­baar­heid van het men­se­lijk leven. Over­we­gingen bij de en­cy­cliek ‘Evangelium vitae’”, in: Communio 27(2002), pp. 265-278.
 96. “Pries­ter­stu­denten bij Mgr. Hendriksen”, in: Zaken die God raken 12(2001/2002), nr. 6, pp. 20-21
 97. “De ver­kla­ring over de gods­dienst­vrij­heid van het tweede Vati­caans concilie”, in: Zaken die God raken 13(2002-2003), nr. 1, pp. 16-19.
 98. “De waarde en de onschend­baar­heid van het men­se­lijk leven”, in: Met Zorg 8(2002), nr. 4, pp. 83-90.
 99. “Verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop volgens canon 128”, in: K. MARTENS (ed.), Verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop (Reeks Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten, Leuven 2003, pp. 37-68).
 100. “De doctrinae S. Thomae momento in clericorum in­sti­tu­tio­ne”, in: J. VIJGEN (ed.), Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD, with a preface by H.E. Joseph Card. Ratzin­ger (Budel, 2003), pp. 235-243.
 101. “Clerici, leken en God­ge­wij­den”, in: Zaken die God raken 13(2003), nr. 6, pp. 8-11.
 102. “Canone 128: Riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del Vescovo dio­ce­sano”, in: Ius Ecclesiae 15(2003), pp. 427-457.
 103. Laat je verzoenen! (Oegst­geest, 2004), 56 pp.
 104. “De ge­dach­te­nis van de heilige maagd Maria van de Rozen­krans (7 ok­to­ber)”, in: De Stem­vork 25(2005), p. 3.
 105. Volk van God. Structuur en inrich­ting van de rooms-katho­lie­ke kerk volgens het Wetboek van canoniek recht (cc. 204-746) (Oegst­geest, 2006), 325 pp.
 106. Vaticanum II en ver­der... Inlei­ding tot de teksten van het tweede Vati­caans concilie en de do­cu­menten van het leer­ge­zag (2e herziene druk, Oegst­geest, 2006), 240 pp.
 107. “Maria ter Weghe. Onze Lieve Vrouw van Haas­trecht”, in: De Stem­vork 27(2007), nr. 2, pp. 3-5.
 108. “La direction spi­ri­tu­elle dans les séminaires”, in: J. ROCHETTE (ed.), La formation au Sacerdoce aujourd’hui. Actes du Colloque de Namur - 19 avril 2007 (Paris, 2007), pp. 65-75.
  Voor­dracht gehou­den tij­dens het colloquium “La formation au sacerdoce aujourd’hui” bij gelegen­heid van het 350 jarig bestaan van het semi­na­rie van Namen op 19 april 2007.
 109. “La direction spi­ri­tu­elle dans les séminaires”, in: Ius Ecclesiae 20(2008), pp. 151-158
 110. Maria. Inlei­ding tot de katho­lie­ke leer over de moe­der van de Ver­los­ser (Assen, 2008), X en 166 pp.
 111. Het celi­baat van de pries­ter (Tilten­berg studies 2, Vo­ge­len­zang, 2008), 80 pp.
 112. “De Tilten­berg - Het gebouw en het oplei­dings­in­sti­tuut”, in: LUCIA GANIEVA, Tilten­berg (Mets & Schilt, Am­ster­dam, 2009), zon­der pagine­ring.
 113. Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium (Tilten­berg studies 4, Vo­ge­len­zang, 2009), 298 pp.; 2e herziene druk: Vo­ge­len­zang, 2010, 328 pp.
 114. “Ker­ke­lijke recht­spraak en de gel­dig­heid van hu­we­lij­ken van niet-katho­lie­ken”, in: Recht, Religie en Samen­le­ving 2(2009), pp. 75-97.
 115. Nietig­heid van hu­we­lij­ken en het ker­ke­lijk huwe­lijks­pro­ces. Actuele vragen (Tilten­berg, scripta minora, Vo­ge­len­zang, 2009), 79 pp.; (2e herziene druk, Vo­ge­len­zang, 2010, 99 pp.)
 116. “Herin­de­ling van pa­ro­chies en kerk­slui­ting met het oog op een missio­naire Kerk”, in: B. PUTTER, J. VIJGEN (ed.), Voor een missio­naire kerk. Opstellen bij gelegen­heid van het Groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Vo­ge­len­zang, 2010)
 117. “Pries­ters...ook in de toe­komst”, in: Ariënskonvikt, pries­ter­oplei­ding aarts­bis­dom 1979-2010 (Utrecht, 2010), pp. 59-60
 118. “Voor­woord”, in: F. SUÁREZ, Pries­ter zijn (Atrium, Theo­lo­gische inlei­dingen, 1, Am­ster­dam, De Boog, 2010), pp. 7-10
 119. “Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici”, in: ‘Iustitia et iudicium’. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, Volume III, Città del Vaticano 2010, pp. 1601-1625.
 120. “Boek­be­spre­king. Ph. HALLEIN, Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l’Instruction “Dignitas connubii”, fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l’Instruction (Tesi Gregoriana, serie Diritto Canonico, n. 83, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2009), 723 pp.”, in: Recht, religie en samen­le­ving 3(2010), nr. 2, pp. 77-78.
 121. “Moet de rol van de advocaat in het huwe­lijks­pro­ces wor­den ver­sterkt? Een bijdrage aan de dis­cus­sie”, in: H. WARNINK (ed.), Quid est veritas? Over ker­ke­lijk huwe­lijks­recht en waar­heid (Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten, Leuven, 2011), pp. 47-60.
 122. “Paus Johannes Paulus II en de maagd Maria”, in: A. DENAUX, M. POORTHUIS, De gees­te­lij­ke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bijdragen vanuit de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en van de Groot­semi­narie van Neder­land (Theo­lo­gische verken­ningen, dl. 6, Bergambacht, 2011), pp. 19-30.
 123. “Sacra­menteel merk­te­ken en zen­ding. De leer van “Lumen Gentium” en de toepas­sing ervan in het ker­ke­lijk wet­boek”, in: Communio (Neder­landse editie) 36(2011), nr. 3-4 (Het tweede Vati­caans concilie. Balans van de uit­wer­king - terug­blik en vooruit­zicht), pp. 203-213
 124. “Ont­wik­ke­lingen binnen de Rota ju­ris­pru­den­tie op het terrein van psy­chi­sche onbekwaam­heid en het “bonum coniugum” (cc. 1055 §1, 1095 nn. 2 en 3 en 1101 §2)”, in: Recht, religie en samen­le­ving 4(2011, n. 1), pp. 105-118.
 125. Ker­ke­lijk recht. Canoniek recht voor de pas­to­rale praktijk met de bij­zon­dere bepa­lin­gen voor Neder­land (Oegst­geest, 2011), 232 pp. (vierde geheel herziene en aan­ge­vulde druk)
 126. “De iden­ti­teit van de pries­ter volgens Vaticanum II”, in: L. HENDRIKS, P. HAMANS, B. HEGGE (red.), Herders naar zijn hart. Bijdragen over de vor­ming en het leven van de pries­ter. Feestbundel aan­ge­bo­den aan pater Dr. J. Becker sscc en pater Dr. N. Hoffmann sscc. (Studia Rodensia 5, Bwergambacht. 2011), pp. 190-20
 127. "Voor­woord", in: R.L. kard. BURKE, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding (Tilten­berg studies, scripta minora, dl. 3, Vo­ge­len­zang, 2011), pp. 1-2.
 128. “De kerk en het seksueel mis­bruik”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2012, pp. 8-9
 129. “Het tweede Vati­caans concilie: blijvend actueel”, in: Bisdom­blad, nieuws- en in­for­ma­tie­ma­ga­zine van het Bisdom van ’s-Hertogen­bosch 90(2012), ok­to­ber 2013, pp. 6-7.
  “Dis­ci­pli­naire maat­regelen bij beschul­diging van seksueel mis­bruik”, in: Recht, religie en samen­le­ving 5(2012, n. 1), pp. 5-15.
 130. “Pecado manifiesto”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
 131. “Forma extraordinaria del matrimonio”, in: J. OTADUY, J. GONZÁLEZ AYESTA, Diccionario general de derecho canónico
 132. “De samen­wer­king van pa­ro­chies in ons bisdom”, in: Samen Kerk, nr. 1, februari 2013, pp. 8-9
 133. “Afscheid van nederige die­naar”, in: Samen Kerk, nr. 2, maart 2013, pp. 4-5
 134. “Herin­voe­ring van het per­ma­nent diaconaat in Vaticanum II”, in: Communio 38(2013), pp. 137-143.
 135. “Afscheid van een nederig die­naar, welkom aan een ijverig her­der”, in Emmaüs 44(2013), n. 2, pp. 7-10.
 136. “Een katho­lie­ke kerk ont­trek­ken aan de ere­dienst”, in: Tijd­schrift voor Religie, Recht en Beleid 4(2013), n. 2, pp. 23-33.
 137. “In de hemel” (de ver­rij­ze­nis van het lichaam en het eeuwig leven), in: Samen Kerk, nr. 6, juli-au­gus­tus 2013, pp. 8-9.
 138. “Insegnare il diritto canonico alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II”, in: Lateranum 79(2013), pp. 189-197 [= in: R. NARDIN (ed.), “Ecclesia Mater et Magistra”tra lex orandi ed Ecclesiae ordo. Atti del V seminario di Studio per Responsabili e Docenti degli Istituti collegati alla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 2013), pp. 189-197]
 139. “De concilie­ring van Mgr. Van Dode­waard”, in: Pro Petri Sede 61(2013), nr. 4, pp. 14-15.
 140. “Theo­lo­gie: ‘publiek’of ‘ker­ke­lijk’? De weg die het Tweede Vati­caans Concilie wijst”, in: F. BOSMAN, H. GORIS, Verdeelde wijs­heid. Tussen Kerk en aca­de­mische theo­lo­gie (Annalen van het Thijm­ge­noot­schap 102 (2014), 3, Nijmegen, 2014), pp. 118-134.
 141. Leven in de Geest van Jezus, hoe doe je dat? Enkele tips als je gevormd bent (Samuel Advies [Oisterwijk, 2014]), 8pp.
 142. “Krimp in de regio: Minder iden­ti­teit voor de school? Iden­ti­teit van het katho­liek onder­wijs”, in: Magazine Week van het katho­liek onder­wijs 2014 (NKSR, Woer­den, de­cem­ber 2014), pp. 18-21.
 143. “Waarom zou je geloven?”, in: Samen Kerk 40(2015), nr. 1, pp. 8-10.
 144. “Lijden zet je op een kruis­punt”, in: Neder­lands Dagblad, zater­dag 21 maart 2015, p. 13.
 145. “Voor­woord”, in: G.-L. MÜLLER, De hoop van het gezin. Dialoog met kar­di­naal Gerhard-Ludwig Müller (De Boog, Betsaïda, Utrecht, ’s-Hertogen­bosch, 2015; vertaling van: La esperanza de la familia. Diálogo con el Cardenal Gerhard-Ludwig Müller), 72 pp., hier: pp. 7-11
 146. "Voor­woord", in: Paus Fran­cis­cus, De kracht van het gezin. Over­we­gingen van paus Fran­cis­cus (Betsaida, ’s-Hertogen­bosch, 2016), pp. 7-8.
 147. “Bij de afslui­ting van het Jaar van het God­ge­wijde Leven”, in: Emmaüs 2016, nr. 1, pp. 22-25.
 148. “‘Ecclesia ad extra’. Het blijvend belang van de pas­to­rale con­sti­tu­tie ‘Gaudium et spes’”, in: Communio (NL) 41(2016), pp. 152-160.
 149. “Over de vreugde van de liefde”, in: Samen Kerk 41(2016), n. 4, pp. 16-17
 150. “Nu is het tijd voor barm­har­tig­heid!”, in: Emmaüs 47(2016), nr. 4, pp. 20-28.
 151. “De autonomie van een rechtens zelf­stan­dig klooster (“monasterium sui iuris”)”, in: Recht, Religie, Samen­le­ving 9 (2016), pp. 69-81.
 152. “Obsorge des Bischofs über Klöster diözesanen Rechts und rechtlich selbständige Klöster die kein Nachwuchs haben”, in: Fest­schrift Präl. dr. Günter Assenmacher, pp. 11-19.
 153. “Ker­ke­lijke ju­ris­pru­den­tie en nie­tig­ver­kla­ring van hu­we­lij­ken na de her­vor­ming van het huwe­lijks­pro­ces door paus Fran­cis­cus”, in: Recht, Religie, Samen­le­ving
 154. "Katho­liek onder­wijs heeft de ouders nodig", in: Katho­liek Nieuws­blad 15 (14 april 2017), p. 6.
 155. "De toe­wij­ding aan Maria in het licht van de ver­schij­ningen van Fatima", in: Communio NL 42(2154.
 156. “Waarom canoniek recht?”, in: Pro Petri Sede, n. 1 (2018), pp. 8-16.
 157. “Met de Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam de toe­komst in”, in: Samen Kerk 43 (2018), n. 1, pp. 6-7
 158. “Welke bena­dering in de mario­lo­gie?”, in: Communio 43(2018), pp. 68-80.
 159. Bemoei je niet met het ker­ke­lijk huwe­lijk, over­heid, in: Katho­liek Nieuws­blad, 30 maart 2018, p. 18.017), pp. 352-363.
 160. “Communie voor gemengd gehuw­den?”, in: Samen Kerk 43 (2018), nr. 3, pp. 22-24.
 161. “Wees niet bang om het met God te wagen”, in: Bede­vaarts­boekje Sint Jans­pro­ces­sie 2018, pp. 1-2.
 162. “Katho­lie­ke school beter vertrek­punt voor in­te­gra­tie dan open­ba­re school” met T. Frankemölle, in Katho­liek Nieuws­blad, 15 sep­tem­ber 2018, p. 4.
 163. “Soms moet je blind ver­trouwen”, in: Lourdes. Magazine voor de pelgrim, nr. 3, herfst 2018, pp. 18-19.
 164. “Leg uit waarvoor je school bestaat”, met T. Frankemölle, in: Neder­lands Dagblad, 26 sept. 2019, pp. 12-13.
 165. 'Doe maar wat Hij u zeggen zal...’. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar A), Uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 2019, 388 pp.
 166. “Laat hen niet zon­der ker­ke­lijke uit­vaart gaan!”, in: Emmaüs 50(2019), n. 4 (sep­tem­ber-ok­to­ber), pp. 37-40.
 167. “Hoe Maria jou naar Jezus kan lei­den”, in: Katho­liek leven.nl. Een magazine vol geloof, hoop & liefde (no­vem­ber 2019), pp. 10-15.
 168. “Gebed”, in: L. Fijen (ed.), Bidden in tij­den van be­proe­ving, uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 2020, pp. 34-37.
 169. "Dit virus raakt onze bestaanszeker­heid", in: Anne-Marie Rakhorst, Eric van Gorp, Frits van der Meer, Jan Hendriks, Joost Jansen o. praem., René Grotenhuis, René Peters, Wat doen we met deze crisis. Na COVID-19 (Berne Media, [Heeswijk] 2020, 112 pp., hier: pp. 37-47.
 170. 'Getuigen van het Licht'. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (Jaar B) (Adveniat, Baarn, 2020), 416 pp.
 171.  “Mijn wensen voor U in corona­tijd”, in: Samen Kerk 45(2020), nr. 4, pp. 4-5.
 172. Ver­schil­lende bijdragen, in: L. Fijen (ed.), Van Aller­hei­ligen tot Kerst­mis. Bidden in tij­den van afstand en ver­wach­ting (Adveniat, Baarn, 2020), 143 pp. (Aller­zie­len, p. 18-20; Sint Wil­li­brord, pp. 27-29; Kerst­mis, pp. 105-108; Om ver­trouwen en vrede, gebed met de kerstengel, pp. 109-111; Nieuw­jaar, pp. 119-122).
 173. Klimaat­ver­an­de­ring en de wereld­vre­de. De en­cy­cliek Laudato Si' van paus Fran­cis­cus. Pax Christi­le­zing 2020 (Raad van Kerken, Mon­nic­ken­dam, 2020), 15pp.
 174. "Poli­tiek tegen pluriformi­teit. Waarom vrij­heid van onder­wijs iederéén ten goede komt", samen met T. Frankemölle, in: Katho­liek Nieuws­blad, 11 dec. 2020, p. 7
 175. "Toch wordt het Kerst­mis", in: Samen Kerk de­cem­ber 2020, nr. 5, pp. 4-5

 176.  "Paus Fran­cis­cus over homo­sek­su­ele ver­bin­te­nissen", in: Emmaüs 51(2020), n. 5, pp. 35-37.
 177. Ver­schil­lende bijdragen, in: L. Fijen (ed.), Van Maria Lichtmis tot Pink­ste­ren. Bidden in onzekere tij­den (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2020), 208 pp. (Hoog­feest van Sint Josef, p. 85-86; Aankoni­ging van de Heer - Maria Bood­schap, p.96; Witte Donder­dag, pp. 120-121; Goede Vrij­dag, pp. 123-124; Een Paas­ge­bed, p. 136-137; Gebed om de heilige Geest, pp. 182-183)
 178. “Homilie bij de uit­vaart van Pater Gerard Wilkens”, in: Emmaüs 2021, n. 2, pp. 29-32.
 179. "Paus Fran­cis­cus nodigt ons uit...", in: Samen Kerk, n. 1, januari 2021
 180. "Geïnspireerd leven in dienst van God en mensen. Een eerbe­toon aan de reli­gi­euzen", in: Samen Kerk, n. 2, maart 2021, pp. 4-5.
 181. "Mei: een maand voor Maria", in: Samen Kerk, n. 3, mei 2021, pp. 4-5.
 182. "Vrij­heid!", in: Samen Kerk, n. 4, juli 2021, pp. 4-5.
 183. Ver­schil­lende bijdragen in: L. Fijen (red.), Van drie engelen tot Drie­ko­nin­gen. Bidden om betere tij­den (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2021), 288 pp. (Dag van de armen, pp. 118-119; pp. 220-221; 230-231; pp. 246; 262-263)
 184. "Geluk...", in: Samen Kerk, n. 5, sep­tem­ber 2021, pp. 4-5.
 185. "We vergeten hen niet", in: Samen Kerk, nr. 6 no­vem­ber 2021, pp. 4-5.
 186. "Bij het Motu Proprio 'Traditionis custodes'. Over het gebruik van de Tri­den­tijnse li­tur­gie", in: Emmaüs 4(2021), pp. 4-8.
 187. 'Waar je hart vol van is'. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar C), uit­ge­ve­rij Adveniat, Baarn, 202, 432 pp.
 188. "Vrede op aarde. Kerst­mis: Hoe kan er vrede zijn?", in: Samen Kerk, nr. 7 de­cem­ber 2021, pp. 4-5.
 189. Ver­schil­lende bijdragen in: L. Fijen (red.), Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veer­tig dagen bid­den met heilige en mar­te­la­ren (Adveniat, Halewijn, Baarn, 2022), 269 pp. (De zuiver­heid van de intentie, pp. 40-41; De kracht van barm­har­tig­heid, pp. 258-259.
 190. "Wat moeten we leren van The Voice?", in: Emmaüs, 2022, nr. 1 jan.-febr., pp. 27-30.
 191. "Oog voor het won­der, in Samen Kerk, nr. 2, april 2022, pp. 4-5.
 192. "Alstublieft, niet ver­der escaleren!", in: Emmaüs, 2022, nr. 2 maart-april, pp. 26-29.
 193. "Moedig en principieel", in: Samen Kerk, nr. 3, juni 2022, pp. 4-5
 194. "Ook Charles de Foucauld werd heilig verklaard!", in Emmaüs, 2022, nr. 3 mei-juni, pp. 28-31.
 195. "Leren uit het verle­den", in: Samen Kerk, nr. 4, au­gus­tus 2022, pp. 4-5
 196. "De heilige maagd Maria in de li­tur­gie (deel 1)", in: Bulletin Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie, 55(2022), nr. 140 pp. 24-29.
 197. "De heilige Maagd maria in de li­tur­gie" (deel 2), in: Bulletin Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie 55(2022), nr. 141, pp. 24-29.
 198. "Vrouwen in de Kerk", in: Samen Kerk, nr. 5, ok­to­ber 2022, pp. 4-5.
 199. "Op weg naar een Missio­naire Kerk", in: Samen Kerk, nr. 5, ok­to­ber 2022, pp. 32-33
 200.  "De feestschalmei", in: L. FIJEN, Van donker naar licht. Gebe­den rond de kerst­stal (Adveniat, Baarn, 2022), pp. 134-135 (en enkele andere teksten).
 201. "Hoe het allemaal begon... Een per­soon­lijke terug­blik", in: Ja, hier ben ik. 25 jaar Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord (Heiloo, 2022), pp. 16-18.
 202. "De stijl van Jezus", in: Samen Kerk, nr. 6, de­cem­ber 2022, pp. 4-5
 203. "De heilige Maagd in het Romeins Missaal en het Mariamissaal", in: J. VIJGEN (ed.), Vertitatis Gaudium. Feestbundel ter gelegen­heid van het 25-jarig bestaan van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Betsaida, ’s-Hertogen­bosch, 2022), pp. 85-103 (en "Voor­woord", pp. 7-11).
 204. "Gouverner et administrer les instituts diocésains vieillissants", In: Víes Consacrées 95(2023-1), pp. 55-66.
 205. "Verwel­ko­men, nabij-zijn, be­ge­lei­den", in: Samen Kerk, nr. 1, januari 2023, pp. 4-5 (terug­blik Ad Limina).
 206. "Paus emeritus Bene­dic­tus XVI herinnerd, in: Samen Kerk, nr. 1, januari 2023, pp. 12-14.
 207. "Vasten", in Samen Kerk, nr. 2, maart 2023, pp. 4-5
 208. Over­we­gingen rond thema: "Dorst", in: L. Fijen (ed.), Van As naar Opstan­ding (Adveniat, Baarn, 2023),
 209. "Hoe zoeken wijzen? ", in: Emmaüs, 54(2023), n. 1, januari-februari, pp. 34-35.
 210. "Door welke geest laat je je lei­den?", in: Samen Kerk, nr. 3, mei 2023, pp.4-5

Ver­ta­lin­gen

 1. G. GHIRLANDA, “Bouw­ste­nen voor een eccle­sio­lo­gische lezing van het nieuwe ker­ke­lijk wet­boek”, in: Communio 8(1983), pp. 136-149.
 2. Vertaling: in samen­wer­king met J. de Bruin, De basiliek van Kevelaer (Schnell, Kunstführer nr. 1100, München-Kevelaer, 1984 [2]), 32 pp.

Inter­views

Onder meer:

 1. “Kerk wil band met katho­lie­ke scholen ‘best wel graag’ aanhalen”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 32(2012), nr. 7 (de­cem­ber 2012), pp. 10-11. Ook ge­pu­bli­ceerd in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (ok­to­ber), pp. 23-26.
 2. “Ik hoef de kerk niet te red­den”, in: L. FIJEN, Geloven op zon­dag­mor­gen. Katho­lie­ken door­bre­ken de sprakeloos­heid (Utrecht, 2013), pp. 15-16.
 3. “Katho­lie­ke Bildung. In gesprek met mgr. Hendriks over de legitimatie van het vak”, door Taco Visser, in: Narthex 13 (2013), nr. 3 (ok­to­ber), pp. 27-30.
 4. “‘De vraag moet altijd zijn: wat dient dit kind?’”, door Nico Dullemans, in: Het School­bestuur 33(2013), nr. 7 (de­cem­ber 2013), pp. 16-17.
 5. “‘Op school samen waar­den beleven, daar gaat het om’”, in: Het School­bestuur 34 (2014), nr. 3 (mei 2014), pp. 10-11.
 6. "Onze nieuwe bis­schop", in: Samen kerk 45(2020), n. 3, pp. 4-7.
 7. Inter­view met Jan Vriend in Haar­lems Dagblad, dag­blad voor Noord Holland, Gooi en Eemlan­der, Leidse Courant enz.30 mei 2020 ;
 8. Inter­view met Stijn Fens in Trouw, 10 juli 2020, De Ver­die­ping pp. 8-9
 9. Inter­view met Pieter Klein Beernink in De Tele­graaf 1 au­gus­tus 2020, pp. T30-31 Reportage
 10. Inter­view met Anton de Wit, in gesprek met Eric Holterhues, "Ker­ke­lijk spreken over (homo-)seksua­li­teit. 'De weg die je gaat is be­lang­rijker dan de plaats waar je staat', in: Katho­liek Nieuws­blad, 16 april 2021, pp. 4-5
 11. Inter­view met Bob Dillen: "Naar een inclusieve wereld waar voor ie­der­een plaats is", in: Diakonie & pa­ro­chie 34 (2021), nr. 3, no­vem­ber 2021, pp. 24-26
 12. Inter­view met Stijn Fens: "Voor de kerk is de wereld één grote mensen­fa­mi­lie", in Trouw, 27 sep­tem­ber 2021, De Ver­die­ping, pp. 6-7
 13. Inter­view met Eric van Teijlingen: "Hoe staat de kerk in ons bisdom er voor? ", in: Samen Kerk 2022, n. 1 (februari), pp. 4-8.
 14. Inter­view met Francesco Paloni: "'We staan allemaal nog wat zoekende in de synode'", in: Katho­liek Nieuws­blad 16 sep­tem­ber 2022, pp. 8-9.
 15. Inter­view met Maria Cristina Gionga, "Non rassegniamoci all' eutanasia", Avvvenire, Bioetica, 26 jan. 2023, p. 15.