Arsacal
button
button
button
button


Bisschopsring

Hulpbisschop Jan Hendriks onder het portret van de door hem bewonderde concilievader mgr. Joannes van Dodewaard, bisschop van Haarlem (1960-1960)
Hulpbisschop Jan Hendriks onder het portret van de door hem bewonderde concilievader mgr. Joannes van Dodewaard, bisschop van Haarlem (1960-1960) (foto: RKK/Gerard Klaasen)
De ring van Mgr. Van Dodewaard
De ring van Mgr. Van Dodewaard
Ansichtkaart die mgr. Dodewaard vanuit Rome stuurde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
Ansichtkaart die mgr. Dodewaard vanuit Rome stuurde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie

Bij zijn bis­schops-wij­ding heeft mgr. J. Hendriks de concilie­ring gekregen van mgr. dr. J.A.E. van Dode­waard (* 1913), die bis­schop was van Haar­lem van 1960-1966. Drie maan­den na de afslui­ting van het tweede Vati­caans concilie (1962-1965) overleed hij plot­se­ling op 9 maart 1966.

Mgr. Van Dode­waard werd aan het begin van het tweede Vati­caans concilie gekozen in de theo­lo­gische com­mis­sie en was als zodanig relator voor delen van wat tenslotte ging heten: ‘de dog­ma­tische con­sti­tu­tie over de god­de­lijke open­ba­ring Dei Verbum’. Dit betekent dat hij delen van de ver­schil­lende ontwerp­tek­sten van dit do­cu­ment in de concilie-aula aan de daar verzamelde bis­schop­pen moest presen­te­ren. Daar­naast hield mgr. Van Dode­waard tij­dens het concilie een vijftal interventies.

Door zijn lidmaat­schap van de - tij­dens het concilie zeer centrale - theo­lo­gische com­mis­sie, moest de bis­schop tussen de zit­tings­pe­rio­den van het concilie – die steeds in ok­to­ber en no­vem­ber plaatsvon­den – vaak in Rome zijn, zoals het bij­gaande kaartje getuigt dat hij aan zijn vica­ris-generaal, mgr. C. van Trigt, stuurde. Mgr. Van Trigt moest bij afwe­zig­heid van de bis­schop het bestuur van het bisdom behar­tigen.

Mgr. Van Dode­waard heeft dus – meer dan de andere Neder­landse bis­schop­pen, behalve kar­di­naal B. Alfrink - een zeer be­lang­rijke rol vervuld tij­dens het concilie en zijn epis­co­paat viel bijna samen met deze kerk­ver­ga­de­ring.

Aan het einde van het tweede Vati­caans concilie, op 6 de­cem­ber 1965, deed paus Paulus VI aan de concilie­va­ders – de bis­schop­pen die aan het concilie deelnamen – een gou­den ring cadeau met een afbeel­ding van Christus, Petrus en Paulus. De ring die mgr. Van Dode­waard des­tijds ont­ving, zal dus nu wor­den gedragen door mgr. Hendriks, die sinds 1987 over dit concilie doceert en er een boek en ver­schil­lende artikelen over heeft ge­pu­bli­ceerd.