Arsacal
button
button
button
button


Conferentieserie Mariologie

In het voor­jaar van 2020 heb ik een serie con­fe­ren­ties over Mario­lo­gie opgeno­men die via YouTube be­schik­baar zijn gesteld. De online con­fe­ren­ties duren drie kwar­tier en vormen een goede kennis­ma­king met Maria, de moe­der van Jezus.

Maria in de Heilige Schrift

H. Paus Johannes Paulus II en Maria (theo­lo­gische con­fe­ren­tie)

Maria eren?

Welke bena­dering in de Mario­lo­gie? (Theo­lo­gische con­fe­ren­tie)

De Mariale dogma’s

Born of the Virgin Mary (theo­lo­gische con­fe­ren­tie)

Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition (Engels)

Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria

De toe­wij­ding aan Maria