Arsacal
button
button
button
button


Het bisschopswapen

Het wapen is als volgt be­schre­ven:

“Gevieren­deeld, 1 in azuur een vlammende zon met een rood omrande hostie, alles van goud , 2 en 3 in zilver een kruis van keel bela­den met drie paalsge­wijs geplaatste schuin­kruisjes van zilver, 4 in azuur een lelie van zilver; een hartschild, in goud een ade­laar, hou­dende een inktflacon alles van keel. Achter het schild een voordraag­kruis van zilver. Het schild is gedekt door een prelatenhoed met daaraan ter weerszij­den van het schild drie rijen, door koor­den verbon­den, kwasten, 1-2-3, alles van sinopel.”

Devies: QUODCUMQUE DIXERIT VOBIS FACITE in zwarte letters op een wit lint.

Stich­ting i.o. Ker­ke­lijke heral­diek in Neder­land.
Ir Anders Daae Vz. Wnd Sec.

Ver­kla­ring van het wapen

In het hartschild van het wapen bevindt zich de ade­laar met inktflacon, die de heilige Johannes, apostel en evangelist sym­bo­li­seert, de patroon­hei­lige van mgr. Hendriks. De roodomrande hostie omgeven door een vlammende zon, ver­wijst naar de heilige Eucha­ris­tie en bij­zon­der naar het mirakel van Am­ster­dam. Dit mirakel betreft een H. Hostie die gaaf temid­den van de vlammen van de haard werd terug­ge­von­den, nadat die door een erns­tig zieke was uitgespuwd. Dit deel van het wapen geeft de bij­zon­dere eerbied en vere­ring voor de Eucha­ris­tie aan van de bis­schop. Tevens wordt hiermee de band aange­ge­ven van mgr. Hendriks met zijn voor­gan­ger, mgr. Van Burg­ste­den, sacra­men­tijn en woo­nach­tig in het hei­lig­dom van het Mirakel.

De lelie in azuur sym­bo­li­seert de Moeder Gods Maria en is over­ge­no­men uit het bis­schops­wa­pen van mgr. Punt. Dit deel van het wapen geeft de bij­zon­dere vere­ring van de bis­schop voor de heilige Maagd Maria aan en brengt tevens zijn band met mgr. Punt als dio­ce­sane bis­schop tot uiting.

Beide vel­den zijn bovendien uitdruk­king van de wapen­spreuk: Quodcumque dixerit Vobis, facite (Doe maar wat Hij u zeggen zal), woor­den door Maria ge­spro­ken tot de dienaren op de bruiloft van Kana, beeld van het Mes­si­aanse maal en het Paas­mys­te­rie dat in de heilige Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld. Deze woor­den komen uit het evan­ge­lie van Johannes, patroon­hei­lige van de bis­schop (Jo. 2, 5).

De beide andere vel­den met het kruis en de schuin­kruisjes zijn ontleend aan het wapen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar­van mgr. Hendriks bis­schop is.