Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Maria, voorspreekster en middelares Fotoreportage
Gebedsdag 'Vrouwe van alle volkeren'
Artikel Maria - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2023 - 2249 woorden
Tijdens de gebeds­dag van de Vrouwe en Moeder van alle volkeren die dit jaar in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo werd gehou­den, heb ik een lezing gegeven over Maria als Mid­de­la­res. Die lezing is hier­on­der weer gegeven.


Beschouwing van Titus Brandsma over Maria verschenen
Waarom Titus de tekst niet had gepubliceerd
Artikel Maria - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2020 - 686 woorden
Uit­ge­ve­rij Sjibbolet heeft een onuitge­ge­ven tekst van Titus Brandsma over Maria het licht doen zien. Het is een prach­tige, diep­zin­nige be­schou­wing, ingeleid door dr. Inigo Bocken. Brandsma werd door paus Johannes Paulus II in 1985 zalig verklaard en onlangs, op 26 no­vem­ber, is een won­der erkend dat op zijn voor­spraak had plaats gevon­den. Daar­mee ligt de weg open naar de heilig­ver­kla­ring.


De onbevlekte ontvangenis van Maria
geschiedenis, ontwikkeling van de leer, betekenis en bijbelse achtergrond
Artikel Maria - gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020 - 5976 woorden
Op het hoog­feest van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria heb ik in het museum Ons' Lieve Heer op Solder als afslui­ting van de pre­sen­ta­tie "Lieve Maria", rond het Maria-beeld uit rond 1700 van het musem, on­der­staan­de lezing gehou­den over de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria.


Moeder, leerlinge en de titel ‘medeverlosseres’
Drie Maria-preken van paus Franciscus
Artikel Maria - gepubliceerd: maandag, 6 april 2020 - 2779 woorden
Paus Fran­cis­cus heeft bij gelegen­heid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe (12 de­cem­ber) in de Sint Pieter een preek gehou­den ‘voor de vuist weg’, waarin hij onder meer sprak over de vraag of het wen­se­lijk is om tot een nieuwe dogma­ver­kla­ring te komen, met name een vijfde dogma over Maria’s mede­wer­king aan de verlos­sing. Op vrij­dag 3 april 2020 heeft de paus dit herhaald in het preekje dat hij bij de och­tend­mis in Santa Marta hield: er is één Ver­los­ser en die titel moet niet herhaald wor­den. Het is dui­de­lijk dat paus Fran­cis­cus het gebruik van de titel ‘mede­ver­los­seres’ niet ziet zitten. Hoe moeten we hier mee omgaan?


De Begenadigde: Maria als teken van de voltooiing
Artikel Maria - gepubliceerd: zondag, 24 april 2016 - 1342 woorden
De geboorte van Jezus Christus komt in het Lucas-evan­ge­lie niet alleen naar voren als een hoogte­punt maar ook als een de­fi­ni­tieve wen­ding in de ge­schie­de­nis. Niet voor niets zegt de engel tot Maria dat Jezus, de beloofde Ver­los­ser, voor eeuwig koning zal zijn. Dit escha­to­lo­gisch accent wordt ver­sterkt door de impliciete ver­wij­zing naar oud­tes­ta­men­tische passages
 
2011
di, 29 nov 2011Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
 
meer berichten vindt u in het archief