Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Op weg naar de Synode over synodaliteit...
met een terugblik op het synodaal proces in Nederland
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2023 - 4305 woorden
De con­ti­nen­tale fase van het synodaal proces is af­ge­slo­ten. In ok­to­ber zal in Rome de eerste Synode over synodali­teit plaats vin­den. Wat wordt er eigen­lijk onder Synodali­teit verstaan, wat zijn er de kenmerken van? In februari heb ik over dit thema een lezing gehou­den aan de Sant Pacià uni­ver­si­teit in Barcelona. Hier­on­der vindt U die lezing in een Neder­landse vertaling.


Vrouwen en theologie Fotoreportage
Vrouwen van Bethanië stichten fonds voor theologie
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: woensdag, 20 oktober 2021 - 1272 woorden
Aan de Nieuwe­gracht in Utrecht vond op 20 ok­to­ber aan het eind van de mid­dag een feees­te­lij­ke bij­een­komst plaats: De Vrouwen van Bethanië teken­den een over­een­komst met de Stich­ting Uni­ver­si­teits­fonds om ten behoeve van de Theo­lo­gische facul­teit de in­stel­ling van een bij­zon­dere leer­stoel moge­lijk te maken en een aantal verwante doelen te rea­li­se­ren, met bij­zon­dere aan­dacht voor vrouwen in theo­lo­gie


Opening van de diocesane consultatie ter voorbereiding op de Bisschoppensynode Fotoreportage
St. Nicolaasbasiliek, Amsterdam
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021 - 1187 woorden
Zondag 17 ok­to­ber was er ’s mid­dags een fraai gezongen Gre­go­ri­aanse Vespers in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam in aanwe­zig­heid van het ka­the­draal kapit­tel, de dekens, verant­woor­de­lijken voor de dio­ce­sane fase van het Synodaal proces, pries­ters, diakens, cate­chisten en se­mi­na­risten en andere gelo­vi­gen. Wat is de bedoeling van dit Synodaal proces?


‘Ecclesia ad extra’
Some remarks on the content, context and importance of the Pastoral Constitution
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2015 - 3356 woorden
Aan de Radboud-uni­ver­si­teit werd enkele dagen voor de vijf­tigste ver­schij­nings-ver­jaar­dag van Gaudium et Spes een symposium gehou­den om dit bij­zon­dere feit te her­denken. Hier­on­der de lezing die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den.


Overwegingen Constitutie over de Kerk - Lumen Gentium
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014 - 77 woorden
Onder de “Over­we­gingen” vindt U een reeks over­we­gingen over de dog­ma­tische con­sti­tu­tie “Lumen Gentium” van het tweede Vati­caans concilie, die eer­der als inlei­dingen bij de pries­ter­retraite van het bisdom Roermond zijn gehou­den.
 
2013
za, 9 nov 2013De herinvoering van het permanent diaconaat in het tweede Vaticaans concilie
vr, 12 apr 2013Studiedag over het tweede Vaticaans concilie in het Jaar van het Geloof
 
2011
vr, 9 dec 2011Sacramenteel merkteken en zending
 
meer berichten vindt u in het archief