Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

‘Ecclesia ad extra’
Some remarks on the content, context and importance of the Pastoral Constitution
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2015 - 3356 woorden
Aan de Radboud-uni­ver­si­teit werd enkele dagen voor de vijf­tigste ver­schij­nings-ver­jaar­dag van Gaudium et Spes een symposium gehou­den om dit bij­zon­dere feit te her­denken. Hier­on­der de lezing die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den.


Overwegingen Constitutie over de Kerk - Lumen Gentium
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014 - 77 woorden
Onder de “Over­we­gingen” vindt U een reeks over­we­gingen over de dog­ma­tische con­sti­tu­tie “Lumen Gentium” van het tweede Vati­caans concilie, die eerder als inlei­dingen bij de pries­ter­retraite van het bisdom Roermond zijn gehou­den.


De herinvoering van het permanent diaconaat in het tweede Vaticaans concilie
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: zaterdag, 9 november 2013 - 2470 woorden
De Dogma­tische Con­sti­tu­tie over de Kerk Lumen Gentium is zonder twijfel het allervoor­naam­ste do­cu­ment van het tweede Vati­caans concilie. Tijdens het tweede Vati­caans concilie werd - naar een idee van Leo-Joseph kar­di­naal Suenens in aan­slui­ting bij de ope­ningstoe­spraak van de Z. paus Johannes XXIII - al uit­ge­spro­ken dat dit concilie zou wor­den gecentreerd rond twee hoofd­do­cu­menten die res­pec­tie­ve­lijk over de Kerk in zich (Ecclesia ad intra) en over de Kerk naar buiten toe, in de wereld van deze tijd (Ecclesia ad extra) zou­den gaan.


Studiedag over het tweede Vaticaans concilie in het Jaar van het Geloof
Vaticanum II vijftig jaar later
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: vrijdag, 12 april 2013 - 5517 woorden
Op De Tilten­berg werd op vrij­dag 12 april een studie­dag gehou­den voor pries­ters, diaken, pas­to­raal werkers, cate­chisten en cateche­tische mede­werkers van het bisdom. Behalve de Eucha­ris­tie­vie­ring, mid­dag­gebed, lunch en uit­wisseling in groepen, waren er twee lezingen. Tegen de vijf­tig deel­ne­mers maakten de dag mee.


Sacramenteel merkteken en zending
De leer van “Lumen Gentium” en de toepassing ervan in het kerkelijk wetboek
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2011 - 4783 woorden
De Codex Iuris Canonici  is bij ver­schij­nen “het laatste concilie­do­cu­ment” genoemd, omdat dit wet­boek de leer van het tweede Vati­caans concilie heeft “ver­taald” naar de prak­tische rege­lingen. Het concilie heeft de sacra­mentali­teit van de Kerk be­klem­toond en beves­tigd dat door de sacra­menten een deelname wordt ge­schon­ken aan de zen­ding van Christus en de kerk. Het ker­ke­lijk wet­boek heeft op allerlei terreinen van het ker­ke­lijk leven de band tussen het ont­van­gen sacra­ment (doopsel, vormsel, wij­ding) en de uit te oefenen bevoegd­heid onder­streept en versterkt, zodat meer tot zijn recht is geko­men dat de ker­ke­lijke taken wor­den uit­geoe­fend uit kracht van de sacra­menten die men heeft ont­van­gen.