Arsacal
button
button
button


Waarom MOET je blijven bidden?

TV Mis uit de kathedraal

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 28 mei 2017
TV Mis uit de kathedraal
TV Mis uit de kathedraal
Visagiste
Visagiste
Regie
Regie

De TV-Mis kwam op zondag 28 mei uit de kathedrale basiliek van Sint Bavo. Het is de zondag waarop we gedenken dat de apostelen biddend hebben gewacht op de komst van de heilige Geest. Ook voor alle christenen is dit een tijd van gebed, bij­voor­beeld door het gebed van de Pinksternoveen te bidden dat U onderaan dit bericht vindt.

Het was een beetje een uitdaging voor de kathedraal om op deze zondag de TV-mis te hebben: het kathedrale koor is op tournee naar Keulen, veel mensen zijn weg. De Bishop's singers waren er gelukkig wel, met vier mensen hebben ze toch een prachtig gezongen Mis ten gehore gebracht.

De crew van KRO is 's morgens al heel vroeg aanwezig om alles voor te bereiden en te oefenen, dat loopt gesmeerd. Celebrant, diaken en misdienaars worden geschminkt (zie foto 2) en en regie heeft een eigen, verdekte plaats in de kerk (zie foto 3).

Dit was de tweede keer in deze reeks dat de TV MIs uit de kathedraal kwam; de volgende keer is 27 augustus.

 

Inleiding

Hartelijk welkom,
U hier in de kerk en alle mensen thuis,
op deze zondag tijdens de Pinksternoveen,
zoals de negen dagen van voor­be­rei­ding
op het Pinkster­feest worden genoemd.
We bidden vandaag om de heilige Geest,
die wij verwachten op het Pinkster­feest
met Zijn zeven mooie gaven:
Wijsheid, Inzicht, Raad en Sterkte,
Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God.

Maar we zijn niet volmaakt.
Laten we eerst erkennen voor God en voor elkaar
dat we zeker niet altijd
hebben geleefd, gedacht en gehandeld
vanuit de kracht en de gaven
die de Geest van God ons geeft.

 

Homilie

Bidden met je hart

Wanneer hebt U echt kunnen bidden,
met heel Uw wezen, heel Uw hart?
Misschien zijn er momenten in uw leven geweest
- of is dat nu ook zo -
dat het gebed voor u bijzonder krachtig en sterk was.
In sommige perioden van ons leven
valt het ons nu eenmaal gemakkelijker om te bidden
dan in andere tijden....
Dat we gemakkelijk bidden
zal ons kunnen overkomen
wanneer we iets ervaren
dat groter is dan onszelf,
dat wij niet in de hand hebben.
Dat kan bij­voor­beeld gebeuren
bij de geboorte van een kind
of bij zorgen of een grote nood.
“Nood leert bidden”.
Tijdens de tweede wereld­oor­log
zaten in Nederland de kerken stampvol.
Maar ook een intense vreugde
laat ons iets van God ervaren:
als ons hart van dank­baar­heid vervuld is,
stroomt het over in een mooi gebed.

Voorbij­gangers...

Als we vurig kunnen bidden
zit er altijd wel iets in van een ervaring
dat wij maar kleine mensen zijn,
sterfelijk, afhankelijk, als een kind
en dat we gedragen worden door een groot geheim,
veel groter dan wijzelf zijn,
een geheim dat we God en Vader mogen noemen.

Zo is het leven natuurlijk ook:
we zijn maar voorbij­gangers, passanten op aarde,
maar het is mooi als ons dat kan vervullen
niet als iets naars en akeligs
maar met een dankbaar gebed
omdat we bij God geborgen zijn.

Jezus en de leerlingen bidden

In het evangelie was Jezus vandaag aan het bidden.
Hij zit midden in een heftig gebeuren:
het is Zijn laatste avondmaal;
Hij staat voor Zijn lijden en dood,
dit is “Zijn uur”.
Hij bidt voor Zijn dierbare vrienden.

Ook de apostelen waren aan het bidden
in de eerste lezing van vandaag,
samen met Maria, de moeder van Jezus.
Die apostelen zaten met onzekerheid, met vragen;
hun vriend en Heer is gestorven en verrezen;
hoe zal het verder gaan?
Ze hebben samen gebeden om kracht.
Toen kwam de heilige Geest.

Van ons allemaal

Deze zondag is dus de zondag van het gebed.
Het gebed is iets van ons allemaal.
Zelfs mensen die ‘niet geloven’, bidden,
want op sommige momenten
komt het gebed spontaan en vanzelf uit hun hart.
Van harte bidden doet ons goed
en geeft God eer.

Ruimte en afstand

Het gebed helpt ons ook
om een beetje afstand te nemen,
want zorgen en nood slorpen ons soms op;
soms kunnen we nergens anders aan denken
dan aan een nood die ons bedrukt.
Onze gedachten draaien dan in een kringetje rond,
tenzij we gaan bidden,
want bidden is allereerst
onszelf plaatsen in de ruimte van God
en dus van het grote Geheim
dat ons leven draagt.
Het gebed is als het ware een beetje vakantie,
je zorgen achterlaten, loslaten:
vacare Deo, vrij zijn voor God.
Zoals een vakantie al kan helpen
om dingen anders te bekijken
omdat er afstand en ruimte is,
zo geeft het gebed
innerlijke afstand en innerlijke ruimte,
omdat we uitgaan van vertrouwen
in de Voorzienigheid:
We zijn niet alleen
en ook al moeten we soms door pijn en nood:
het is niet voor niets
en we worden gedragen
ook hier doorheen...

Ver­heer­lij­king

Zo zag Jezus het tenminste,
in die zaal van het Laatste Avondmaal:
Hij huiverde en sidderde
voor wat Hem nog te wachten stond:
Zijn lijden en dood,
maar Hij moet er door heen,
het hoort bij Zijn missie.
Jezus ziet het in perspectief
want Zijn weg is naar de hemel, naar de Vader.
Daarom noemt Hij die weg "ver­heer­lij­king".
Hij houdt dat grote vergezicht voor ogen
en moedigt ons aan dat ook te blijven doen.

Het wezenlijke blijven zien

Als een baby pas geboren is,
zijn ouders vol bewondering
voor dit wonder: het is prachtig.
Dan gaat het huilen, komen de tandjes,
de puberteit is later heftig,
er komen misschien relatieproblemen of drugs
en wat al niet meer.
Al treden die problemen
dan erg op de voorgrond,
toch is en blijft het leven een geschenk,
en is die mens een schepsel en mooi.
Als we voor iemand bidden,
worden we geholpen
om dat te blijven zien.

Dus, laten we bidden en blijven bidden
om God te eren,
te vragen om Zijn Geest
en om alles in een grotere samenhang te kunnen zien.
AMEN

 

Voorbede

B. Bidden we nu dat de Geest van God
zal wonen in onze harten
en dat Hij zal komen
over de wereld, over de kerk, over ons allen.

L. Dat de Geest die één maakt
de Kerk als één gemeen­schap zal bewaren
en ook alle christenen tot eenheid zal brengen.

L. Dat de Geest die wijsheid schenkt
de leiders van alle volken
een geest van inzicht en verzoening zal schenken,
opdat er vrede zal zijn.

L. Dat de Geest van inzicht, van sterkte en vroomheid
alle jonge mensen zal helpen
om goede keuzes te maken
en hun band met God zal versterken.

L. Dat de Geest van liefde
ons allen zal bezielen
met liefde voor de naasten,
vooral voor wie eenzaam zijn of arm,
ziek of niet in tel.

INTENTIES, onder meer werd gebeden voor de Koptische christenen die deze dagen bij een nieuwe aanslag om het leven kwamen of ernstig gewond raakten, terwijl ze op bede­vaart waren. Onder hen waren veel kinderen en jongeren....

 

Gebed van de Pinksternoveen

B. Kom heilige Geest,
vervul de harten van de gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden her­schapen.

A. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen

B. God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting
zullen verheugen.
Door Christus onze Heer.

A. Amen

Terug